Lagstiftningen om social- och hälsovården

Var och en har enligt grundlagen rätt till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster.

Föreskrifter om kommunernas ansvar för social- och hälsotjänsterna ingår i lagstiftningen om social- och hälsovård samt i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården.

Lagstiftningen om socialtjänster

Socialvårdslagen bestämmer vilka former av socialservice kommunen ska erbjuda och på vilket sätt.

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården anger de viktigaste förfaringssätten i klientarbetet och i frågor som gäller datasekretess.

Genom speciallagar föreskrivs om (Finlex)

Det finns speciallagar om utredande och fastställande av faderskap, tryggande av underhåll för barn, verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt, adoptionsrådgivning och medling i familjefrågor. Lagarna i Finlex:

I äktenskapslagen och socialvårdslagen lagstiftas om medling i familjefrågor.

Lagstiftningen om hälsovårdstjänster

Bestämmelserna om hälsovårdstjänster finns i  hälso- och sjukvårdslagen.

Stadganden som gäller ordnande av och strukturer i servicen finns i folkhälsolagen och specialsjukvårdslagen.

Genom speciallagar föreskrivs om företagshälsovård, mentalvårdstjänster, assisterad befruktning samt förebyggande och behandling av smittsamma sjukdomar.

Lagen om patientens ställning och rättigheter tryggar rättigheterna för den som anlitar hälso- och sjukvården.

Personalen inom social- och hälsovården

Vad gäller behörigheten, kompetensen och andra krav som gäller för social- och hälsovårdspersonalen ingår föreskrifterna i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Tillsynen av hur lagstiftningen efterlevs

Kommuner samt privata tjänsteleverantörer och vårdgivare övervakas av regionförvaltningsverken, som i sin tur styrs och koordineras av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Båda lyder under social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information

Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163383