Vaccinationer

VaccinationerSocial- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om vaccinationsprogrammet och vaccin. Dessutom gör ministeriet en framställning till statsrådet och riksdagen om införande av nya vacciner i vaccinationsprogrammet samt beslutar om ekonomiskt betydande upphandling av vacciner. 

Vaccinationerna utgör ett viktigt led i den allmänna bekämpningen av smittsamma sjukdomar. I Finland erbjuds alla barn avgiftsfria vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogram som social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat i samarbete med sakkunniga. Vaccinationsprogrammets mål är att möjligast väl skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Institutet för hälsa och välfärd utreder, utvärderar och utvecklar det nationella vaccinationsprogrammet och ser till att vaccinationstäckningen fortsättningsvis är hög.

Bestämmelser om vaccinerna finns i lag

Bestämmelser om tillverkning, import, distribution och försäljning av samt om försäljningstillstånd för vaccin finns i läkemedelslagen och läkemedelsförordningen.

Bestämmelser om upphandling av vaccin, myndighetsansvar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar och anmälan om biverkningar av vaccineringar finns i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vaccinationsprogrammet fastställs genom förordning av SHM.

Vid sidan av gratisvaccin inom ramen för vaccinationsprogrammet ges medborgarna möjlighet att ta andra vaccin.

Myndigheternas roll i vaccinationsärenden

Vaccin inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet upphandlas på statens bekostnad till kommunernas disposition. Kommunerna har ansvar för de praktiska arrangemangen i samband med vaccinationerna inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. Barn vaccineras enligt programmet på rådgivningsbyråerna och inom skolhälsovården.

Som sakkunniginrättning för bekämpandet av smittsamma sjukdomar och för vaccinationer fungerar Institutet för hälsa och välfärd (THL), som utvärderar och utvecklar det nationella vaccinationsprogrammet och ser till att den stora vaccinationstäckningen bevaras.

Som stöd för beslutsfattandet i anslutning till vaccinationsprogrammet fungerar den nationella expertgruppen för vaccinationer och arbetsgruppen för vaccinationsrekommendationer vid Institutet för hälsa och välfärd samt de vaccinspecifika expertarbetsgrupperna.

Institutet för hälsa och välfärd utreder, utvärderar och utvecklar det nationella vaccinationsprogrammet och ser till att vaccinationstäckningen fortsättningsvis är hög.

Institutet för hälsa och välfärd svarar för genomförandet av beslutet om upphandling av vacciner, för distributionen av vacciner till kommunerna, för anvisningarna om genomförandet av vaccinationsprogrammet samt för uppföljningen av effekterna.

 Delegationen för smittsamma sjukdomar vid SHM fungerar som sakkunnigorgan för bekämpningen av smittsamma sjukdomar, följer upp den allmänna utvecklingen av situationen i fråga om smittsamma sjukdomar och stöder bekämpningen av sådana.

Ekonomiskt betydande upphandlingar av vaccin bereds av arbetsgruppen för upphandling av vaccin vid SHM.

Institutet för hälsa och välfärd svarar för verkställigheten av besluten om upphandling av vaccin, distributionen av vaccin till kommunerna och utfärdandet av anvisningar om genomförandet av vaccinationsprogrammet.

Vaccinsäkerhet

Vaccin utgör läkemedelspreparat och kan tas i bruk i Finland med stöd av försäljningstillstånd som har beviljats av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea eller europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency, EMA).

Produktresuméerna för vaccin som har beviljats försäljningstillstånd publiceras på Fimeas eller EMA:s webbplats.

Efter att försäljningstillstånd har beviljats bedöms det aktuella vaccinets säkerhet med hjälp av anmälningar om biverkningar och olika utredningar. Fimea för ett register över biverkningar för att säkerställa läkemedels- och patientsäkerheten. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som konstaterar eller misstänker biverkningar av ett vaccin eller en vaccination har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att anmäla biverkningarna till Fimea. Detta gäller i synnerhet allvarliga och/eller oförutsedda biverkningar samt alla biverkningar av nya vacciner. Även patienter kan anmäla biverkningar av vacciner och vaccinationer till Fimea.

Klagan

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte anmärkningar, klagomål eller besvär.

Om du är missnöjd med hur du har betjänats, skötts eller bemötts i samband med en vaccination kan du

  • framställa en anmärkning till den vaccinationsansvariga vid vårdenheten;
  • anföra klagan hos tillsynsmyndigheten, dvs. regionförvaltningsverket i ditt eget område eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Om du tycker att du har bemötts orätt eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta patientombudsmannen i din egen kommun eller samkommun.

Ersättning för en patientskada kan sökas hos Patientförsäkringscentralen.

Ersättning för skador på grund av vaccin kan sökas hos Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Mer information

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163324   E-postadress: