Planering och uppföljning

Ministeriets funktioner styrs av de strategiska riktlinjerna inom social- och hälovårdspolitiken, regeringsprogrammet och regeringens strategidokument. Dessa dokument innehåller sammanställningar av de sakfrågor som har den största betydelsen för verksamheten vid ministeriet och för att regeringsprogrammet ska kunna genomföras. Den politiska styrningen kanaliseras indirekt via förvaltningsområdets strategier och rambeslut.

Planeringen och uppföljningen av förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi grundar sig på

  • det fyraåriga rambeslutet för statsfinanserna
  • fyraåriga verksamhets- och ekonomiplaner
  • och årliga budgetar och resultatavtal 

Verksamhets- och ekonomiplanen för förvaltningsområdet innehåller ministeriets ramförslag som ligger till grund för statsrådets beslut om ramanslaget för hela förvaltningsområdet. Ministeriets budgetförslag bereds på basis av ramanslaget.

Dokumentregler

Dokumenten för planering och uppföljning upprättas enligt budgetlagen och -förordningen och de styrs dessutom av bestämmelser som utfärdats av Finansministeriet och Statskontoret. Därtill ger ministeriet anvisningar till sina ämbetsverk och inrättningar om upprättande av dokument.

Mer information

Riikka Pellikka, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR, Strategigruppen / STRA Telefon:0295163659   E-postadress:


Pasi Pohjola, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR Telefon:0295163585   E-postadress: