Val av vårdenhet

Akut vård ska tillhandahållas en patient oavsett hemkommun. Bestämmelser om val av vårdenhet för icke-brådskande vård finns i hälso- och sjukvårdslagen. Från och med 2014 utvidgas patientens rätt att välja vårdenhet så att patienten har möjlighet att välja hälsostation och enhet inom den specialiserade sjukvården bland alla offentliga hälsostationer och sjukhus i Finland.

Sökande av vård i Finland

Val av hälsovårdscentral

En person får inom sin kommun eller samarbetsområdet mellan flera kommuner välja den hälsostation där han eller hon får primärvårdstjänster. Personen kan genom en skriftlig anmälan byta hälsostation med högst ett års mellanrum.

Man kan vara klient hos endast en hälsostation åt gången. Om en person vistas utanför sin hemkommun under en längre tid, till exempel vid sommarstugan, kan han eller hon enligt sin vårdplan också utnyttja primärvårdstjänster vid en hälsostation i sin tillfälliga hemkommun.

Byte av hälsostation ska meddelas till såväl den nya som den gamla hälsostationen i god tid, minst tre veckor före besöket.

Val av vårdenhet för specialiserad sjukvård

Valet av vårdenhet för specialiserad sjukvård görs i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren.

Inom de gränser som vårdenhetens praxis möjliggör har patienten även rätt att välja vilken läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som han eller hon ska behandlas av.

Patientregister

De elektroniska patientregistren och arkiven för journalhandlingar vid hälsovårdscentralerna och sjukhusen bildar tillsammans ett gemensamt register över patientuppgifter. Den personal som vårdar patienten får utan patientens särskilda samtycke använda uppgifter i det gemensamma registret som behövs för vård av patienten.

Uppsökande av vård utomlands

Bestämmelser om social trygghet och sjukvård i situationer där en person överskrider gränser mellan stater i Europa finns i EU-förordningar.

Mer information

Vård vid tillfällig vistelse

En person som är sjukförsäkrad i Finland har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård till lokal klientavgift när han eller hon vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Att man har rätt till vård vid en vårdenhet som hör till det offentliga systemet påvisas med ett europeiskt sjukvårdskort, som fås gratis från Folkpensionsanstalten. Om patienten emellertid själv betalar sina vårdkostnader, ersätts de högst enligt vad kostnaderna skulle ha varit i Finlands offentliga hälso- och sjukvård. Från ersättningen dras av klientavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Om en person insjuknar plötsligt utomlands utanför Europa, kan han eller hon få sjukvårdsersättningar (FPA-ersättning) för kostnaderna i enlighet med sjukförsäkringslagen. Om en person har åkt utomlands för vård till något annat land än en EU- eller EES-stat eller Schweiz, ersätts kostnaderna inte.

Att åka utomlands för vård

En person har även rätt att utan tillstånd åka utomlands för vård. Då måste personen först själv betala sjukvårdskostnaderna. För vård som har fåtts i en EU- eller EES-stat eller i Schweiz kan sjukvårdsersättningar sökas från FPA.

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen kan fås för läkar- och tandläkararvoden samt undersökningar eller vård och läkemedel som har föreskrivits av läkare eller tandläkare. För kostnaderna kan fås högst en så stor ersättning som den som skulle ha betalats, om motsvarande vård hade getts i Finland inom den privata hälso- och sjukvården. Resekostnaderna ersätts som om resan skulle ha gjorts i Finland till den närmaste vårdenhet som erbjuder den behövliga undersökningen eller vården.  Kostnader som har uppkommit utanför Europa ersätts inte.

Det går också att ansöka om förhandstillstånd för vård i en EU- eller EES-stat eller Schweiz. Ansökan om förhandstillstånd lämnas till Folkpensionsanstalten. Den offentliga hälso- och sjukvården bedömer om villkoren för beviljande av förhandstillstånd uppfylls och lämnar Folkpensionsanstalten ett bindande utlåtande i ärendet. Folkpensionsanstalten avgör ansökan om förhandstillstånd på basis av det utlåtande som den offentliga hälso- och sjukvården lämnat.

Enligt EU-lagstiftningen ska förhandstillstånd beviljas, om medicinskt motiverad sjukvård inte kan ordnas i bosättningslandet. Om medicinskt motiverad sjukvård kan ordnas för en person i bosättningslandet, måste förhandstillstånd inte beviljas. Om förhandstillstånd beviljas, har personen rätt till vård till lokal klientavgift vid en vårdenhet som hör till det offentliga systemet. Resekostnader ersätts i efterhand av Folkpensionsanstalten. Förhandstillstånd kan även sökas retroaktivt efter att patienten själv har betalat kostnaderna för vården.

Personer från utlandet kan också söka vård i Finland

Kommunerna är alltid skyldiga att ordna brådskande vård för alla personer oavsett hemkommun.

Tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården kan också anlitas av personer vars sjukvårdskostnader ett annat EU-land står för. Den som söker vård i Finland ska garanteras tillgång till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården enligt samma förutsättningar som kommuninvånarna. Vården ges enligt Finlands lag och rådande vårdpraxis.

I situationer med gränsöverskridande hälso- och sjukvård spelar många kulturella och språkliga faktorer in som hälso- och sjukvårdsenheterna måste identifiera och beakta.

Mer information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163014  


Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163065  

På andra webbplatser

Webbtjänsten EU-hälsövård.fi innehåller information om valfriheten i den nationella hälso- och sjukvården och den gränsöverskridande hälso- och sjukvården.