Regionförvaltningsverkens förslag för utmärkelsetecken

Regionförvaltningsverken ska lämna in sina framställningar om utmärkelsetecken i fråga om social- och hälsovårdsväsendets och arbetarskyddets uppgifter inför utdelningen av utmärkelsetecken under den kommande självständighetsdagen i slutet av juni, men senast 31.7. till personal- och förvaltningsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet. Framställningar som inkommit efter att tidsfristen gått ut beaktas inte.

Vid framställan ska personerna ställas i företrädesordning enligt ordensgrad (riddartecken, förtjänstkors, medaljer). Social- och hälsovårdsministeriet föreslår utmärkelsetecken enligt ordensgrad enligt följande indelning:

RFV i Södra Finland

 • riddartecken 12
 • förtjänstkors 18
 • medaljer av FVR 63

RFV i Sydvästra Finland

 • riddartecken 3
 • förtjänstkors 5
 • medaljer av FVR 19

RFV i Västra och Inre Finland

 • riddartecken 6
 • förtjänstkors 9
 • medaljer av FVR 23

RFV i Östra Finland

 • riddartecken 3
 • förtjänstkors 8
 • medaljer av FVR 21

RFV i Norra Finland

 • riddartecken 2
 • förtjänstkors 3
 • medaljer av FVR 11

RFV i Lappland

 • riddartecken 1
 • förtjänstkors 2
 • medaljer av FVR 7

Statens ämbetsverk på Åland

 • riddartecken 1
 • förtjänstkors 1
 • medaljer av FVR 6

Utarbeta en ansökan

Till följebrevet ska bifogas en katalog, dvs. en sammandragsblankett, på vilken namnen på kandidaterna finns i alfabetisk ordning enligt utmärkelsetecknets klass. Företrädesordningen antecknas i för den reserverade kolumnen.

Ordensblanketterna ska fyllas i noggrant enligt bifogad anvisning eftersom det inte finns tid att fylla i bristfälligt ifyllda blanketter till följd av det stora totalantalet kandidater. Särskilt ska man satsa på att fylla i punkten "noggrann motivering".

Regionförvaltningsverken ska begära om komplettering av ofullständigt ifyllda ansökningar efter eget gottfinnande. Den ursprungliga framställan om utmärkelsetecken samt en kopia ska tillställas ministeriet.

Förteckningen över de av stormästaren tilldelade ordenstecknen publiceras på nämnda ordnars webbplatser tre vardagar före självständighetsdagen. De personer som av republikens president har blivit inbjudna till självständighetsdagens mottagning har möjlighet att avhämta ordenstecknet under dessa dagar mellan kl. 10.00–14.00. Inbjudan till balen skall förevisas. Ordenskansliet är stängt den 6 december.

Alla andra tilldelade ordenstecken levereras till ministerierna och vidare via förslagsställarna till mottagarna.

Social- och hälsovårdsministeriet levererar samtliga tilldelade utmärkelsetecken till regionförvaltningsverken från och med 15.12. Regionförvaltningsverken ska vidarebefordra de tilldelade utmärkelsetecknen till framställarna av tecknen så snart som möjligt. Vi ber er att beakta att utdelningar av utmärkelsetecken inte ska ordnas före jul.

Mer information: [email protected]

Ytterligare information:
Annastiina Siekkeli
Arita Kaario
Eija Paananen