Val av vårdenhet

Brådskande vård ska ges där var patienten befinner sig när vårdbehovet uppkommer, oberoende av i vilken kommun patienten är bosatt. 

Inom den icke-brådskande vården har patienten möjlighet att välja en vårdcentral eller enhet inom specialiserad sjukvård av alla de offentliga vårdcentraler och sjukhus som finns i Finland. 

Bestämmelserna om valet av vårdenhet inom den icke-brådskande vården finns i hälso- och sjukvårdslagen. 

Söka vård i Finland

Val av vårdcentral

Patienten får välja en av de vårdcentraler som ansvarar för patientens primärvårdstjänster.

Vårdcentralen kan bytas med en skriftlig anmälan med minst ett års mellanrum. 

Man kan vara kund endast hos en vårdcentral åt gången. Om en person vistas utanför sin hemkommun under en längre tid, till exempel på sommarstugan, kan kunden också få vården enligt vårdplanen vid en vårdcentral i sin tillfälliga hemkommun.

Byte av vårdcentral ska meddelas till såväl den nya som den gamla vårdcentralen i god tid, minst tre veckor före besöket.

Val av vårdenhet för specialiserad sjukvård

Valet av vårdenhet för specialiserad sjukvård görs i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren.

Andra valmöjligheter

Inom de gränser som vårdenhetens praxis möjliggör har patienten rätt att välja även vilken läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som ska vårda honom eller henne.

Fortsatt vård av en patient ska genomföras genom att patienten hänvisas till vård av den läkare eller tandläkare som tidigare har behandlat honom eller henne alltid då det är möjligt med avseende på ett ändamålsenligt ordnande av vården.

Söka vård utomlands

Bestämmelser om social trygghet och sjukvård i situationer där en person överskrider gränser mellan stater i Europa finns i EU-förordningar.

Mer information

Nödvändig vård vid tillfällig vistelse

En person som är sjukförsäkrad i Finland har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård för en lokal patientavgift vid tillfällig vistelse i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Att man har rätt till vård vid en vårdenhet som hör till det offentliga systemet påvisas med det europeiska sjukvårdskortet, som fås gratis från Fpa.  

Om personen trots det betalar vårdkostnaderna själv, ska kostnaderna ersättas högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna för samma vård inom Finlands offentliga sjukvård. Patientavgiften för den offentliga sjukvården dras av från ersättningen. 

Om en person insjuknar akut utomlands utanför Europa, kan personen få sjukvårdsersättningar (FPA-ersättning) för kostnaderna i enlighet med sjukförsäkringslagen. Om en person har åkt utomlands för vård till något annat land än en EU- eller EES-stat eller Schweiz, ersätts kostnaderna inte. 

Åka utomlands för vård

En person har även rätt att åka utomlands för vård utan tillstånd. Då måste personen först själv betala sjukvårdskostnaderna. För den vård som har fåtts i en EU- eller EES-stat eller i Schweiz kan sjukvårdsersättningar sökas från FPA.

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen kan fås för läkar- och tandläkararvoden och för undersökningar eller vård och läkemedel som har föreskrivits av läkare eller tandläkare. För kostnaderna kan fås högst en så stor ersättning som den som skulle ha betalats om motsvarande vård hade getts i Finland inom den privata hälso- och sjukvården. Resekostnaderna ersätts som om resan skulle ha gjorts i Finland till den närmaste vårdenhet som erbjuder den undersökning eller vård som behövs. Kostnader som har uppkommit utanför Europa ersätts inte.

Det går också att ansöka om förhandstillstånd för vård i en EU- eller EES-stat eller Schweiz. Ansökan om förhandstillstånd lämnas till Folkpensionsanstalten. Den offentliga hälso- och sjukvården bedömer om villkoren för beviljande av förhandstillstånd uppfylls och lämnar Folkpensionsanstalten ett bindande utlåtande i ärendet. 

Folkpensionsanstalten avgör ansökan om förhandstillstånd på basis av det utlåtande som den offentliga hälso- och sjukvården gett. Enligt EU-lagstiftningen ska förhandstillstånd beviljas, om medicinskt motiverad sjukvård inte kan ordnas i bosättningslandet. Om medicinskt motiverad sjukvård kan ordnas för en person i bosättningslandet, måste förhandstillstånd inte beviljas. Om förhandstillstånd beviljas, har personen rätt till vård för en lokal patientavgift vid en vårdenhet som hör till det offentliga systemet. Resekostnader ersätts i efterhand av Folkpensionsanstalten. Förhandstillstånd kan även sökas retroaktivt efter att patienten själv har betalat kostnaderna för vården.

Personer från utlandet kan också söka vård i Finland

Välfärdsområdena är skyldiga att ordna brådskande vård för alla personer som vistas i området.

Tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården kan också anlitas även om ett annat EU-land ansvarar för personens sjukvårdskostnader. De personer som söker vård i Finland ska garanteras tillgång till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården enligt samma förutsättningar som kommuninvånarna. Vården ges enligt Finlands lagstiftning och rådande vårdpraxis.

I situationer med gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns det många kulturella och språkliga faktorer som hälso- och sjukvårdsenheterna måste identifiera och beakta.

Mer information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163014   E-postadress:


Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163065   E-postadress:

På andra webbplatser

Webbtjänsten EU-hälsövård.fi innehåller information om valfriheten i den nationella hälso- och sjukvården och den gränsöverskridande hälso- och sjukvården.