Våld mot barn och förebyggande av våld mot barn

Arbetet mot våld mot barn utförs på många sätt och i ett omfattande samarbete med olika aktörer. Viktiga nationella planer som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet är åtgärdshelheten En barndom utan våld och den nationella planen för genomförande av Lanzarotekonventionen. Även det nationella genomförandet av den så kallade Istanbulkonventionen berör barn och familjer och den nationella barnstrategin innehåller åtgärder mot våld mot barn. 

Social- och hälsovårdsministeriet deltar också i det arbete mot våld som samordnas av andra ministerier. Till dessa hör till exempel det arbete för inre säkerhet som leds av inrikesministeriet, arbetet som hänför sig till bekämpning av brott under ledning av justitieministeriet samt det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik som leds av undervisnings- och kulturministeriet.

En barndom utan våld

Åtgärdshelheten för en barndom utan våld har utarbetats för att förebygga våld mot barn under 18 år. Planen omfattar såväl psykiskt och fysiskt våld som sexuellt våld. Planen styrs och följs upp av en styrgrupp som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har tillsatt (2018–2025). I arbetet deltar alla centrala ministerier och ett stort antal andra instanser, inklusive flera organisationer.

Nationellt genomförande av Lanzarotekonventionen

Den så kallade Lanzarotekonventionen är Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (CETS 201). Finland ratificerade Lanzarotekonventionen 2011 (genom förordning 88/2011). Finlands första nationella plan för genomförande av Lanzarotekonventionen har utarbetats för åren 2022–2025.

I genomförandeplanen ingår sammanlagt 33 åtgärder som har indelats i tre teman: 

  • förebyggande av våld, 
  • skydd av barn för våld samt 
  • främjande av nationellt och internationellt samarbete mot sexuell exploatering och sexuellt våld. 

I planen ägnas uppmärksamhet åt förebyggande i alla situationer. Planen har utarbetats av en tväradministrativ arbetsgrupp som även därefter fortsätter sin verksamhet genom att följa upp genomförandet av planen under hela planperioden. 

Barnahus

I Finland ligger ansvaret för att utreda sexual- och misshandelsbrott mot barn hos välfärdsområdena och utredningen är genom lag centraliserad till att genomföras vid fem universitetssjukhus.  Verksamheten utvecklas kontinuerligt med hjälp av internationella Barnahus-standarder.

I Barnahus-verksamheten samarbetar yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, polisen och åklagaren i nära samarbete och tryggar förutom utredningen även det stöd och den vård som barnet och barnets familj behöver. Genom samarbete mellan social- och hälsovården, polisen och åklagarna får olika yrkesutbildade personer dessutom utbildningsrelaterat och konsultativt stöd för att genomföra ett barninriktat samarbete. 

Barnahus-verksamheten har samordnats nationellt vid Institutet för hälsa och välfärd samt hos polisen och åklagarväsendet med stöd av social- och hälsovårdsministeriets särskilda finansiering sedan 2019. I den nationella planen för genomförandet av Lanzarotekonventionen för åren 2022–2025 har Barnahus-arbetet en central roll i verkställandet av åtgärderna. 

Mer information