Strategi- och ekonomienheten (STAR)

Strategi- och ekonomienheten biträder och stöder kanslichefen och ansvarar för utvecklandet av ministeriets strategiska ledning. Enheten ansvarar också för främjande och utvecklande av åtgärder på statsrådsnivå. Enheten deltar i beredningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes strategiska mål och i utveckling, genomförande och uppföljning i frågor som spänner över ett vitt område.  

Enheten sköter uppgifter med planering av verksamheten och ekonomin, ekonomi- och reseförvaltning, stödet för upphandlingsverksamheten och verksamhetsplanering och resultatstyrning vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Till enhetens uppgifter hör också att utveckla lagberedningen, samordna forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och stödja avdelningarna i arbetet med konsekvensbedömningar. 

Enhetens grupper och personal

Till enheten för stöd för ledningen hör tre grupper. Chef för enheten för stöd för ledningen är strategidirektör Pasi Pohjola
(Sekreterare Katharina Schulze)

Strategigruppen (STRA) 

Strategigruppen bereder och verkställer 

 • den strategiska planeringen, beredningen och verkställigheten för koncernen inom ministeriets förvaltningsområde
 • framtids- och framsynsarbete på statsrådsnivå
 • statsrådets gemensamma strategiprocess samt uppföljning och styrning av genomförandet av regeringsprogrammet
 • den övergripande koncernstyrningen 
 • samordning och utveckling av lagberedningen samt övervakning och utveckling av lagberedningens kvalitet
 • samordning av vittomfattande utvecklingsuppgifter och projekt
 • utveckling av ministeriets verksamhet och ledningssystem
 • utveckling av och stöd för ministeriets, koncernens och ministrarnas ledningsgruppsarbete

Strategidirektör Pasi Pohjola (sekreterare Katharina Schulze)

Utvärderingsgruppen (ARVI)

 • bevakar social- och hälsopolitiken, gör politiska analyser och deltar i planeringen förvaltar uppföljningsindikatorer och analysverktyg
 • stöder och samordnar bedömningen av författningars konsekvenser och deltar i utvecklingen av bedömningen
 • samordnar och utvecklar förvaltningsområdets statistikuppgifter och statistikproduktion och deltar i internationell verksamhet som anknyter till den och i OECD-samarbete med anknytning till dess kommitté för utbildning arbetsmarknad och sociala frågor i sådant som gäller förvaltningsområdet
 • samordnar forskning och utveckling inom förvaltningsområdet och utövar inflytande genom förvaltningsövergripande samarbete och EU-samarbete som hänför sig till forskningspolitik
 • samordnar och svarar för statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (TEAS) för social- och hälsovårdsministeriets del
 • deltar i bevakningen av och samarbetet kring internationell ekonomisk politik som hänför sig till förvaltningsområdet, t.ex. EU:s fleråriga budgetram (MFF), OECD:s landsspecifika analyser och Internationella valutafonden (IMF)

Direktör Saara Leppinen (sekreterare Jenni Rantalainen)

Ekonomigruppen (TAR)

 • ansvarar för ekonomi- och verksamhetsplanering och berättelseförfarandet inom förvaltningsområdet
 • ansvarar för bokföringsenhetens ekonomiförvaltning, bokföring, behandling av utgifter och inkomster och för övriga uppgifter sinom ekonomiförvaltningen
 • sköter uppgifter i anknytning till statsandelssystemet och kommunernas ekonomi
 • samordnar och utvecklar reseförvaltningen och upphandlingsverksamheten
 • ansvarar för samordningen av resultatstyrningen inom förvaltningsområdet   

Ekonomidirektör Mikko Staff
(sekreterare Päivi Ahtialansaari)