Familjevård

Lapsi aikuisen sylissäSocial- och hälsovårdsministeriet bereder lagstiftningen gällande familjevård och ansvarar för dess allmänna styrning och utveckling.

Familjevård avser att ordna omvårdnad av en person dygnet runt i ett privathem som inte är klientens eget. Den vanligaste formen av familjevård är inom barnskyddet för barn som placerats i vård utom hemmet. Andra som vårdas inom familjevården är utvecklingsstörda barn och vuxna samt rehabiliteringsklienter inom mentalvården. I några kommuner ordnas familjevård också för äldre personer.

Familjevårdslagen innehåller bestämmelser om de allmänna kvalitetskraven för vårdplatsen eller familjehemmet, vårdarnas utbildning, maximiantalet personer som vårdas, uppdragsavtalet, vårdarvode och ersättning av kostnader.

Välfärdsområdena ordnar familjevården

Välfärdsområdet godkänner familjehemmen, ingår uppdragsavtal med familjehemmet och placerar sedan klienterna där.

Privata, professionellt bedrivna familjehem behöver regionförvaltningsverkets tillstånd för sin verksamhet.

Klienterna inom familjevården betalar en överenskommen klientavgift till välfärdsområdet, som för sin del betalar arvoden och ersättningar till familjevårdaren. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen de minimiersättningar och arvoden som betalas till familjevårdare.

Mer information

Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU Telefon:0295163185   E-postadress:

På andra webbplatser

Institutet för hälsa och välfärd producerar information om familjevården för dem som arbetar inom socialbranschen.

Förbundet för Familjevård i Finland rf är en sakkunnigorganisation för familjevård som stöder familjevårdares verksamhet.