Nanomaterial och nanoteknologi

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar bedömningen av sanitära olägenheter som orsakas av användning av nanomaterial och nanoteknologi.

Nanopartiklar, nanomaterial och nanoteknologi har lyfts fram som föremål för intresse när det gäller både forskning och tillämpningar. Samtidigt ger hälsoeffekter förknippade med dem samt tillräckligheten och omfattningen av hälso- och miljöskyddsbestämmelserna upphov till frågor.

Social- och hälsovårdsministeriet medverkar till att bereda anvisningar och författningar för området både på det nationella och internationella planet. Europeiska kommissionen gav 18.10.2011 en rekommendation om definitionen av nanomaterial.

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar bedömningen av sanitära olägenheter som orsakas av användning av nanomaterial och nanoteknologi. Ett tvärsektoriellt kontaktpersonnätverk för säker tillämpning av nanoteknologi tillsatt av ministeriet inledde sin verksamhet år 2011.

Nanosäkerhetscentret är underställt Arbetshälsoinstitutet. Centret syftar till att säkerställa att behandlingen av nanomaterial på arbetsplatserna sker på ett säkert sätt.