EU:s strukturfonder (programperioden 2021–2027)

Europeiska unionen styr strukturfondsstöd till sina medlemsstater via programmen för Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och fonden för en rättvis omställning (FRO). Under programperioden 2021–2027 genomförs i Finland det regional- och strukturpolitiska EU-programmet Ett förnybart och kompetent Finland. Finansieringen beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden och Livsmedelsverket efter bestämda ansökningstider.  

De landsomfattande temana för programmet har beretts av ministerierna och gäller de strategiskt viktiga utvecklingshelheter som ska genomföras inom programmet. Syftet med den landsomfattande projektverksamheten är att på ministerienivå stödja utvecklingsarbete av strategisk och nationell betydelse genom samordnade och ämnesspecifika projekthelheter. Inom de landsomfattande temana finansieras i allmänhet ett samordningsprojekt som omfattar hela landet och vars syfte är att stödja projektverksamhetens genomförande, kvalitet och verkningsfullhet inom temahelheten. Utöver samordningsprojektet finansieras även nationella projekt. 

Programmet innefattar sex olika verksamhetslinjer, och social- och hälsovårdsministeriet deltar i genomförandet av tre av dem:  

Verksamhetslinje 4 Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland (Europeiska socialfonden+): Målet är att stödja sysselsättning, kompetens, utveckling av arbetslivet, kontinuerligt lärande och flexibla utbildningsvägar. 

 • Delmål Ny kompetens i arbetslivet, landsomfattande tema:
  • Utveckling i arbetslivet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten (arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet)
 • Delmål Deltagande på lika villkor, landsomfattande teman: 
  • Stöd till svårsysselsatta, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland (social- och hälsovårdsministeriet) 
  • Utveckling av tjänster för barn, unga och familjer samt främjande av deras välmående och likabehandling, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland (social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet)
  • Främjande av likabehandling och jämställdhet, bekämpning av utsatthet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland (social- och hälsovårdsministeriet)
  • Stöd till och samordning av delaktighet, jämställdheten och likabehandling i arbetet inom Europeiska socialfonden 2021–2027, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland (social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet)
  • Fungerande vardag för invandrade: arbete, kompetens och delaktighet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland (social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet)

Verksamhetslinje 5 Ett Finland för sociala innovationer (ESF+): Målet är att i olika livssituationer stödja de som är klienter inom barnskyddet och i synnerhet för barn och unga som placerats utom hemmet så att de har förutsättningar att klara sig. 

 • Delmål Skyddsnät för ungas framtid, landsomfattande tema: 
  • Skyddsnät för ungas framtid, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland (social- och hälsovårdsministeriet och välfärdsområdena) 

Verksamhetslinje 6 Ett Finland som bekämpar materiell brist (ESF+): Målet är att hjälpa de mest utsatta genom att erbjuda stöd för anskaffning av livsmedel och basvaror. Samtidigt strävar man efter att erbjuda andra tjänster som förbättrar stödtagarnas situation. 

 • Delmål Vägkost för livet. Enligt denna verksamhetslinje finansierar Livsmedelsverket i egenskap av förmedlande organ både nationell och regional verksamhet. Social- och hälsovårdsministeriet deltar i samordningsprojektgruppen. 

Mer information

Kati Herranen-Haapaniemi, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY Telefon:0295163273   E-postadress:


Anne Nyström, ohjelma-avustaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY Telefon:0295163276   E-postadress:


Irmeli Järvenpää, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY Telefon:0295163274   E-postadress:


Päivi Hämäläinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY Telefon:0295163590   E-postadress: