Kemikalietillsyn

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av kemikalielagstiftningen. Dessutom styr och övervakar SHM verkställigheten av kemikalielagstiftningen.

Ministeriet koncentrerar sig på att skydda människors hälsa. Målet är att kemikalierna som finns på marknaden ska vara säkra att använda.

Miljöministeriet å sin sida styr och övervakar verkställigheten av kemikalielagstiftningen med avseende på miljöskydd.

Kemikalielagstiftningen förebygger kemikaliernas hälsorisker

Med kemikalielagstiftningen förebyggs hälso- och miljöskador som orsakas av kemikalier. I Finland är både EU:s kemikalielagstiftning (REACH- och CLP-förordningarna) och nationell kemikalielagstiftning. 

EU:s REACH-förordning gäller nästan alla kemikalier. Med förordningen stadgar man om företags skyldigheter som gäller ämnenas registrering och lovförfarande samt informationsutbyte. Med REACH-förordningen har man också förbjudit eller begränsat många kemikaliers användning.

EU:s CLP-förordning innehåller stadganden som förpliktigar företag med avseende på kemikaliers klassificering samt märkning och förpackning av farliga kemikalier.

Säkerhets- och kemikalieverket upprätthåller rådgivningsservice kring REACH- och CLP-förodningen.

Både REACH- och CLP-förordningen är lagstiftning som utvecklas fortlöpande. När ny information fås om kemikalier kan det medföra nya begränsningar och förbud.

I Finlands nationella kemikalielag har man bl.a. stadgat om kemikalieanmälan gällande farliga kemikalier till Säkerhets- och kemikalieverkets kemikalieproduktsregister samt om myndigheter som övervakar iakttagandet av EU:s kemikalielagstiftning.

Myndigheternas ansvar i kemikalietillsynen

Säkerhets- och kemikaliverket (Tukes) övervakar efterlevnaden av kemikalielagen och ansvarar i verkställigheten av EU:s kemikalielagstiftning bland annat som behörig myndighet för sådana uppgifter och rådgivningstjänster. SHM styr Tukes som verkar inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i verkställigheten av kemikalielagen med avseende på förebyggande av kemikaliernas hälsorisker.

Regionförvaltningsmyndigheternas arbetarskyddsansvarsområden övervakar trygg användning av kemikalier på arbetsplatserna.

Kommunens kemikalieövervakningsmyndighet övervakar kemikalierna då de kommer ut på marknaden och detaljförsäljningen i kommunerna.

Det viktigaste samarbetsorganet när det gäller kemikalietillsynen är kemikaliedelegationen (KENK) som tillsatts av statsrådet. I delegationen finns representanter för myndigheter, handeln, industrin och de centrala arbetstagar- och konsumentorganisationerna. Kemikaliedelegationen och dess undersektioner kommer överens om Finlands ståndpunkter i aktuella EU-frågor kring kemikalier.