Regionförvaltningsverken ansvarar för den regionala styrningen och tillsynen

På det finländska fastlandet finns sex regionförvaltningsverk. 

Regionförvaltningsverkena styr och övervakar den offentliga och privata social- och hälsovården.  De beviljar tillstånden till de privata tjänsteproducenterna inom social- och hälsovården. Verken övervakar också att de offentliga och privata tjänsterna stämmer överens med kravnivån i lagen.  Regionförvaltningsverken främjar också en förebyggande social- och hälsovårdspolitik i samarbete med välfärdsområdena. Regionförvaltningsverkens uppgifter är bland annat att

  • styra och övervaka den regionala lagligheten inom social- och hälsovård och miljöhälsa
  • bevilja koncessionerna till de privata tjänsteproducenterna inom social- och hälsovård i området
  • beviljar tillstånd att servera och sälja alkoholdrycker och övervakar försäljningen
  • ansvarar för tillsyn över arbetarskyddet 
     
  • Regionförvaltningsverket

Valvira styr och övervakar verksamheten i hela landet

Valvira är ett centralt ämbetsverk inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar att verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och alkoholnäringen följer bestämmelserna i hela Finland. 

Ämbetsverket beviljar de tillstånd som hör till social- och hälsovården och styr regionförvaltningsverken med syftet att förfarandena för tillstånd, styrning och tillsyn ska vara enhetliga i hela landet. Ämbetsverket styr genomförandet och övervakningen av hälsoskyddet i hela landet. 

Klientens och patientens rättigheter

Mer information om klienternas och patienternas rättigheter finns här:

Mer information

Jaska Siikavirta, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163394   E-postadress:


Marjo Kekki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163253   E-postadress: