Genomförandet av rationell läkemedelsbehandling

Tjänsteanordnarna svarar för att invånarna får de social- och hälsovårdstjänster som de behöver. Det är väsentligt att anordnarna och producenterna av tjänsterna ser till att principerna för rationell förskrivning, expediering och användning av läkemedel iakttas.

Tjänsterna ska samordnas till en helhet eller ett vårdförlopp som motsvarar patientens behov och som innefattar tillgång till läkemedelsbehandling i rätt tid och hantering av läkemedelsbehandlingen som helhet. Inom den organisation som ordnar tjänsterna behövs kunskaper inom läkemedelsområdet för att man ska kunna planera och leda läkemedelsförsörjningen som helhet och förstå tjänsteproducenternas läkemedelsbehandlingsprocesser. Enligt genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling ska företrädare för patienterna inkluderas i planeringen av läkemedelsbehandlingsprocesserna.

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling ger stöd för utvecklingsarbete som gäller läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning. Dessutom har Fimea samordnat utvecklingsnätverk, som har producerat material som senare har publicerats.

Mer information

Elina Asola, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163437   E-postadress: