Avdelningen för social trygghet och försäkringar (SVO)

Avdelningen för social trygghet och försäkringar leder och styr försäkringspolitiken samt svarar för beredningen av socialförsäkringslagstiftning och övrig försäkringslagstiftning.

Avdelningen behandlar frågor som gäller

 • Folkpensionsanstalten, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag och övriga försäkringsanstalter
 • Pensionsskyddscentralen
 • Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
 • Sjömanspensionskassan
 • Trafikförsäkringscentralen
 • Patientförsäkringscentralen
 • Sysselsättningsfonden
 • Besvärsnämnder
 • Trafik- och patientskadenämnden

Resultatstyrning

Avdelningen för social trygghet och försäkringar svarar för resultatstyrningen vid besvärsnämnden för social trygghet (SAMU).

Avdelningens grupper och personal

Chef för avdelningen för social trygghet och försäkringar är Liisa Siika-aho. I anslutning till avdelningen finns Läkemedelsprisnämnden.

Avdelningens enheter och ansvarsområden

Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet (SUKA)

 • svarar för avdelningens strategiska planering och bereder ärenden som hänför sig till verksamhets- och ekonomiplanering och ekonomiförvaltning
 • följer upp och analyserar försäkringsverksamheten och gör ekonomiska utredningar som anknyter till verksamhetsområdet
 • svarar för avdelningens personalfrågor och frågor som gäller allmän förvaltning
 • behandlar och sköter frågor som gäller EU:s lagstiftning om social trygghet, bilaterala avtal om social trygghet och andra internationella frågor inom området social trygghet
 • samordnar skötseln av internationella frågor som avdelningens andra enheter ansvarar för.

Direktör Henna Huhtamäki

Förmånsenheten (ETU)

 • behandlar frågor som gäller arbetslöshetsförmåner och utbildningsförmåner under arbetslöshet, vuxenutbildningsstöd, alterneringsersättning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, sjukförsäkringsdagpenning, sjukförsäkringsersättningar, systemet för läkemedelsersättning, rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten och utkomstskydd under rehabiliteringstiden, underhållsstöd, moderskapsunderstöd, barnbidrag, stöd för hemvård och stöd för privat vård, bostadsbidrag för pensionstagare, allmänt bostadsbidrag, handikappförmåner och militärunderstöd
 • behandlar frågor som gäller Folkpensionsanstalten
 • svarar för frågor som gäller sjukdagpenning för lantbruksföretagare
 • sköter Läkemedelsprisnämndens förvaltningsärenden
 • behandlar internationella frågor som hör till dess ansvarsområden tillsammans med den samordnande enheten.

Direktör Essi Rentola

Enheten för pensioner och privatförsäkringar (EVY)

 • behandlar arbetspension, folkpension, garantipension, frågor som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, grupplivförsäkringar och social trygghet för idrottare
 • behandlar trafik- och patientförsäkringar
 • behandlar frågor som gäller grunderna för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringsavgiften
 • behandlar lagstiftningsfrågor som gäller besvärsnämnden för social trygghet, besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, besvärsnämnden för olycksfallsärenden, trafik- och patientskadenämnden, Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och ersättningsnämnden för olycksfallsärenden samt ärenden som gäller examensnämnden för försäkringsmatematiker och försäkringsmäklarexamen
 • behandlar lagstiftning som gäller liv- och skadeförsäkringsbolag
 • behandlar andra frågor som gäller verksamheten på försäkringsmarknaden
 • behandlar internationella frågor som hör till dess ansvarsområden, med undantag av EU:s lagstiftning om social trygghet och överenskommelser och konventioner om social trygghet.

direktör Jaana Rissanen

Läkemedelsprisnämnden (HILA)

Läkemedelsprisnämnden finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet och är en självständig myndighet, vars uppgift är att fastställa vilka läkemedel som ska omfattas av sjukförsäkringens system för läkemedelsersättning, vilken ersättningsklass de ska höra till och vad som är ett skäligt partipris för dem.

Dessutom ansvarar Läkemedelsprisnämnden för fattandet av beslut som rör referensprissystemet.

Direktör Reima Palonen

Läkemedelsprisnämndens webbplats