Kemikalietillsyn

Kemikalielagstiftningen förebygger skador som orsakas av kemikalier

Kemikalielagstiftningen förebygger olägenheter för hälsa och miljö som orsakas av kemikalier.  Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av den verksamhet som avses i kemikalielagen samt för den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av lagstiftningen i fråga om skyddet av människors hälsa.   

För förebyggandet av faror och olägenheter för miljön svarar miljöministeriet.  

Kemikalielagstiftning

Syftet med kemikalielagstiftningen är att skydda människor och miljö med beaktande av företagens verksamhetsförutsättningar. I Finland gäller både EU:s kemikalielagstiftning och den nationella kemikalielagstiftningen. EU-regleringen består av förordningar som är förpliktande för alla medlemsstater. Den nationella regleringen gäller främst behörighet och ordnande av tillsyn samt frågor som gäller de nationella informationsbehoven. 

REACH-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) innefattar nästan alla kemikalier.  Förpliktelserna i förordningen gäller bland annat företagens skyldigheter i fråga om registrering av ämnen, tillståndsförfaranden och kemikalieinformation. Genom REACH-förordningen förbjuds eller begränsas också användningen, tillverkningen och handeln för flera kemikalier. 

CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar) innehåller bestämmelser med förpliktelser för verksamhetsutövare när det gäller klassificering av kemikalier samt märkning och packning av farliga kemikalier och anmälningen av dem till Europeiska kemikaliemyndigheten.  

Dessutom regleras de biosider som används vid bekämpning av skadliga organismer genom en särskild förordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter).  

EU:s kemikalieförordningar hör till den lagstiftning som ständigt utvecklas och kompletteras. När man får nya kunskap om kemikalier kan det till exempel leda till nya begränsningar, förbud eller faroklasser.  

Finlands nationella kemikalielag (599/2013) innehåller särskilt bestämmelser om myndigheternas behörigheter, ordnandet av tillsynen samt påföljder. I den föreskrivs det också om den kemikalieanmälan om farliga kemikalier som ska lämnas till Säkerhets- och kemikalieverket i KemiDigi-systemet.

Aktörer inom kemikalieförvaltningen      

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är enligt kemikalielagen den behöriga myndighet som ansvarar för uppgifterna med genomförandet av EU:s kemikalielagstiftning. Tukes är också tillsynsmyndighet och övervakar således med stöd av kemikalielagen att kemikalielagstiftningen iakttas, speciellt när det gäller bestämmelserna om marknadskontroll. Tukes hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, men det är social- och hälsovårdsministeriet som styr verksamheten då det är fråga om fara för hälsa som orsakas av kemikalier samt förebyggande och bekämpning av olägenheter för hälsan. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar även för styrningen vad gäller fysikaliska faror (till exempel explosions- och brandfara).

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA finns i Helsingfors och är den centrala EU-myndighet som ansvarar för kemikalier. Den samarbetar aktivt med EU-medlemsländernas nationella kemikaliemyndigheter. ECHA har en egen rådgivnings- och stödtjänst som i vissa ärenden även ger service på finska. 

Säkerheten vid användningen av kemikalier på arbetsplatser övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna vid regionförvaltningsverken.

Tillsyn utövas även vid Finlands miljöcentral, Tullen, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala miljövårdsmyndigheterna.  

Kemikaliedelegationen (KENK) är ett viktigt samarbetsorgan vid genomförandet och främjandet av kemikalieregleringen, samordningen av olika instansers ståndpunkter samt tillsynen över kemikalier. Delegationen tillsätts av Statsrådet, och delegationen består av representanter från myndigheter, industrin, handeln och arbetstagar- och konsumentorganisationer. I delegationen och dess sektioner avtalar man om Finlands ståndpunkter i aktuella EU-frågor som gäller genomförandet och utvecklingen av kemikalielagstiftningen.