Klient- och patientsäkerhet

kuvituskuva

Säkerheten i vården och tjänsterna är en del av kvalitethelheten i social- och hälsovården. 
Säkerhet betyder att vården och tjänsterna baserar sig på evidens och ger bra resultat. Vård och tjänster ska också ges på rätt sätt och i rätt tid.  

Klient- och patientsäkerheten innefattar principer och förfaranden som tillämpas av anställda inom social- och hälsovården för att 

  • säkra säkerheten inom vården och tjänsterna
  • skydda klienterna och patienterna mot skador 

Säkerheten betyder också att lokaler, apparater, informationssystem, instrument och läkemedel ska användas på ett ändamålsenligt och säkert sätt och att informationsutbytet ska fungera bra. 

Syftet med arbetet för klient- och patientsäkerheten är att främja säkerhet i all social- och hälso-vårdsverksamhet. De åtgärder som vidtas för att främja säkerheten ska basera sig på evidens och vara mätbara. Åtgärderna minskar risken för fel i systemet och stöder personalens möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter bra.  

Lagstiftningen om klient- och patientsäkerhet

Bestämmelser om klient- och patientsäkerhet finns i flera olika lagar.  

Bestämmelser om patientsäkerhet och kvalitetsledning finns också i en förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 

Strategin för klient- och patientsäkerheten leder till enhetliga förfaranden

Målet för strategin för klient- och patientsäkerheten är att styra verksamheten så att den främjar en enhetlig säkerhetskultur inom social- och hälsovården i Finland. 

Den nya strategin och genomförandeplanen publicerades den 24 februari 2022. Visionen är att Finland ska vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet år 2026 – vi undviker skador som går att undvika.

Nationella utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet samordnar och utvecklar verksamheten

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet i Vasa är den instans som på nationell nivå samordnar utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten. Uppgiften baserar sig på förordningen om centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården. 

Centret utarbetar rekommendationer, verksamhetsmodeller och nya verktyg för både social- och hälsovårdspersonal och kunder. För uppgiften beviljas statsunderstöd.  

Centrets verksamhet styrs, övervakas och utvärderas av en styrgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet. 

Internationell verksamhet för klient- och patientsäkerhet

Världshälsoorganisationen WHO har publicerat en global handlingsplan för patientsäkerhet för 2021–2030.  

Den 17 september firas den globala patientsäkerhetsdagen. I Finland kallar vi den för klient- och patientsäkerhetsdagen. 

Mer information