Kommunernas hälsoskyddsansvar

Det är kommunens uppgift att främja och övervaka hälsoskyddet inom sitt område. Kommunen ska informera invånarna om hälsoskydd och ordna handledning och rådgivning i frågor som gäller hälsoskydd. I kommunen handhas uppgifterna som gäller hälsoskydd av en nämnd som förordnats av kommunen eller av någon annan instans (kommunal hälsoskyddsmyndighet).

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska i samarbete med andra myndigheter och instanser på förhand skaffa beredskap för åtgärder i syfte att förebygga, utreda och eliminera sanitära olägenheter som uppstår i särskilda situationer.

Kommunen ska upprätta och godkänna en tillsynsplan för hälsoskyddet som gäller regelbundna kontroller (kommunens tillsynsplan).

Regionförvaltningsverken styr och övervakar hälsoskyddet inom sitt område och utvärderar de kommunala tillsynsplanerna och genomförandet av dem.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter övervakar inom sina områden

  • anmälningspliktig verksamhet
  • hushållsvatten och vattenverk
  • badstränder och bassängvatten
  • avfall, avloppsvatten och allmänna toaletter
  • bostäder och andra gemensamma utrymmen
  • allmänna områden, byggnader och inrättningar samt
  • utrotande av mikrober och skadedjur.

I bostadsinspektionerna kan hälsoskyddsmyndigheterna använda ministeriets anvisningar om boendehälsa till hjälp i sin verksamhet.

Verksamhet som medför risk för miljö och hälsa

För verksamhet som kan orsaka miljö- och hälsorisk ska miljötillstånd ansökas hos miljövårdsmyndigheterna. Miljötillstånd till exempel för skogs- eller kemisk industri, energiproduktion, djurstallar eller fiskodling beviljas av miljöförvaltningen. Om verksamheten som orsakar miljörisk dessutom kan leda till hälsorisk begär miljövårdsmyndigheten ett utlåtande om detta av hälsoskyddsmyndigheten.