Reform av den sociala tryggheten

Syftet med reformen av den sociala tryggheten är att skapa ett system som ur individens synvinkel är tydligare och mer flexibelt än det nuvarande systemet och som uppmuntrar till arbete och gör det möjligt att samordna arbete och social trygghet i förändrade livssituationer. Målet är att utveckla den sociala tryggheten både strukturellt och funktionellt på lång sikt.

Reformen av den sociala tryggheten genomförs i enlighet med regeringsprogrammet via regeringens egna projekt som gäller reformen i fråga och via arbetet som utförs av den parlamentariska kommittén för social trygghet. Reformen av den sociala tryggheten genomförs i etapper. Olika delar kan bli klara och träda i kraft vid olika tidpunkter.

Hur framskrider reformen av den sociala tryggheten?

Reformen bereds av en parlamentarisk kommitté för social trygghet som är verksam under åren 2020–2027. Kommitténs första mandatperiod avslutades våren 2023. Dess sammansättning och uppgifter ändrades för dess andra mandatperiod hösten 2023.

Kommittén har som uppgift att lägga fram förslag och initiativ för reformen av den sociala tryggheten och genomföra förstudier och bedömningar gällande dem. Kommittén drar upp riktlinjer för den sociala trygghetens framtida vision och principer. Den behandlar grundskyddet, det inkomstrelaterade skyddet, minimiskyddet, deras finansiering och kopplingen mellan dem samt åtgärder för att sammanpassa tjänsterna med förmånerna bättre än i dag. 

I arbetet beaktas mångfalden i livssituationer och ändringar av dem samt övergången från en förmån till en annan. Kommittén behandlar inte ålderspensionerna.

Under sin andra period behandlar kommittén för social trygghet förmånernas individuella och familjespecifika karaktär, kombinationer av sociala trygghetsförmåner och den sociala trygghetens nivå. Dessutom bedömer kommittén för social trygghet hur olika förmåner och tjänster svarar på olika slags livssituationer.

Kommittén för social trygghet följer upp framskridandet av beredningen av det allmänna stödet. 
åren 2023. Dess sammansättning och uppgifter ändrades för dess andra mandatperiod hösten 2023.

Mellanrapport från kommittén för social trygghet

Mellanrapporten om arbetet under den första perioden för kommittén för social trygghet godkändes den 30 januari 2023. Den innehåller 31 förslag till kommande regeringar när det gäller reformen av den sociala tryggheten samt riktlinjer för arbetet under kommitténs andra period. 

Reformens kunskapsbas

I kunskapsunderlaget för reformen av den sociala tryggheten sammanställs material som kommittén för social trygghet baserar sina beslut på. Underlaget innehåller till exempel pub-likationer, rapporter, forsknings- och utredningsmaterial samt konsekvensbedömningar och beräkningsmallar som kommittén tar fram, beställer eller använder vid beredningen av och besluten kring reformen. Kunskapsunderlaget blir större i takt med att reformen framskrider. Bekanta dig med Reformens kunskapsbas (på finska).

Mer information

Liisa Siika-aho, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO 0295163085  


Milja Tiainen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU 0295163579