Politiken avseende romer i Finland

Romanipolitiikka - kuvituskuva

Ett av syftena med Finlands program för romsk politik är att främja romers delaktighet, inkludering och jämlikhet inom olika livsområden. 

Programmet är ett övergripande åtgärdsprogram som har utarbetats i samarbete mellan olika myndigheter och företrädare för romer. Programmet har fastställts av Statsrådet. 

Programmet för romsk politik baserar sig på Europeiska unionens strategiska ram för romers jämlikhet, inkludering och delaktighet, den romska befolkningens önskemål, det nationella kunskapsunderlaget och utvärderingen av det tidigare programmet.   

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns delegationen för romska ärenden. Delegationen har bland annat i uppgift att följa upp och främja utvecklingen i fråga om den romska befolkningens ekonomiska, sociala och kulturella levnadsförhållanden, att främja jämlikheten och möjligheterna att vara delaktiga i samhället för den romska befolkningen och att förebygga diskriminering av romer.

Internationellt samarbete och reglering i romska ärenden 

Under de senaste åren har Europeiska unionen utvecklat samarbetsstrukturerna för att främja romernas delaktighet. EU arbetar också för att främja romernas ställning och delaktighet i medlemsländerna. 

EU delar bland annat information och erfarenheter av god praxis mellan medlemsländerna och stöder utarbetandet och genomförandet av nationella strategier avseende romer. 

Europeiska unionen har fastställt  mål för utveckling av politiken avseende romer inom Europeiska unionen och i medlemsländerna. 

Den 12 oktober 2020 publicerade Europeiska kommissionen ett meddelande och dokumentationen om den strategiska ramen för romers jämlikhet, inkludering och delaktighet. I samband med detta publicerade kommissionen också ett förslag till rådets rekommendationer om åtgärderna. Rekommendationerna godkändes den 12 mars 2021. 

Den mellanstatliga europeiska samarbetsorganisationen Europarådet (Council och Europe) har arbetat för att främja romernas mänskliga rättigheter och ställning i Europa redan över 40 år. Europarådets församling och ministerkommitté har gett medlemsländerna flera rekommendationer om främjandet av romernas rättigheter och ställning.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE och FN arbetar aktivt för att främja romernas ställning i Europa.

Politiken avseende romer är på agendan också i det nordiska samarbetet.

Publikationer om romska ärenden