Reform av den sociala tryggheten

Genom reformen av den sociala tryggheten vill man utveckla ett system som ur den enskilda människans synvinkel är tydligt och fungerande och som

  • är ett stöd för människan vid olika förändringar i livet samt gör det möjligt att kombinera arbete och social trygghet
  • erbjuder en begriplig helhet av förmåner och tjänster som ges i rätt tid och i tillräcklig omfattning
  • är anpassat till strukturella förändringar i arbetslivet
  • gör arbete mer lönsamt än för närvarande och de disponibla inkomsterna mer förutsägbara
  • stöder sysselsättning, företagsamhet, aktivitet, individens handlingskraft, livslångt lärande och upplevelsen av meningsfullhet
  • minskar behovet av långvarigt utkomststöd
  • överensstämmer med individens rättigheter och skyldigheter och med de offentliga finanserna
  • uppfyller det grundlagsenliga kravet på omsorg när samhället förändras.

Målet är att reformen inte ska försämra nivån på grundskyddet.

Hur framskrider reformen av den sociala tryggheten?

För reformen inrättades en parlamentarisk kommitté. Den inledde sitt arbete i början av 2020. Kommitténs mandatperiod sträcker sig över två regeringsperioder.

Kommittén ser över den sociala tryggheten som helhet. Kommittén behandlar grundskyddet, förtjänstskyddet, utkomststödet samt sambandet mellan och finansieringen av dessa. Den behandlar också frågan hur tjänsterna kan samordnas med förmånerna på ett bättre sätt än för närvarande.

I arbetet beaktas en mångfald av livssituationer och förändringar i människornas livssituationer samt övergångarna från en förmån till en annan. Kommittén behandlar inte ålderspensionerna.

Reformen av den sociala tryggheten genomförs i delar. Olika delar kan bli klara och träda i kraft vid olika tidpunkter. Vissa ändringar inom den sociala tryggheten bereds också tidigare som separata projekt.

I reformen utnyttjas det arbete som gjorts inom TOIMI-projektet. Reformen av den sociala tryggheten har nära kopplingar till andra viktiga reformer i regeringsprogrammet, såsom reformen av social- och hälsovården, programmet för arbetsförmåga och arbetsgrupperna för främjande av sysselsättningen. 

Reformens kunskapsbas

Reformens kunskapsbas sammanställs de forskningar och utredningar som kommittén baserar sina beslut på. Kunskapsbasen ska innehålla forskningar och utredningar, konsekvensbedömningar och beräkningsmallar som kommittén och sektionerna tar fram, beställer eller använder vid beredningen av och besluten kring reformen. Bekanta dig med de första material:
Finlands system för social trygghet
Social trygghet och coronakrisen

 

Reformen i ett nötskal

Studio för social trygghet (textning på svenska)

 

 

Mer information

Liisa Siika-aho, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163085  


Milja Tiainen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163579