dekorativ bild

Europeiska kommittén för sociala rättigheter

Europeiska kommittén för sociala rättigheter är ett oberoende undersökningsorgan som hör till Europarådet. Kommittén undersöker hur de länder som antagit Europeiska sociala stadgan eller den reviderade Europeiska sociala stadgan iakttar bestämmelserna i stadgan.  

Finland har förbundit sig både till Europeiska sociala stadgan av år 1961 och till den reviderade Europeiska sociala stadgan av år 1966. Arbetet i Kommittén för sociala rättigheter består i praktiken i att undersöka hur den reviderade stadgan verkställs, även om också stadgan av 1961 fortfarande gäller i Finland.  

Både Europeiska sociala stadgan och den reviderade europeiska sociala stadgan innehåller många artiklar som berör social- och hälsovårdsministeriet, bland annat artiklarna om arbetarskydd, social trygghet, hälsa, socialtjänster, funktionsrättsfrågor, barn och unga samt äldre.  

Kommittén övervakar att stadgan följs genom att undersöka medlemsstaternas årliga rapporter om hur länderna verkställt stadgan. Till kommittén kan också anföras kollektiva klagomål med stöd av tilläggsprotokollet i stadgan. 

Genom systemet med klagomål strävar man efter att effektivisera tillgodoseendet av de rättigheter som garanteras i stadgan. Tilläggsprotokollet angående ett kollektivt klagomålsförfarande ger de internationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som uppfyller vissa villkor samt internationella civilsamhällesorganisationer rätt att anföra klagomål om tillämpningen av bestämmelserna i den sociala stadgan.

En konventionsstat kan också erkänna andra nationella civilsamhällesorganisationers rätt att anföra klagomål till kommittén, förutsatt att organisationerna omfattas av dess jurisdiktion.  
Finland har beviljat alla civilsamhällesorganisationer rätt att anföra klagomål till kommittén.

Systemet med kollektiva klagomål ger organisationer som till exempel arbetsmarknadsparter och civilsamhällesorganisationer en möjlighet att anföra klagomål till kommittén för sociala rättigheter.  En organisation kan anföra klagomål kollektivt om den misstänker att någon medlemsstat som antagit protokollet om klagomål inte har verkställt stadgan i tillräcklig grad. Privatpersoner kan däremot inte anföra klagomål till europeiska kommittén för sociala rättigheter. 

Mer information

Jenna Uusitalo, jurist 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY   E-postadress: