Hemsjukvård och hemsjukhusvård

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av hemsjukvård och hemsjukhusvård.

Hemsjukvård är sjukvård av en patient i hemmet. Syftet med vården är att underlätta hemförlovningen från sjukhuset, göra det lättare för en sjuk person att klara sig i hemmet och att stödja de anhöriga i vården av en sjuk person i hemmet.

Hemsjukvård omfattas av olika medicinska ingrepp ordinerade av en läkare, såsom provtagning, mätningar, övervakning av medicineringen och uppföljning av patientens kondition samt smärtlindring.

Hemsjukhusvård är vård av sjukhusstandard i patientens hem. Det handlar om högeffektiv visstidsvård i hemmet. Exempel på hemsjukhusvård är specialsjukvård som kan ges i hem och terminalvård.

Hemsjukvård och hemsjukhusvård regleras genom lag

Hemsjukvård och hemsjukhusvård regleras genom hälso- och sjukvårdslagen. 

Syftet med hemsjukvård och hemsjukhusvård är att stödja hemmaboendet. Självständigt boende och utveckling av tjänster som tillhandahålls i hem ingår i målen med strategin för social- och hälsovårdspolitiken i regeringsprogrammet. Man strävar också efter att utöka tillgången till hemtjänster.

Kommunen organiserar hemsjukvård

Hemsjukvården utgör en del av hemvården som även omfattar hemtjänsten enligt socialvårdslagen och stödåtgärderna för hemvård. 

Kommunen ska ordna hemsjukvård för sina invånare. Största delen av tjänsterna tillhandahålls av sjukskötare. Hemsjukvård erbjuds då en person på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom inte kan anlita andra hälso- eller sjukvårdstjänster. Största delen av de patienter som får hemsjukvård är äldre personer.

Avgifterna för hemsjukvården beror på om vården är tillfällig eller fortlöpande och regelbunden.

Myndigheternas ansvar i hemsjukvård och hemsjukhusvård

Regionförvaltningsverken samt tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) övervakar hemsjukvården och hemsjukhusvården. 

Sakkunnigmyndighet inom området är Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Mer information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163014