Finland har tagit många initiativ för att främja välfärdsekonomin 

Arbetet med att främja välfärdsekonomin började målmedvetet år 2019 i samband med Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Välfärdsekonomin valdes till social- och hälsovårdsmi-nisteriets huvudtema. I slutet av ordförandeskapsperioden, som en följd av de slutsatser som god-kändes av Europeiska rådet, betonades betydelsen av utbildning, social trygghet, jämställdhet, hälso- och sjukvård samt hälsa och säkerhet i arbetet.   

I Finland arbetar man aktivt för välfärdsekonomin både nationellt och internationellt. I februari 2021 tillsattes en styrgrupp för välfärdsekonomi. Styrgruppens uppgift är att bereda ett nationellt handlingsprogram med syftet att etablera det välfärdsekonomiska perspektivet i det kunskapsbase-rade beslutsfattandet.  

Styrgruppen ansvarar för beredningen av det handlingsprogram som ska tillämpas på Finlands för-hållanden. Handlingsprogrammet ska innehålla de åtgärder med vilka man ska se till att välfärdse-konomin är en del av det kunskapsbaserade beslutsfattandet och processerna vid statsrådet. Styr-gruppens ordförande är social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Veli-Mikko Niemi.


Syftet med det intensiva förvaltningsövergripande arbetet är att säkerställa att välfärdsekonomin byggs upp genom samarbete mellan Statsrådet, lokal förvaltning och medborgare. Finland deltar i de internationella organisationernas verksamhet (OECD och WHO) och i ländernas informella nätverk, till exempel WEGo.  

Genomförning av rådets slutsatser inom EU är kopplat till kommissionens strategi och arbetspro-gram, som bland annat innehåller genomförandet av pelaren för sociala rättigheter och många andra program. Enligt EU:s handlingsplan för miljön som sträcker sig till år 2030 ska EU sträva efter att övergå till en hållbar välfärdsekonomi som baserar sig på målen för hållbar utveckling. 

På andra webbplatser