Arbetspension

Arbetspension betalas till den som intjänat pension i anställningsförhållande eller i företagarverksamhet. Arbetspensionens storlek räknas enligt förvärvsinkomsterna. Det finns ingen övre gräns för de inkomster som beaktas i arbetspensionen och pensionsbeloppet är inte heller begränsat.

Arbetspensionssystemet grundar sig på ett flertal lagar. Det finns separata lagar bland annat för:

Hur intjänas ålderspensionen?

I arbetspensionssystemet intjänar arbetstagare ålderspension för arbete från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder.

Pensionerna räknas på basis av årsinkomsterna, för företagare på basis av de årligen fastställda arbetsinkomsterna.

Per år intjänas 1,5 procent av den totala lönen i pension. För personer i åldern 53–62 år blir det emellertid under åren 2017–2025 en aning mera, 1,7 procent per år. Den som redan är pensionerad intjänar 1,5 procent i pension för arbete som utförts vid sidan av pensionen.

Pensionstillväxten upphör då åldersgränsen för försäkringsskyldigheten uppnåtts. Gränsen är 68 år för den som är född 1957 eller tidigare, 69 år för den som är född 1958–1961 och 70 år för den som är född 1962 eller senare.

Pension intjänas också på basis av sådana inkomster som ligger till grund för inkomstrelaterade socialförsäkringsförmåner (till exempel sjukdagpenning). Dessutom intjänas pensionsskydd på basis av studier som har lett till examen och för perioder av hemvård av barn under 3 år.

Om den som uppnått åldern för ålderspension inte genast går i ålderspension, höjs den intjänade pensionen med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad som pensionen skjuts upp, dvs. med 4,8 procent per år.

Arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn sänder ett arbetspensionsutdrag till de försäkrade vart tredje år. Med hjälp av utdraget kan man följa med hur pensionen växer. Utdraget fås också elektroniskt hos arbetspensionsbolagen. De som arbetar inom den offentliga sektorn får ett arbetspensionsutdrag via nättjänsten Dina pensionsuppgifter, som drivs av Keva.

Pensionsåldern fastställs på basis av födelseåret

Man kan gå i ålderspension enligt arbetspensionssystemet efter att ha uppnått den lägsta åldern för ålderspension, som fastställs på basis av födelseåret.

Födelseår Den lägsta åldern för ålderspension
1954 eller innan 63 år
1955 63 år och 3 månader
1956 63 år och 6 månader
1957 63 år och 9 månader
1958 64 år
1959 64 år och 3 månader
1960 64 år och 6 månader
1961 64 år och 9 månader
1962 - 1964 65 år
1965 eller senare Bunden till förväntad livslängd

Gränsen för pensionsåldern för personer födda 1965 eller senare är kopplad till hur livslängden utvecklas, så att en del av den förväntade längre livslängden i fortsättningen ska kunna användas till arbete. Gränsen för pensionsåldern stiger årligen med högst två månader från och med år 2030.

Man behöver inte gå i ålderspension genast då den lägsta åldern för ålderspension uppnås. Om man inte tar ut sin ålderspension när åldern för ålderspension uppnåtts, läggs en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje uppskjuten månad till pensionen.

Partiell förtida ålderspension gör det möjligt att ta ut en del av den intjänade arbetspensionen innan man går i ålderspension. Man får själv välja om man tar ut 25 eller 50 procent av pensionen som partiell förtida ålderspension. Om man tar ut partiell förtida ålderspension innan den egna lägsta åldern för ålderspension har uppnåtts, minskas pensionsbeloppet permanent med 0,4 procent för varje tidigarelagd månad. Förtidsminskningen är permanent och påverkar pensionsbeloppet även efter att man har gått i ålderspension.

Den nedre åldersgränsen för partiell förtida ålderspension är 61 år för dem som är födda 1963 eller tidigare och 62 år för dem som är födda 1964. För dem som är födda 1965 eller senare är åldersgränsen för partiell förtida ålderspension tre år lägre än den lägsta åldern för ålderspension.

