Politiken avseende romer

Romanipolitiikka - kuvituskuva

Det allmänna målet för Finlands politiska program avseende romer är att främja romernas delaktighet och jämlikhet inom olika livssektorer.

Programmet utgör ett övergripande åtgärdsprogram som har utarbetats i samarbete mellan olika myndigheter och företrädare för romerna. R

I samband med Social- och hälsovårdsministeriet finns delegationen för romska ärenden som har i uppgift att följa upp och främja utvecklingen inom den romska befolkningens ekonomiska, sociala och kulturella levnadsförhållanden och främja den romska befolkningens samhälleliga deltagandemöjligheter och likvärdighet samt att förebygga diskriminering.

Reglering och intrenationellt samarbete i romska frågor

Under de senaste åren har Europeiska unionen utvecklat samarbetsstrukturerna för att främja romernas delaktighet.

EU arbetar också för att främja romernas ställning och delaktighet i medlemsländerna, bland annat genom att förmedla information om och erfarenheter av god praxis mellan medlemsländerna och genom att stöda utarbetandet och verkställigheten av nationella strategier avseende romer.

Medlemsländernas nationella strategier avseende romer finns på Europakommissionens webbplats.

Europeiska unionen har slagit fast mål för utveckling av politiken avseende romer inom Europeiska unionen och dess medlemsländer.

Den mellanstatliga europeiska samarbetsorganisationen Europarådet (Council och Europe) har arbetat för att främja romernas mänskliga rättigheter och ställning i Europa redan över 40 år. Europarådets församling och ministerkommitté har gett medlemsländerna flera rekommendationer om främjandet av romernas rättigheter och ställning.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE och FN arbetar aktivt för att främja romernas ställning i Europa.

Politiken avseende romer är på agendan också i det nordiska samarbetet.

Viktiga publikationer angående romska frågor

Ytterligare information

Generalsekreterare Janette Grönfors, [email protected], p. +358 295 163 502

I rompolitiska frågor kan du kontakta [email protected]