Avdelningen för arbete och jämställdhet (TTO)

Avdelningen för arbete och jämställdhet (TTO) styr arbetarskyddstillsynen och arbetarskyddsförvaltningen, bereder och utvecklar arbetarskyddslagstiftningen, arbetarskyddspolitiken och företagshälsovården samt sköter det internationella samarbetet på dessa områden.

Dessutom bereder och utvecklar avdelningen regeringens jämställdhetspolitik och jämställdhetslagstiftningen samt jämställdhetsintegreringen.

Till avdelningens uppgifter hör också ärenden som gäller avbytarservice för lantbruksföretagare och Europeiska unionens strukturfondsprojekt samt de ärenden som ministeriet ska behandla som arbetarskyddsmyndighet.

Resultatstyrning

Avdelningen svarar för resultatstyrningen av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket och resultatstyrningen vid Arbetshälsoinstitutet.

Avdelningens grupper och personal

Raimo Antila är avdelningschef för avdelningen för arbete och jämställdhet.

Avdelningens grupper och ansvarsområden:

Tillsyns- och styrenheten (VY)

 • behandlar arbetarskyddstillsynen, arbetarskyddsförvaltningen och styrningen av arbetarskyddet
 • styr arbetarskyddets regionala verksamhet
 • styr arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet och tillsynen över anordningars säkerhet

Tillsynsdirektör Arto Teronen

Lagstiftningsenheten (SY)

 • bereder och utvecklar lagstiftning som gäller arbetarskyddet
 • ger anvisningar om och följer upp verkställigheten av författningar
 • bereder ärenden som gäller kollektivavtals allmänt bindande verkan för nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan

Direktör Antti Janas

Policyenheten (TY)

 • bedömer och bereder strategier och verksamhetspolitiska riktlinjer som gäller arbetarskydd och företagshälsovård, arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet
 • samordnar utvecklingsverksamhet som hänför sig till välbefinnande i arbetet
 • svarar för Europeiska arbetsmiljöbyråns nationella uppgifter och uppgifter på EU-nivå
 • behandlar frågor som gäller Europeiska unionens strukturfondsprojekt
 • behandlar avbytartjänster för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt vikariehjälp för renskötare

Direktör Liisa Hakala

Jämställdhetsenheten (TASY)

 • bereder och utvecklar regeringens jämställdhetspolitik
 • bereder och utvecklar jämställdhetslagstiftningen
 • främjar integrering av jämställdhetsperspektivet i statsförvaltningen
 • sköter uppgifter som anknyter till EU:s jämställdhetsjuridik och jämställdhetspolitik samt internationella frågor

Generalsekreteraren, planeraren och avdelningssekreteraren för delegationen för jämlikhetsärenden är dessutom administrativt placerade i enheten.

Direktör Terhi Heinilä