Arbetslivspension ger möjlighet att gå i pension lite innan den egentliga åldern för ålderspension har uppnåtts för de arbetstagare och företagare som har arbetat en lång tid i ett ansträngande och slitsamt arbete. För att få gå i arbetslivspension krävs det att man har arbetat minst 38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete och att man har nedsatt arbetsförmåga.

Den nedre åldersgränsen för arbetslivspension är 63 år för dem som är födda 1955–1964. För dem som är födda 1965 eller senare är den nedre åldersgränsen för arbetslivspension två år lägre än den lägsta åldern för ålderspension.

Man måste ansöka om pension

Alla pensioner ska sökas. Ansökan om arbetspension görs hos den pensionsanstalt där merparten av en persons arbetsinkomster har varit försäkrade under de två senaste kalenderåren. Samma pensionsanstalt sänder pensionsbeslutet till den sökande och betalar ut pensionen. Beslutet omfattar pensioner från både den privata och den offentliga sektorn.

Företagare och lantbruksföretagare försäkrar sig själva

Företagare är skyldiga att försäkra sig med stöd av lagen om pension för företagare, FöPL. En företagarpensionsförsäkring baserar sig på arbetsinkomsten enligt FöPL. Både pensions- och dagpenningsförmåner och FöPL-försäkringsavgifter bestäms enligt arbetsinkomsten.

Arbetspensionsförsäkringen för företagare övervakas av Pensionsskyddscentralen.

Frågor och svar om propositionen

Lantbrukare, skogsägare, renskötare och yrkesfiskare försäkras liksom familjemedlemmar som arbetar tillsammans med dem enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, dvs. LFöPL.

LFöPL-försäkringen grundar sig på LFöPL-arbetsinkomsten. Såväl pensions- och dagpenningförmånerna som försäkringsavgifterna grundar sig på arbetsinkomsten.

Rådgivning och ansökningsanvisningar fås hos Pensionskyddscentralen och arbetspansionsantalterna

Rådgivning, ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter för alla pensioner fås hos Pensionsskyddscentralen. I pensionsärenden lönar det sig att vara i kontakt med den egna arbetspensionsanstalten.

Närmare information fås också på arbetspensionsbranschens gemensamma webbtjänst:

Arbetspensioner kan överklagas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I ett pensionsbeslut anges alltid hur det kan överklagas. Beslut om arbetspensioner kan överklagas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte begäran om ändringssökande, påminnelser eller besvär.

Mer information

Minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen - kontakt information

Ministerns sekreterare Maria Vanhanen tfn 0295 163 525 Statssekreterare Laura Rissanen (de...

Blanketter för statsunderstöd

Blanketter för statsunderstöd Ansökningsblankett Ifyllnadsanvisningar för ansökan om statsunderstöd Projektplan Projektets budget Anvisning för ifyllande av blanketten för projektets...

Työhyvinvointi

Säkerhet och välbefinnande i arbetet Social- och hälsovårdsministeriet bereder den lagstiftning om säkerhet i arbetet som innehåller målen för  arbetarskyddstillsynen och utvecklar de...

Kansainväliset asiat

Internationellt samarbete Social- och hälsovårdsministeriet och dess förvaltningsområde idkar föregripande och globalt samarbete som främjar social- och hälsovårdspolitik både inom EU och på...

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och rekommendationer

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och rekommendationer På denna sida finns de anvisningar, rekommendationer och föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet från och med den 1...

EU:n III terveysalan toimintaohjelma

EU:s fjärde åtgärdsprogram EU4Health på hälsoområdet   De allmänna målen för EU:s fjärde åtgärdsprogram på hälsoområdet (EU4Health) för åren 2021–2027 följer principen ”one health”: ...

Tasa-arvo työelämässä

Jämställdhet i arbetslivet Jämställdhet i arbetslivet måste främjas särskilt i fråga om löner, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, rekrytering, karriärutveckling och förenande av arbete...

Työelämän tasa-arvo

Jämställdhet i arbetslivet Jämställdhet i arbetslivet måste främjas särskilt i fråga om löner, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, rekrytering, karriärutveckling och förenande av arbete och...