Sjukhus och specialiserad sjukvård

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av specialiserad sjukvård.

Sjukhusen tillhandahåller främst tjänster inom specialiserad sjukvård. Med specialiserad sjukvård avses undersökningar och vård som ges av specialläkare såsom kirurgiska ingrepp.

Största delen av sjukhusen i Finland är offentliga och ägs av kommuner eller samkommuner. Universitetssjukhusen eller sjukvårdsdistriktens centralsjukhus ansvarar för mer krävande vård.

Utöver dessa finns det i Finland regionala och lokala sjukhus, såsom stadssjukhus. Även bäddavdelningarna på hälsocentralerna kan betraktas som sjukhus. De privata sjukhusen kompletterar de offentliga tjänsterna bland annat genom dagskirurgiska operationer.

Sjukhusens verksamhet regleras i hälso- och sjukvårdslagen

Sjukhusens verksamhet regleras i hälso- och sjukvårdslagen. 

Organiseringen av sjukhusens verksamhet regleras i lagen om specialiserad sjukvård. 

Ett mål i regeringsprogrammet är att förbättra vårdkedjornas funktion genom att främja samarbetet mellan primärvården, den specialiserade sjukvården, företagshälsovården och socialförvaltningen. 

Kommunerna organiserar sjukhustjänsterna

Kommunen ska se till att dess invånare får nödvändig specialiserad sjukvård. Den specialiserade sjukvården i Finland är indelad i tjugo sjukvårdsdistrikt. Varje kommun hör till ett sjukvårdsdistrikt. Varje sjukvårdsdistrikt har ett centralsjukhus och andra sjukhus. Sjukvårdsdistriktet ansvarar för tillhandahållandet av sjukhustjänster. 

Kommunernas fullmäktige väljer förbundsfullmäktige för sjukvårdsdistriktet som innehar den högsta beslutamakten i sjukvårdsdistriktet. Förbundsfullmäktige väljer sjukhusets styrelse och ledning. Sjukvården på sjukhuset leds och övervakas av behörig överläkare.

Fem sjukhus i Finland är universitetssjukhus som ger specialiserad vård. Vissa krävande tjänster inom den specialiserade vården tillhandahålls utifrån universitetssjukhusens speciella ansvarsområden. Alla sjukvårdsdistrikt ingår i något universitetssjukhus speciella ansvarsområde. 

Organiseringen av och arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården regleras mer detaljerat i förordningen.

Vissa former av vård har centraliserats till universitetssjukhusen även på ett riksomfattande plan. Till exempel Helsingfors universitetssjukhus ansvarar för organtransplantationer och öppen hjärtkirurgi för barn på ett riksomfattande plan. Organiseringen och centraliseringen av sjukvård på specialiserad nivå regleras mer detaljerat i förordning.

Tillgång till sjukhusvård

Sjukhusen tillhandahåller första hjälpen och akut vård för alla som har behov av dem oberoende av var de bor.

För icke akut specialiserad sjukvård behöver patienten en remiss till exempel av en allmänläkare på en hälsocentral eller företagsläkare. Specialiserad sjukvård ska ges inom en viss tid.

En person som har behov av specialiserad sjukvård kan välja vårdställe i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren.

Myndigheternas ansvar gällande sjukhusverksamhet

Regionförvaltningsverken samt tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) planerar, styr och övervakar sjukhusens verksamhet. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) fungerar som expertorganisation för den specialiserade sjukvården. THL samanställer även statistik över sjukhustjänsterna.

Mer information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163014