Nordliga dimensionen

Den Nordliga dimensionens partnerskapsprogram för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS) har som mål att förebygga folkhälsoproblem och främja sunda levnadsvanor.

Partnerskapet förstärker koordineringen och utbytet av information inom social- och hälsovårdsområdet bland annat genom att främja bästa praxis och projektverksamhet.

Samarbetet fokuserar på gemensamt överenskomna tvärsektoriella teman såsom:

 • hälsosamt åldrande
 • integrerad vård
 • mental hälsa
 • digitalisering

Stater, kommissioner och organisationer deltar i partnerskapsprogrammet

Partnerskapsprogrammet grundades år 2003. Programmet är en sammanslutning mellan tio länder (Lettland, Litauen, Estland, Norge, Sverige, Polen, Tyskland, Finland, Ryssland och Island), Europeiska kommissionen och åtta internationella organisationer.

Medverkande organisationer är:

 • Barents Euroarktiska råd (BEAC)
 • EU-kommissionen
 • Östersjöstaternas råd (CBSS)
 • Östersjöregionens samarbetsforum (BSSSC)
 • Internationella organisationen för migration (IOM)
 • Internationella arbetsorganisationen (ILO)
 • Världshälsoorganisationen (WHO)
 • Nordiska ministerrådet
 • FN:s program mot hiv/aids (UNAIDS)

Organisering av partnerskapsprogrammet

Partnerskapet har ett sekretariat bestående av två medlemmar med säte i Stockholm. Verksamheten koordineras av en tjänstemannakommitté (CSR, Committee of Senior Representatives), som sammanträder två gånger per år. Politiskt styrs verksamheten av en konferens på ministernivå (PAC, Partnership Annual Conference).

Kärnan i partnerskapet består av följande expertgrupper som man kom överens om 2015:

 1. Hiv, tuberkulos och hiv-relaterade infektioner
 2. Alkohol- och narkotikamissbruk
 3. Icke smittsamma sjukdomar
 4. Antimikrobresistens
 5. Arbetshälsa och arbetssäkerhet
 6. Hälso- och sjukvård för fångar

Två av dessa sakkunniggrupper (Hiv & tb samt Arbetshälsa och arbetssäkerhet) leds av Finland.

Medlemmarna i grupperna utses av ministerierna i varje land som sköter dessa frågor. Grupperna utbyter bland annat information, lär av varandras erfarenheter, främjar projektverksamhet, producerar och sprider information samt lyfter upp frågor som de anser viktiga till politisk diskussion.

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i partnerskapets årliga möten på minister- och tjänstemannanivå. Sakkunniga från Institutet för hälsa och välfärd är medlemmar i partnerskapets expertgrupper.

Mer information