logon

Bättre hälsa genom genominformation

Användningen av genominformation, dvs. information om människans hela arvsmassa, kommer under de närmaste åren att öka inom hälso- och sjukvården. I framtiden kommer hälsofrämjande och vård av sjukdomar ofta att planeras individuellt med hjälp av den information som fås från genomet.

För att alla människor ska ha lika möjligheter att dra nytta av genominformationen har en arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet utarbetat ett förslag till nationell genomstrategi. I strategin presenteras centrala åtgärder för att säkerställa att genominformation utnyttjas effektivt i hälso- och sjukvården och i beslutsfattande som främjar hälsa och välmående.

Fördelar med ett effektivt utnyttjande av genominformation

 • effektivare förebyggande av sjukdomar
 • riktade screeningar
 • effektivare diagnoser
 • individualiserad vård
 • säkrare läkemedelsbehandling
 • bättre forskningsresultat
 • ökad ekonomisk verksamhet

Individuell hälso- och sjukvård stävjar hälsokostnaderna

Den enskilda människan kan ha nytta av genominformationen t.ex. på följande sätt:

 • Människan får bättre möjligheter att främja sin egen hälsa.
 • Sjukdomar kan diagnostiseras mer exakt än tidigare.
 • Av de vårdformer och läkemedel som finns att tillgå kan man välja den som har bäst effekt på den enskilda patienten.
 • För de allmänna folksjukdomarna utvecklas det sannolikt preventiva metoder och individuella behandlingar.
 • Screeningundersökningar kan riktas mer exakt till just dem som har predisposition för att insjukna i en viss sjukdom.

Samtidigt som individens välmående ökar tack vare mer exakt diagnostik och behandling samt förebyggande av sjukdomar, bidrar individuell hälso- och sjukvård till att stävja hälsokostnaderna.

Mycket ny forsknings- och affärsverksamhet kan uppstå i Finland

Utöver det att medborgarna drar nytta av de vetenskapliga framstegen har Finland alla förutsättningar att bli en internationellt eftertraktad samarbetspartner inom genomforskning och företagsverksamhet inom genomikbranschen.

Finlands främsta styrkor är

 • högklassig hälso- och sjukvård
 • enhetlig vårdpraxis
 • tillförlitliga hälso- och sjukvårdsregister
 • biobankernas högkvalitativa provsamlingar
 • en tradition av högklassig genetisk forskning och
 • finländarnas villighet att delta i vetenskapliga undersökningar.

Tack vare Finlands exceptionella bosättningshistoria ger befolkningens genetiska struktur dessutom särskilda möjligheter att kombinera genom- och hälsoinformation. Finland är också en av världens ledande utvecklare av hälsoteknologi. Det är möjligt att det i betydande grad uppstår ny forsknings- och affärsverksamhet i Finland.

 

 

Mer information

Sini Tervo, regeringssekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163529   E-postadress: