Kosmetiska preparat

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklandet av kosmetiklagstiftningen och styr säkerhets- och kemiklaieverket Tukes i verkställandet av lagen. Målet är att  det på marknaden enbart ska finnas säker kosmetik i enlighet med EU-förordningarna.

Kosmetiska preparat är till exempel smink, tvål, parfym, solkrämer, hårfärger och nagellack. De är ämnen eller blandningar som används på människokroppens yttre delar, tänderna eller munnens slemhinnor i syfte att rengöra, skydda eller bibehålla dem i gott skick.

Lagstiftningen som gäller kosmetiska produkter överfördes från början av 2013 till social- och hälsovårdsministeriet. Övervakningen av skönhetsvårdsservicen omfattas även i fortsättningen av konsumentskyddslagen under arbets- och näringsministeriet.

Lagstiftning som gäller kosmetika

Inom Europeiska unionen regleras kosmetiska produkter från och med 11.7.2013 genom en ny EU-förordning som ska tillämpas.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. EU-förordningen som sådan är förpliktande, och den innehåller bestämmelser som gäller företag som tillverkar, importerar, utsläpper på marknaden och säljer kosmetiska produkter. I Finland är därtill den nya lagen om kosmetiska produkter (492/2013) i kraft. Lagen föreskriver om tillsyn över EU-förordningen samt nationella språkkrav.

Alla kosmetiska produkter inom EU-området som ska släppas ut på marknaden ska ha en ansvarig person som ansvarar för att produkten är säker för människors hälsa. Alla produkter ska även anmälas till databasen CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) som förs av EU-kommissionen. Produkterna ska ha märkningar på finska och svenska, och i reklam för dessa får vilseledande påståenden inte användas.

Ändringar, tillägg och preciseringar som utfärdas i förordningsform görs fortlöpande i bilagorna till EU:s kosmetikaförordning. Ändringsförslagen görs under kommissionens ledning utgående från utlåtanden av vetenskapskommittén för konsumentsäkerhet.

Bilagorna till kosmetikaförordningen:

Bilaga I: säkerhetsrapport

Bilaga II: förbud

Bilaga III: begränsningar

Bilaga IV: tillåtna färgämnen

Bilaga V: tillåtna konserveringsmedel

Bilaga VI: tillåtna UV-filter

Bilaga VII: symboler

Bilaga VIII: validerade alternativa metoder till djurförsök

Bilaga IX: upphävda direktiv      

Ändringsförordningar till kosmetikaförordningen:

Tillsynen över kosmetiska preparat

Ansvaret för tryggheten hos kosmetiska preparat ligger hos produkttillverkaren och den som släpper ut produkten på marknaden. Myndigheterna enligt konsumentskyddslagen är ansvariga för tillsynen över kosmetika.

De kosmetiska preparat som finns på marknaden övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Importerade preparat övervakas av Finska tullen.