Morsdagsmedaljer

Förslag om morsdagsmedaljer lämnas in till regionförvaltningsverket för hemkommunen. Regionförvaltningsverken meddelar om ansökningstiderna på sina egna webbplatser.

Regionförvaltningsverken ska göra sina förslag om mottagare av medaljer som ska tilldelas på morsdag under innevarande år. Förslagen görs genom att använda en blankett som fastställts av ordnarna och de sänds inklusive bilagor till social- och hälsovårdsministeriet i tre exemplar senast 15.12.

Den nationella morsdagsfesten 2021 skjuts upp på grund av coronavirusläget - läs mer.

Grunder för beviljande

Medaljen tilldelas för meriter som en exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap samt i en vidare betydelse för verksamhet som på ett solidariskt sätt tryggat omsorg om andra. Även andra allmännare meriter kan beaktas vid sidan av föräldraskapet.

Medaljkandidaten ska ha fyllt 40 år. Syftet är att de som får morsdagsmedaljen representerar så många olika grupper som möjligt, till exempel förvärvsarbetande mammor, ensamförsörjare, lantbrukarhustrur osv. samt olika minoritetsgrupper, såsom romer och samer.

I regionförvaltningsverkens förslag ska även den svenskspråkiga befolkningsandelen beaktas. Representanterna ska representera mammor jämlikt även i fråga om ålder. Antalet barn är inte någon avgörande grund för att bli beviljad en morsdagsmedalj.

Utöver de biologiska mödrarna kan man också föreslå att adoptivmödrar eller fostermödrar ska hedras med medaljen. Ett mer omfattande samhälleligt ansvar för uppfostran och verksamhet beaktas också; verksamhet i till exempel barnskydds- och familjeorganisationer, ungdoms- och idrottsorganisationer, skolnämnder samt föräldraföreningar. Om morsdagsmedaljen föreslås för andra än biologiska mammor, till exempel mammor i fosterfamiljer, familjehem eller stödfamiljer, är det till fördel om det i samband med förslaget finns exempelvis ett följebrev av ett barn som bott i familjen och som känner familjen väl.

Syftet är inte att morsdagsmedaljen ska tilldelas personer som har fostran som yrke. Regionförvaltningsverken ska i sin egen behandling gallra bort de personer som utövar yrkesmässig familjevård.

Övriga goda uppfostrare, såsom fäder, systrar, övriga nära släktingar osv. som bedrivit motsvarande uppfostringsarbete belönas 6.12, då övriga utmärkelsetecken delas ut.

Syftet är att de belönade mödrarna kommer till Helsingfors till morsdagsfesten där medaljerna överlämnas. De praktiska arrangemangen sköts av Mannerheims Barnskyddsförbund.

Principer för ansökan

Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar har bett social- och hälsovårdsministeriet att se till att följande principer iakttas vid utdelningsförfarandet för morsdagsmedaljerna:

 • Minst hälften av förslagen till ordnarna kommer från kommuner, organisationer eller motsvarande samfund.
 • Högst hälften av förslagen har lämnats av barnen till de föreslagna kandidaterna. Varje sådan ansökan ska vara försedd med minst två tillförlitliga, av varandra oberoende förord av sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen väl.
 • Ett förslag som har endast ett förord eller som saknar ett helt och hållet, tas inte emot innan den har kompletterats med tillräckliga förord.
 • Ansökningar som utarbetats av övriga anhöriga, bekanta, grannar osv. godkänns inte, om inte någon myndighet, organisation eller annat samfund driver saken.

Social- och hälsovårdsministeriet lämnar ett förslag om morsdagsmedaljer till ordnarna med stöd av regionförvaltningsverkens förslag.

Medaljerna enligt område

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår medaljer enligt följande fördelning:

 • RFV i Södra Finland 14
 • RFV i Sydvästra Finland 5
 • RFV i Västra och Inre Finland 8
 • RFV i Östra Finland 5
 • RFV i Norra Finland 3
 • RFV i Lappland 2
 • Statens ämbetsverk på Åland 1

Kvoterna är vägledande och de påverkas bl.a. av nivån på förslagen.

Ansökningsblanketter

Regionförvaltningsverken ska meddela om praxisen i fråga om medaljerna.

Vid utarbetandet av förslagen ska Ordnarnas ordensförslagsblankett och de bilageblanketter som finns i den offentliga förvaltningens webbtjänst (www.suomi.fi) användas.

Regionförvaltningsverket kan inhämta utlåtanden om förslagen som den anser vara behövliga hos till exempel kommunala socialmyndigheter och organisationer.

Regionförvaltningsverken ska kontrollera kandidaternas eventuella tidigare utmärkelsetecken hos ordenskansliet innan ansökningarna lämnas till social- och hälsovårdsministeriet.

Ordnarna:

Mer information

Eija Paananen, assistent 
social- och hälsovårdsministeriet, Personal- och förvaltningsenheten / HEHA 0295163533  


Annastiina Siekkeli, personalsekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Personal- och förvaltningsenheten / HEHA 0295163213