Reglering av genteknologi

Social- och hälsovårdsministeriet styr och övervakar tillämpningen av genteknologi i allmänhet och i hälsofrågor i synnerhet.

Genteknologi är bioteknik som genom genteknik strävar efter att ändra organismers gener för vissa syften. Genteknologi utnyttjas i till exempel produktionen av livsmedel, läkemedel och industriella enzymer, forskning och diagnostik.

Tillämpningen av genteknologi regleras genom lag

 Tillämpningen av genteknologi regleras genom gentekniklagen. Lagen har specificerats genom flera förordningar.

Genom regleringen och övervakningen av tillämpningen av genteknologi främjar man

  • en säker användning av genteknologi
  • en utveckling av teknologin enligt försiktighetsprincipen och på ett etiskt godtagbart sätt
  • förebyggande av hälsorisker för människor och djur
  • miljöskydd.

Ansvar för tillsynen över genteknik

Uppgifterna enligt gentekniklagen handhas av gentekniknämnden som verkar i anslutning till SHM. Nämnden är tillståndsmyndighet för en restriktiv användning av genmanipulerade organismer (GMO) och fältexperiment i Finland.

En förhandsanmälan eller en ansökan om användningen av GMO måste alltid lämnas till gentekniknämnden. Nämnden leder och samordnar också övervakningen av att gentekniklagen iakttas.

Användningen av genmanipulerade organismer regleras både internationellt och nationellt. Tillsynen över användningen av GMO handhas av tillsynsmyndigheter under olika ministerier.

Social- och hälsovårdssektorns tillstånds- och tillsynsverk (Valvira) ansvarar för övervakningen av den restriktiva användningen av GMO. Valvira övervakar också en avsiktlig spridning av GMO i omgivningen utifrån hälsoskyddsaspekter.

Miljöministeriet styr iakttagandet av gentekniklagen och leder verksamheten för att förebygga miljöolägenheter på grund av användning av GMO.

Finlands miljöcentral (Syke) övervakar en avsiktlig spridning av GMO i miljön utifrån miljöskyddsaspekter.

Jord- och skogsbruksministeriet styra iakttagandet av gentekniklagen och leder övervakningen av frågor i anslutning till GMO inom jord- och skogsbruk samt fiskeri och vilthushållning.

Livsmedelsverket övervakar avsiktlig spridning av genmanipulerade organismer inom jord- och skogsbrukssektorn.

Internationell reglering av genteknologi

Finlands lagstiftning avseende genteknologi bygger främst på EU-direktiv.

Inom EU godkänns genmanipulerade produkter genom ett centraliserat förfarande beroende på produkttypen. Riskbedömningen av produkter avsedda som livsmedel och foder görs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Genmanipulerade läkemedelspreparat godkänns centraliserat av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Import och export av genmanipulerade organismer regleras genom internationella Cartagenas biosäkerhetsprotokoll.