Fjärde ansökan om statsunderstöd

Den fjärde ansökningsomgången av statsunderstöd inom program för hållbar tillväxt är från den 9 januari till den 15 februari 2024. 

År 2022 beviljade social- och hälsovårdsministeriet statsunderstöd för regionala utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården som genomförs 2023–2025. Den utlysning som nu öppnas kompletterar projektens åtgärder inom pelare 4 för hållbar tillväxt i Finland. Finansieringen riktas särskilt till främjandet av kontinuitetsmodellen för vården och digitala lösningar som stöder den samt till ibruktagandet av ett digitalt serviceutbud.

Sammanlagt cirka 16,3 miljoner euro kan delas ut i statsunderstöd för åren 2024–2025. Statsunderstöd beviljas till fullt belopp för projektets kostnader som berättigar till statsunderstöd utan självfinansieringsandel.

Understödet kan sökas under tiden den 1.1.2024–31.12.2025. Kostnader som uppkommit före statsunderstödsbeslutet kan endast hänföra sig till beredningen av projektansökan.

Ansökningsmaterial

Meddelande om utlysning
Bilaga 1: Checklista för att utreda DNSH-principen
Bilaga 2: Ansökningsblankett
Bilaga 3: Budgetblankett
Bilaga 4: Mall for projektplanen
Bilaga 5: Förbindelseblankett
Bilaga 6: Blankett för bedömning av ansökan

Utlysning av understöd

Materialet läggs till på webbplatsen när det finns tillgängligt.

Material från informationsmöten 

Anvisningar (ges ut senare)

Vanliga frågår

Du kan hitta svar på frågor som gäller utlysningen under Vanliga frågor om programmet för hållbar tillväxt. 

Kontakt 

Frågor om Finlands program för hållbar tillväxt besvaras vid social- och hälsovårdsministeriet av

Kirsi Paasovaara, projektchef, tfn 0295 163 012 
Heli Parikka, sakkunnig, tfn 0295 163 165

Investering 1: Tuula Kieseppä, överläkare, 0295 163 745 
Investering 2: Mari Miettinen, specialsakkunnig, 0295 163 644
Investering 3: Anna Väinälä, specialsakkunnig, tfn 0295 163 460 
Investering 4: Maarit Hiltunen-Toura, specialsakkunnig, 0295 163 295

E-postadresserna har formen [email protected].