Patientens ställning och rättigheter

Klientens rättigheter inom hälso- och sjukvården anges i lagen om patientens ställning och rättigheter.  Lagen gäller

 • offentliga hälso- och sjukvårdsenheter
 • privata hälso- och sjukvårdsenheter
 • samt hälsotjänster som ges vid institutioner inom socialvården.

Klientens rättigheter inom hälso- och sjukvården

Kvalitet

 • Rätt att få hälso- och sjukvård av god kvalitet i rätt tid.

Bemötande

 • Rätt till gott bemötande med respekt för patientens människovärde, övertygelse och integritet.
 • Patientens modersmål, individuella behov och kultur ska i mån av möjlighet beaktas i vården och bemötandet.
 • Hälsotjänster ska ges jämlikt så att en person inte sätts i olika ställning på grund av exempelvis ålder, hälsotillstånd eller handikapp. Tillgången till vård ska vara jämlik, oavsett boendekommun.

Självbestämmanderätt

 • Vården och behandlingen ska ges i samförstånd med patienten. Om en patient i myndig ålder inte kan fatta beslut om vården eller behandlingen ska samtycke inhämtas av hans lagliga företrädare, en nära anhörig eller någon annan närstående person före ett viktigt vårdbeslut.
 • En minderårig patients åsikt om vården tas i beaktande om barnet med beaktande av ålder eller utveckling kan fatta beslut om vården. Barnets utvecklingsnivå bedöms av en läkare eller annan behörig person.
 • Vårdnadshavaren har inte rätt att förbjuda vård som behövs för avvärjande av fara som hotar barnets liv eller hälsa.

Att ge patienten information

 • Patienten ges upplysningar om sitt hälsotillstånd, vårdens och behandlingens omfattning, risker och olika behandlingsalternativ.
 • Patienten har rätt att kontrollera de uppgifter som införs i patientjournalen. Patienten kan kräva att oriktiga eller onödiga uppgifter rättas, utplånas eller kompletteras.
 • Den som måste köa för att få vård informeras om tidpunkten för intagning till vård.

Vårdplan

 • En vårdplan ska vid behov göras upp för patienten.

Överklagande: patientens rättskydd

 • Den som är missnöjd med vården kan göra en anmärkning till den ansvariga direktören vid hälso- och sjukvårdens verksamhetsenhet eller en lämna in ett klagomål till de myndigheter som övervakar hälso- och sjukvården.
 • Varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården har en patientombudsman som man kan vända sig till för att få information om sina rättigheter och som vid behov bistår patienten i att skriva en anmärkning, ett klagomål eller en ersättningsansökan.

God medicinsk praxis-rekommendationerna kompletterar lagen

God medicinsk praxis-rekommendationerna kompletterar lagen om patientens ställning och rättigheter

Mer information