Familjevård

Lapsi aikuisen sylissäSocial- och hälsovårdsministeriet bereder lagstiftningen gällande familjevård och ansvarar för dess allmänna styrning och utveckling.

Familjevård avser att ordna omvårdnad av en person dygnet runt i ett privathem som inte är klientens eget. Den vanligaste formen av familjevård är inom barnskyddet för barn som placerats i vård utom hemmet. Andra som vårdas inom familjevården är utvecklingsstörda barn och vuxna samt rehabiliteringsklienter inom mentalvården. I några kommuner ordnas familjevård också för äldre personer.

Familjevårdslagen innehåller bestämmelser om de allmänna kvalitetskraven för vårdplatsen eller familjehemmet, vårdarnas utbildning, maximiantalet personer som vårdas, uppdragsavtalet, vårdarvode och ersättning av kostnader.

Kommunen ordnar familjevården

Det kommunala barnskyddet eller den kommunala handikapp- eller äldreomsorgen godkänner familjehemmen, ingår uppdragsavtal med familjehemmet och placerar sedan klienterna där.

Privata, professionellt bedrivna familjehem behöver regionförvaltningsverkets tillstånd för sin verksamhet. En privat familjevårdare däremot ingår ett uppdragsavtal med kommunen och behöver inget särskilt tillstånd från regionförvaltningsverket.

Klienterna inom familjevården betalar en överenskommen klientavgift till kommunen, som för sin del betalar arvoden och ersättningar till familjevårdaren. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen de minimiersättningar och arvoden som betalas till familjevårdare.

Mer information

Sirkka Sivula, jurist 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163007  


Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU 0295163482  

På andra webbplatser

Institutet för hälsa och välfärd producerar information om familjevården för dem som arbetar inom socialbranschen.

Förbundet för Familjevård i Finland rf är en sakkunnigorganisation för familjevård som stöder familjevårdares verksamhet.