Jämställdhet i arbetslivet

Jämställdhet i arbetslivet måste främjas särskilt i fråga om löner, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, rekrytering, karriärutveckling och förenande av arbete och familjeliv. 

Jämställdhetslagen förpliktar arbetsgivaren att på ett planmässigt sätt främja jämställdheten och förebygga diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. 

Jämställdhetsplanering

Alla arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ska utarbeta en jämställdhetsplan. 

Enligt jämställdhetslagen ska planen innehålla

  • en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen 
  • en lönekartläggning, med en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om uppgifterna enligt kön
  • konkreta åtgärder som behövs för att främja jämställdhet och uppnå lönejämställdhet
  • en utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare jämställdhetsplan har genomförts och av resultaten

En jämställdhetsplan och lönekartläggning ska utarbetas minst vartannat år. Om en jämställdhetsplan dock utarbetas varje år, kan en lönekartläggning göras vart tredje år. 

  • Anvisningar för jämställdhetsplanering på arbetsplatsen (Jämställdhetsombudsmannen)

Lika lön

Lika lön är en grundläggande och mänsklig rättighet. Enligt jämställdhetslagen ska lika lön betalas för lika eller likvärdigt arbete oberoende av kön. Med likvärdigt arbete avses uppgifter som är olika men sinsemellan lika krävande. 

Löneskillnaderna kan minskas bland annat genom lagstadgade jämställdhetsplaner och lönekartläggningar, avtals- och lönepolitik samt genom att avskaffa könssegregationen i arbetslivet.

Mer information om lika lön, löneskillnader och projekt som hänför sig till dessa:

Arbetslivets fördelning efter kön

Den finländska arbetsmarknaden är starkt uppdelad efter kön. Till exempel är 85 procent av dem som arbetar inom social- och hälsovården kvinnor och 91 procent av dem som arbetar inom byggbranschen män (Statistikcentralen). Endast 10 procent av löntagarna arbetar i yrken med jämn könsfördelning. 

Könssegregationen inom yrken leder också till att löner och arbetsförhållanden differentieras. 

Könssegregationen kan avvecklas genom bland annat jämställdhetsplanering vid småbarnspedagogik, läroanstalter och arbetsplatser, utveckling av jämställdhetspraxis, avskaffande av sexuella och könsrelaterade trakasserier, avvecklande av stereotypa könsnormer och förhindrande av all slags diskriminering på grund av kön.

Rådgivning vid diskrimineringssituationer i arbetslivet 

Jämställdhetsombudsmannen övervakar jämställdhetslagen och ger anvisningar och råd i situationer där en person misstänker att hen har blivit diskriminerad i arbetslivet på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck.

Diskriminering i arbetslivet på andra än könsrelaterade grunder, såsom ålder eller ursprung, är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Tillsynen över den och rådgivningen till dem som misstänker denna typ av diskriminering hör till ansvarsområdena för arbetarskyddet och till diskrimineringsombudsmannen.