Sjukhus och specialiserad sjukvård

Specialiserad sjukvård ordnas i huvudsak vid sjukhusen och deras polikliniker. I dessa tjänster ingår undersökningar och vård inom olika specialområden.

Tillträde till specialiserad sjukvård sker genom en nivåstrukturering av vården enligt vissa kriterier och förutsätter i allmänhet en remiss.

Största delen av Finlands sjukhus är offentliga. Välfärdsområdenas centralsjukhus och, i fråga om befolkningen inom området, även universitetssjukhusen ansvarar för den grundläggande och krävande specialiserade sjukvården. Universitetssjukhusen svarar för den högspecialiserade sjukvården för hela befolkningens del. 

Utöver dessa finns det andra sjukhus i välfärdsområdena. Även hälsocentralernas vårdavdelningar kan kallas sjukhus. De privata sjukhusen kompletterar de offentliga tjänsterna. Vid dessa sker vården antingen som tjänster som patienten betalar själv eller via sina försäkringar eller så att välfärdsområdena skaffar tjänsterna.

Välfärdsområdena svarar för ordnandet av sjukhustjänster

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna planeringen av den specialiserade sjukvården, för beredningen av lagstiftningen och stödet för, styrningen av och den strategiska utvecklingen av verkställigheten av lagstiftningen inom ramen för sina befogenheter.

Bestämmelser om ordnandet av sjukhusens verksamhet finns i lagen om ordnande av social- och hälsovård.

Välfärdsområdet ansvarar för att invånarna i området får behövlig specialiserad sjukvård. Varje välfärdsområde har antingen ett universitetssjukhus eller ett centralsjukhus. I Nyland har HUS-sammanslutningen ansvaret för att ordna specialiserad sjukvård och driva sjukhus i enlighet med vad som föreskrivs i lag och i organiseringsavtalet för HUS. Välfärdsområdena kan också ha andra sjukhus.

Därtill hör varje välfärdsområde till ett av fem samarbetsområden. I varje samarbetsområde finns ett universitetssjukhus som tillhandahåller högspecialiserad sjukvård.  

Bestämmelser om sjukhusens verksamhet finns i lagen

Bestämmelser om vården vid offentliga sjukhus finns i hälso- och sjukvårdslagen, i flera speciallagar och i förordningar.

Särskilda bestämmelser om arbetsfördelningen mellan sjukhusen och sjukhusens samordningsuppgifter finns i den s.k. centraliseringsförordningen om den specialiserade sjukvården. Enligt förordningen har vissa uppgifter tilldelats vissa välfärdsområden så att de genomförs nationellt och regionalt koncentrerade till vissa sjukhus. 

Tillgång till vård vid sjukhus

Första hjälpen och brådskande vård ges vid sjukhusen till alla behövande, oberoende av boendeort.

För icke-brådskande specialiserad sjukvård behöver patienten en remiss. Bestämmelser om tidsfristerna för att få specialiserad sjukvård finns i hälso- och sjukvårdslagen.

En person som behöver tjänster inom den specialiserade sjukvården kan välja vårdenhet tillsammans med den remitterande läkaren eller tandläkaren.

Myndigheternas ansvar i sjukhusens verksamhet

Regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira övervakar sjukhusens verksamhet.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett expertinstitut inom den specialiserade sjukvården. THL samlar också in statistik över de tjänster som tillhandahållits vid sjukhusen.

Mer information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163014   E-postadress: