bild

Reform av den sociala tryggheten

Syftet med reformen av den sociala tryggheten är att åstadkomma ett system som ur individens synvinkel är tydligare och fungerar bättre och som gör det möjligt att samordna arbete och social trygghet i föränderliga livssituationer. Syftet är att utveckla den sociala tryggheten både struktu-rellt och funktionellt på lång sikt. 

 

Hur framskrider reformen av den sociala tryggheten?

För reformen inrättades en parlamentarisk kommitté. Den inledde sitt arbete i början av 2020. Kommitténs mandatperiod sträcker sig över två regeringsperioder.

Kommittén ser över den sociala tryggheten som helhet. Kommittén behandlar grundskyddet, förtjänstskyddet, utkomststödet samt sambandet mellan och finansieringen av dessa. Den behandlar också frågan hur tjänsterna kan samordnas med förmånerna på ett bättre sätt än för närvarande.

I arbetet beaktas en mångfald av livssituationer och förändringar i människornas livssituationer samt övergångarna från en förmån till en annan. Kommittén behandlar inte ålderspensionerna.

Reformen av den sociala tryggheten genomförs i delar. Olika delar kan bli klara och träda i kraft vid olika tidpunkter. Vissa ändringar inom den sociala tryggheten bereds också tidigare som separata projekt.

I reformen utnyttjas det arbete som gjorts inom TOIMI-projektet. Reformen av den sociala tryggheten har nära kopplingar till andra viktiga reformer i regeringsprogrammet, såsom reformen av social- och hälsovården, programmet för arbetsförmåga och arbetsgrupperna för främjande av sysselsättningen. 

Kommittén för social trygghet har sammanställt en förteckning över de problem som identifierats inom den sociala tryggheten och som måste lösas på kort eller lång sikt. 

Problemen består av fyra huvudhelheter:

  • Den sociala trygghetens komplexitet
  • Kombinering av arbete och social trygghet
  • Utkomststöd, grundskydd och boende
  • Tjänster och förmåner

Ministeriet har även gett ut rapporten Val och grundläggande principer inom den sociala tryggheten

Utgående från rapporterna har kommittén för social trygghet publicerat 18 ståndpunkter om reformen av systemet för social trygghet.

Mellanrapport från kommittén för social trygghet

Mellanrapporten om arbetet under den första perioden för kommittén för social trygghet godkändes den 30 januari 2023. Den innehåller 31 förslag till kommande regeringar när det gäller reformen av den sociala tryggheten samt riktlinjer för arbetet under kommitténs andra period. 

Kommittén tillsätts på nytt genom beslut av statsrådet under nästa riksdagsperiod. Kommitténs mandatperiod fortsätter i enlighet med den kommande regeringens beslut.

Reformens kunskapsbas

Reformens kunskapsbas sammanställs de forskningar och utredningar som kommittén baserar sina beslut på. Kunskapsbasen ska innehålla forskningar och utredningar, konsekvensbedömningar och beräkningsmallar som kommittén och sektionerna tar fram, beställer eller använder vid beredningen av och besluten kring reformen. Bekanta dig med Reformens kunskapsbas (på finska).

 

Mer information

Liisa Siika-aho, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO 0295163085  


Milja Tiainen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU 0295163579