Jämställdhet i arbetslivet

Jämställdhet i arbetslivet måste främjas särskilt i fråga om löner, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, rekrytering, karriärutveckling och förenande av arbete och familjeliv. 

 

 

 

Lika lön

Lika lön är en grundläggande och mänsklig rättighet. Enligt jämställdhetslagen ska lika lön betalas för lika eller likvärdigt arbete oberoende av kön. Med likvärdigt arbete avses uppgifter som är olika men sinsemellan lika krävande. 

Löneskillnaderna kan minskas bland annat genom lagstadgade jämställdhetsplaner och lönekartläggningar, avtals- och lönepolitik samt genom att avskaffa könssegregationen i arbetslivet.

Mer information om lika lön, löneskillnader och projekt som hänför sig till dessa:

Rådgivning vid diskrimineringssituationer i arbetslivet 

Jämställdhetsombudsmannen övervakar jämställdhetslagen och ger anvisningar och råd i situationer där en person misstänker att hen har blivit diskriminerad i arbetslivet på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck.

Diskriminering i arbetslivet på andra än könsrelaterade grunder, såsom ålder eller ursprung, är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Tillsynen över den och rådgivningen till dem som misstänker denna typ av diskriminering hör till ansvarsområdena för arbetarskyddet och till diskrimineringsombudsmannen.