Hemvård

Kotihoito - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftningen om hemvård och hemservice och för den allmänna planeringen och styrningen av hemvården och hemservicen.

Inom hemvården stöder man särskilt äldre personer att klara sig hemma. Hemvård ska vid behov fås oberoende av tid på dygnet, också nattetid, och den kan också innefatta hemsjukvård. 

Bestämmelserna om hemvård finns i socialvårdslagen.

Hemservice för barnfamiljer

Barnfamiljer har rätt att få hemservice om den är nödvändig för att trygga barnets välbefinnande. Hemservice ges vid behov, till exempel på grund av en förlossning, skada, sjukdom, utmattning eller någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller på grund av en särskild familje- eller livssituation.

Hemservicen tryggar och stärker familjens funktionsförmåga i vardagen och omfattar enligt familjens individuella behov vård och omsorg, stöd för vård och fostran av barn samt uppgifter som rör tillagning av måltider, klädvård och renhållning av hemmet. Hemservicen kan också innefatta utförande av eller hjälp med utförande av andra än uppgifter och funktioner som hör till det dagliga livet.

Avgifterna för hemservice bestäms enligt om det är fråga om ett tillfälligt eller kontinuerligt hjälpbehov.

Stödtjänster kompletterar övrig hemservice

Genom stödtjänster stöder man personens möjligheter att så självständigt som möjligt kan klara av de funktioner som hör till det dagliga livet och tillhandahåller tjänster med hjälp av vilka personen kan få ett innehåll som ger välbefinnande i livet.

Stödtjänster är:

  • måltidstjänst
  • kländvårdstjänst
  • städtjänst
  • hjälp med uträtta ärenden
  • service som främjar eller stöder delaktighet och socialt umgänge.

Stödtjänster ordnas för personer som behöver dem på den grunden att deras funktionsförmåga är nedsatt på grund av hög ålder, sjukdom eller skada eller av någon annan motsvarande orsak. Dessutom ordnas stödtjänster för personer som behöver dem på grund av en särskild familje- eller livssituation.

Stödtjänsterna är ofta de första tjänsterna som en klient behöver som stöd för självständigt boende.  Stödtjänster kan också ges personer som inte behöver några andra tjänster inom hemvården.

Stöd för rörlighet kan ordnas på följande sätt eller genom kombinationer av dem:

  • handledning i hur allmänna trafikmedel används och handledd träning,
  • ledsagarservice,
  • grupptransport,
  • ersättning för skäliga kostnader för transport med taxi, invalidtaxi eller ett annat motsvarande fordon,
  • på något annat lämpligt sätt.

Stödtjänster fås via hemservicen, hemvården, tjänsterna för äldre eller funktionshinderservicen i välfärdsområdet. Välfärdsområdet kan producera stödtjänster självt eller köpa dem av privata tjänsteproducenter. 

Det fastställs särskilda klientavgifter för stödtjänsterna, och avgifterna ingår inte i den hemserviceavgift som bestäms enligt hushållets inkomster och personantal.

Välfärdsområdet kan ge den som behöver tjänsten en servicesedel med vilken personen kan köpa tjänster av de tjänsteproducenter som välfärdsområdet godkänt. Den som behöver tjänsten kan också köpa stödtjänsterna direkt av privata tjänsteproducenter. Den som köper stödtjänster kan utnyttja rätten till hushållsavdrag vid beskattningen.

Det görs upp en klientplan som baserar sig på funktionsförmågan

Kvalitativ hemvård baserar sig på en bedömning av klientens funktionsförmåga och en klientplan som utarbetas på basis av bedömningen. Planen görs upp tillsammans med välfärdsområdet och klienten. Den följs upp och ändras om servicebehovet förändras.

Utvecklandet och tillsynen av hemvård och hemservice

Institutet för hälsa och välfärd för statistik över klienterna inom hemvården.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utövar tillsyn över den service och vård som ges i hemmet.

Mer information:

Mer information fås av det egna välfärdsområdet.

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549