Jämställdhet i arbetslivet

I arbetslivet ska jämställdhet framför allt främjas i lönesättning, arbetsförhållanden, anställningsvillor och karriärutveckling.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön och förpliktar att främja jämställdhet mellan könen. Lagen tillämpas även på könsminoriteter.

Diskriminering är förbjuden också på basis av könsidentitet och könsuttryck. Läs mer i broschyren:

Minskning av löneskillnaderna

I medeltal är kvinnors lön för arbete med ordinarie arbetstid cirka 16,1 procent lägre än männens.

Ungefär hälften av löneskillnaderna förklaras av att kvinnor och män arbetar i olika branscher och uppgifter. Kvinnor har cirka 10 procent lägre lön än män trots att de har samma utbildningsbakgrund, bransch och uppgift och hör till samma åldersklass.

Regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna har förbundit sig att främja lika lön. 

Kvinno- och mansjobb bör höra till det förflutna

På arbetsmarknaden finns fortfarande en uppdelning i kvinnliga och manliga branscher och yrken. Detta gäller också utbildningsområdena.

Jämställdhetspolitikens mål är att bryta denna uppdelning. Den kan påverkas redan vid yrkesvalet genom läroanstalternas jämställdhetsplaner.

Ambitionen är att öka andelen kvinnor bland beslutsfattarna på de högsta posterna inom såväl politik och näringsliv som statsförvaltning.

Likabehandling är en grundläggande rättighet

Förbud mot andra typer av diskriminering finns i lagen om likabehandling.

Ansvarsområdena för arbetarskydd övervakar hur lagen om likabehandling verkställs på arbetsplatserna.

Främjandet av likabehandling hör som helhet till inrikesministeriets verksamhetsområde. Mer om likabehandling: