Klientens rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården fastställs i lagen. Lagen gäller både den offentliga och privata socialvården.

Rättigheter och skyldigheter

Servicekvalitet

 • Klienten har rätt att få till socialvård av god kvalitet.

Bemötande

 • Klienten har rätt till ett gott bemötande  så att kilentens människovärde, övertygelse och integritet respekteras.
 • Klientens önskemål, åsikt, intressen, individuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund ska beaktas i socialvården.

Självbestämmanderätt

 • När socialvård ges, måste klientens självbestämmanderätt respekteras
 • Klienten har rätt att själv delta i planeringen och förverkligendet av de egna tjänstewrna
 • Om en myndig klient inte kalrar av att delta och påverka planeringen och förverkligandet av de egna tjänsterna, måste klientens vilja utredas i samarbete med klientens lagliga företrädare, närstående eller annan nära person
 • En minderårig klients åsikt ska beaktas enligt dennes ålder och utvecklingsnivå.

Klientens rätt att få information och skyldighet att ge information

 • Klienten har rätt att få en utredning om de egna rättigheterna och skyldigheterna, alternativa åtgärder och dess verkningar och andra betydelsefulla detaljer i sitt ärende
 • Klienten har rätt att ta del av de uppgifter som införs i patientjournalen. Klienten kan kräva att oriktiga eller onödiga uppgifter rättas.
 • Klienten har i egenskap av sakägare rätt ta del av dokument som kan ha inverkat på den egna sakens behandling.
 • Klienten har skyldighet att lämna de uppgifter som behövs för att socialvård ska kunna ges.

Beslut och serviceplan

 • Klienten har rätt att få ett skriftligt beslut eller avtal om ordnande av socialvård.
 • I huvudsak ska en serviceplan göras upp för klienten.

Överklagande: patientens rättskydd

 • Klienten har rätt att söka ändring i beslutet.
 • Den som är missnöjd med socialvården kan göra en anmärkning till den ansvariga direktören vid socialvårdens verksamhetsenhet eller en lämna in ett klagomål till de myndigheter som övervakar socialvården.
 • Socialombudsmannen ger klienten information om dennes rättigheter och bistår vid behov klienten med att exempelvis framställa en anmärkning.