dekorativ bild

Nordliga dimensionen

Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS) är ett mellanstatligt forum för expertsamarbetet för hälsa och välfärd. Målet för partnerskapet är att visa vägen när det gäller att skapa hållbara och inkluderande samhällen där alla människor har lika möjligheter att uppnå hälsa och välbefinnande. 

NDPHS förenar experter och politiska beslutsfattare från partnerskapsländerna i Nordeuropa och kring Östersjön och från Europeiska kommissionen, Världshälsoorganisationen och många andra internationella organisationer. Genom partnerskapet utbyter man information och lär av varandra, och främjar hälsa tillsammans. Partnerskapet stöder det kunskapsbaserade beslutsfattandet genom att det lyfter fram partnernas styrkor och kunskaper och främjar forskning och innovation. 

NDPHS verkar som samordnare för EU:s Östersjöstrategi när det gäller politikområdet hälsa.   Inom detta område främjar NDPHS:

  • friskt åldrande
  • välfärdsekonomi och hälsa på alla politikområden
  • intressegruppers och institutioners möjligheter att hantera regionala hälsoutmaningar

Samarbetet utgår från arbetsprogram 

Partnerskapet baserar sig på nio arbetsprogram som styrs av sekretariatet i Stockholm, de internat-ionella expertgrupperna och ad hoc-arbetsgrupperna. 
Alla de ovannämnda aktörerna genomför två multiprofessionella arbetsprogram som handlar om
friskt åldrande, inklusive frågor kring digitalisering, integrerad vård och psykisk hälsa.

välfärdsekonomi och hälsa på alla politikområden

Varje expertgrupp har också egna arbetsprogram med huvudtemana

  • resistens mot antibiotika
  • rusmedelsmissbruk
  • HIV/AIDS och tuberkulos 
  • kroniska icke-smittsamma sjukdomar
  • arbetshälsa och arbetarskydd
  • primärhälsovård
  • fångars hälsa och hälso- och sjukvården för fångar

Finland ansvarar för två expertgrupper (HIV/AID och tuberkulos, arbetshälsa och arbetarskydd). Expertgrupperna leds av experter vid Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet. Social- och hälsovårdsministeriet deltar i mötena på tjänstemanna- och ministernivå. Verksamheten styrs och samordnas av en tjänstemannakommitté som sammanträder två gånger per år. Besluten om den politiska styrningen fattas vid den konferens på ministernivå som hålls vartannat år (Partnership Annual Conference). 

Som en följd av Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina har partnerna tills vidare avbrutit samarbetet med Ryssland. 

Mer information

Päivi Karvinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163196   E-postadress: