Europeiska kommittén för sociala rättigheter

Europeiska kommittén för sociala rättigheter är ett opartiskt undersökningsorgan som verkar inom Europarådet. Kommittén undersöker om länder som godkänt den Europeiska sociala stadgan har följt bestämmelserna i stadgan.

Kommittén övervakar att avtalet följs genom att gå igenom årliga rapporter som staterna avlämnar där de berättar om verkställandet av avtalet. Dessutom kan man enligt ett tilläggsprotokoll till stadgan anföra klagomål till kommittén.

Med hjälp av systemet med klagomål försöker man effektivera verkställandet av de rättigheter som tryggas i stadgan. Finland har beviljat alla medborgarorganisationer rätt att anföra kollektiva klagomål till kommittén.

Klagomålen garanterar att organisationer, såsom arbetsmarknadsparter och medborgarorganisationer, har möjlighet att klaga hos Europeiska kommittén för sociala rättigheter. En organisation kan anföra ett klagomål om man misstänker att stadgan inte har verkställts i tillräcklig utsträckning i en medlemsstat som godkänt protokollet för klagomålet.

Privatpersoner kan däremot inte anföra klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter.

Kommittén består av 15 oberoende sakkunniga som Europarådets ministerkommitté utser för en mandatperiod på sex år.