Kosmetiska produkter

Genom lagstiftningen om kosmetiska produkter säkerställer man att produkterna inte medför hälsorisker för människan. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av den verksamhet som avses i lagen om kosmetiska produkter och för den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av lagstiftningen. 

Lagstiftningen gällande kosmetika

Med kosmetiska produkter avses produkter som används för att rengöra, skydda eller sköta människans externa kroppsdelar, tänder eller munnens slemhinnor. Det kan vara fråga om produkter för personlig hygien, hårvårdsprodukter, parfymer, färgämnesprodukter eller hudvårdsprodukter. Till hudvårdsprodukterna hör också solskyddsprodukterna. 

Inom Europeiska unionen regleras kosmetiska produkter genom den så kallade kosmetikförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter). Man strävar efter att all kosmetika på marknaden inom EU ska vara ofarlig. Eventuella risker för miljön behandlas i enlighet med kemikalieförordningen (REACH). EU:s kemikalieförordningen är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna.

EU:s kosmetikförordning innehåller förpliktelser för verksamhetsutövarna. För varje kosmetisk produkt som ska släppas ut på marknaden måste det inom EU-området finnas någon som ansvarar för att produktens säkerhet. Varje produkt ska också anmälas till den databas som upprätthålls av Europeiska kommissionen (Cosmetic Product Notification Portal, CPNP).

I Finland gäller dessutom en nationell lag om kosmetiska produkter (492/2013) där det föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av EU-förordningen och om de nationella språkkraven.  

Aktörerna inom kosmetikförvaltningen

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är behörig myndighet med stöd av lagen om kosmetiska produkter. Tukes är även tillsynsmyndighet, och övervakar de kosmetiska produkterna på marknaden tillsammans med Tullen.  

Tukes övervakar också skönhetsvårdstjänsterna, som regleras genom den konsumentsäkerhetslag som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. 

De lokaler som används för skönhetsvårdstjänster omfattas av den hälsoskyddslag som hör till social- och hälsovårdsministeriet förvaltningsområde. 

Länkar