Unga i arbete

Arbetarskyddslagen förpliktar arbetsgivaren att ge arbetstagaren tillräcklig introduktion i arbetet, arbetsförhållandena och de arbetsredskap som används i arbetet. Bakom ungas arbetsolycksfall finns ofta otillräcklig introduktion och handledning.

Introduktion i arbetet är mer än rådgivning och handledning; den ska vara motiverande och hjälpa unga till en god start i arbetslivet.

Arbetsoförmåga hos unga vuxna på grund av psykisk ohälsa har ökat under de senaste åren. För allt fler avbryts arbetslivet i förtid. Unga som lider av psykisk ohälsa behöver också särskilt stöd på arbetsplatsen.

Striktare bestämmelser för personer under 18 år

På personer under 18 år tillämpas lagen om unga arbetstagare. Detta innebär striktare bestämmelser om arbetstid och arbetssäkerhet jämfört med arbetstagare som fyllt 18 år.

I ordinarie anställningsförhållande får man anställa unga mellan 15 och 17 år som fullgjort sin läroplikt.

Lätt arbete får utföras av en 14-åring eller 13-åring som under samma kalenderår fyller 14 år. Under skolornas ferier får han eller hon arbeta under högst hälften av ferietiden.

En person som är 13 år eller yngre får med regionförvaltningsverkets tillstånd tillfälligt arbeta som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang.

Mer information om arbetstider och andra arbetsvillkor finns på arbetarskyddsförvaltningens webbplats:

Mer information

Antti Janas, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY Telefon:0295163501   E-postadress: