Social- och hälsovårdstjänsternas innehåll och förfaranden ses över genom en nationell servicereform

Under servicereformen ser man över lagstiftningen om tjänster inom social- och hälsovården och styrningen i anslutning till den för att de ska motsvara de nya social- och hälsovårdsstrukturerna och de nationella målen för social- och hälsovården. 

Den nationella servicereformen kompletterar den förra reformen av strukturerna för social- och hälsovårdstjänster, där ansvaret för anordnandet av tjänsterna överfördes från kommunerna till välfärdsområdena i början av år 2023.  

Den nya servicereformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av reformen. 

Samarbete och interaktion med välfärdsområdena 

Avsikten med den nationella servicereformen är att stödja välfärdsområdenas egna program för att effektivisera funktioner inom social- och hälsovård och utveckla nya förfaranden och distans- och e-tjänster. 

Välfärdsområdena deltar i beredningen av servicereformen som en del av den nya styrningen av välfärdsområdena. Även de lagändringar som gäller social- och hälsovårdstjänsterna bereds i samarbete med välfärdsområdena. Samarbetet är viktigt för att kunna säkerställa att lagförslagen ger önskade resultat, att de är förenliga med varandra och realistiska och för att kunna bedöma kostnadseffekterna. 

Målet är att social- och hälsovårdstjänsterna ska ha god effekt 

Det har satts upp fem mål för den nationella servicereformen:

  • Bättre förebyggande
  • Bättre förankring av tjänsterna i verksamheten och bättre tillgång till och kontinuitet i tjänsterna
  • Ett enklare servicesystem
  • Bättre effekt och kostnadseffektivitet
  • Bättre beredskap och hantering av störningssituationer

Reformen innefattar ändringar i lagstiftningen, utveckling av styrningssystemet och olika program och projekt.  

Målet för lagändringarna är en enhetligare tillämpning av bestämmelserna. I den nationella servicereformen ingår till exempel programmet för tillgången till arbetskraft och personalresurserna inom social- och hälsovården, programmet för ett gott arbete, programmet för digitaliseringen av social- och hälsovårdstjänster, programmet för kunskapsbaserad ledning och vissa projekt inom programmet för hållbar tillväxt. 

Servicereformen genomförs under åren 2023-2027

Reformen genomförs stegvis.  

En del av de regeringspropositioner som ingår i reformen har redan överlämnats till riksdagen, och resten kommer att ges 2024-2026.  

De åtgärder inom servicereformen som inte redan inletts kommer att inledas våren 2024.  
I beredningen och genomförandet av reformen deltar förutom välfärdsområdena också finansministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.  

Mer information

Minna Saario, ledande sakkunnig, förändringsledare (Nationell servicereform), tfn 0295 163 146, fö[email protected]

Kirsi Ruuhonen, regeringsråd, lagstiftningsdirektör (Nationell servicereform), tfn 0295 163 239, fö[email protected]