Hemvård och hemservice

Kotihoito - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftning, allmän planering och styrning av hemvård och hemservice.

Hemservice och hemsjukvård hjälper människor att klara sig hemma. Kommunen kan sammanslå hemservice enligt socialvårdslagen och hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen till hemvård.

Hemservice ges till äldre, personer med funktionsnedsättning och sjuka eller personer vars funktionsförmåga av någon annan orsak är nedsatt. Barnfamiljer har rätt till hemservice när det är nödvändigt att säkerställa ett barns välbefinnande. Hemservice ges vid behov, till exempel på grund av en familjemedlems skada, sjukdom, utmattning eller speciella familjesituationer.

Kommunen ordnar hemservice

Hemservicen stöder och hjälper när klienten på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med vardagliga sysslor. Personalen inom hemsjukvården består huvudsakligen av hemvårdare, hemhjälp och närvårdare.

De anställda inom hemsjukvården följer också med klientens mående. Att ge råd till klienter och anhöriga i frågor som anknyter till tjänsterna är en del av hemsjukvårdens arbete. I många kommuner går det att få service också kvällstid och på veckosluten. Även nattpatruller håller på att bli vanligare.

Avgifterna för hemservice bestäms enligt om det är fråga om ett tillfälligt eller kontinuerligt hjälpbehov.

Stödtjänster kompletterar övrig hemservice

Genom stödtjänster kompletteras den personliga omsorg som hemservicen ger en klient. Stödtjänsterna är ofta de första tjänster som en klient behöver som stöd för självständigt boende. Stödtjänster kan också ges personer som inte behöver några andra tjänster inom hemservicen och hemvården.

Stödtjänster är:

  • måltidsservice
  • städning
  • klädvård
  • hjälp med butiksärenden och annat uträttande av ärenden
  • tjänster som främjar social samvaro.

Service som stöder rörligheten:

  • transport och ledsagarservice

Stödtjänster kan fås genom kommunens hemservice, hemvård eller äldre- eller handikappservice. Kommunen kan producera tjänsterna själv eller köpa dem från privata serviceproducenter.

Det finns i allmänhet en kommunvis prislista över stödtjänsterna, och avgifterna ingår inte i den hemserviceavgift som bestäms enligt hushållets inkomster och personantal.

Kommunen kan ge den hjälpbehövande en servicesedel med vilken personen kan köpa tjänster från serviceproducenter som godkänts av kommunen. Den servicebehövande kan också köpa stödtjänster direkt från privata serviceproducenter. Då kan köparen av stödtjänster utnyttja rätten till hushållsavdrag vid beskattningen.

En service- och vårdplan utarbetas enligt funktionsförmågan

Kvalitativ hemservice och hemsjukvård baserar sig på en bedömning av klientens funktionsförmåga och en service- och vårdplan som utarbetas på basis av denna bedömning. Planen görs upp tillsammans med kommunen och klienten. Den följs upp och granskas när behovet av tjänsterna förändras.

Chefen för hemservicen fattar besluten om hemservice.

Utvecklandet och tillsynen av hemvård och hemservice

Mer information

Mer information fås av den kommunala social- och hälsovården. I de flesta kommuner sköts hemvårdsärenden av en hemvårdsbyrå.

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549