Organdonationer - Frågor och svar

Berätta för dina anhöriga om din donationsvilja och anteckna den på papper  

Lagen om organdonationer betonar en persons egen vilja när det gäller donation av organ för vård av en annan människa.

Tidigare måste man få tillstånd för organdonation från en anhörig om den avlidne inte hade ett donationskort. Nu antas det att en avliden som är en lämplig givare har gett sitt samtycke till organdonation om man inte känner till att den avlidne under sin livstid hade motsatt sig ingreppet. Innan donationen genomförs ska läkaren i mån av möjlighet reda ut den avlidnes donationsvilja. Om den avlidne till exempel inte har ett donationskort frågar man de anhöriga om den avlidnes inställning till organdonation. Om donationsviljan inte kan bekräftas inom disponibel tid kan donationen ändå genomföras.

I Finland råder det brist på organ som kan transplanteras. 

Frågor och svar

Hur kan jag uttrycka min donationsvilja?

Det finns inte något officiellt eller rätt sätt att uttrycka sin donationsvilja.

Du kan uttrycka din donationsvilja till exempel på följande sätt:

  • Spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidor. Viljeyttringarna sparas i Patientdataarkivet, där de är tillgängliga för enheter inom hälso- och sjukvården.
  • Berätta för din närmaste anhörig eller någon annan närstående person om din donationsvilja. Då kan dina anhöriga sedan berätta vidare om din vilja.
  • Anteckna din donationsvilja på ett papper. Ha pappret med dig och berätta om det för dina anhöriga och närstående.
  • Du kan fortfarande använda ett donationskort som ett uttryck för ditt samtycke till organdonation.

Om man inte vet din donationsvilja antar man att du inte motsätter dig till organdonation.

Finns det en färdig blankett?

Någon färdig blankett behövs inte. Du kan fritt formulera din donationsvilja. Muntlig information om donationsviljan är lika giltig som skriftlig information.

Du kan anteckna din donationsvilja på ett papper till exempel på det nedanstående sättet. 

Har en anhörig rätt att förbjuda organdonation?

En anhörig kan inte på basis av sin egen vilja förbjuda donation av organ från en avliden person. Om en anhörig däremot känner till att den avlidne under sin livstid hade motsatt sig till organdonation kan donationen inte genomföras. Den inställning en person uttryckt under sin livstid ska iakttas.

Transplantation får inte genomföras utan samtycke av en vårdnadshavare eller en anhörig om läkaren bedömer att den avlidne på basis av sin ålder, utvecklingsnivå eller till exempel sjukdom inte under sin livstid kunnat bilda sig en uppfattning om organdonation.

Lagen förutsätter att den avlidnes närmaste anhöriga eller andra närstående ska få upplysningar om vad organdonationen betyder.

Hur är det med en minderårig givare?

Om den avlidne är minderårig eller om han eller hon på grund av sin ålder och utvecklingsnivå inte kunnat bilda sig en uppfattning om organdonation förutsätts vårdnadshavarens tillstånd till transplantation.

Är alla lämpliga givare?

Endast en bråkdel av de avlidna är lämpliga givare. En givare måste vara död vilket betyder att hjärnfunktionerna oåterkalleligt har upphört. Skallskada eller intrakraniell blödning kan leda till hjärndöd.

Människor som under sin livstid lidit av vissa infektionssjukdomar (hepatit B, HIV) eller som haft en elakartad tumör (cancer) är inte lämpliga givare.

Den avlidnes lämplighet som givare bedöms på basis av en närmare utredning som genomförs av transplantationsenheten.

Åldern är inte något hinder för organdonation.

Hur handledas personalen inom hälso- och sjukvården att hitta lämpliga givare?

I Finland genomförs alla transplantationer av fasta organ vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) som har en transplantationsbyrå med 24 timmars jour. Människor som under sin livstid lidit av vissa infektionssjukdomar (hepatit B,  HIV) eller som haft cancer under de sista fem åren (med undantag av basaliom eller hjärntumör ) är inte lämpliga givare. Transplantationsbyrån bedömer på basis av sina utredningar om den avlidne är en lämplig givare.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppmuntrat sjukvårdsdistrikten att se till att personalen har den behövliga kompetensen och utbildningen i fråga om transplantationer.

Hur kontrolleras det att organ lämpar sig för transplantation?

Lämpligheten av organ för donation kontrolleras bland andra genom blodprov och vid behov genom andra medicinska undersökningar.

Har min donationsvilja inverkan på min vård?

En organdonationsvilja påverkar inte alls patientens vård. Patienten vårdas alltid på det bästa möjliga sättet.

Är det möjligt att någon får ekonomisk nytta av transplantationer?

Absolut inte. Det är inte tillåtet att betala någon ersättning för tagandet av organ, vävnader eller celler och transplantationsverksamheten får inte eftersträva ekonomisk vinning. I Finland genomförs transplantationer alltid inom den offentliga hälso- och sjukvården.