Barnskydd

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen och den allmänna styrningen av lagstiftningen gällande barnskyddet.

Syftet med barnskydd är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Det förebyggande barnskyddet och tidigt stöd är mycket viktiga.

Med åtgärder som berör främjandet av barns och ungdomars välfärd förebyggs behovet av egentligt barnskydd. Med förebyggande barnskydd erbjuds stöd tillräckligt tidigt för att förhindra att problem uppkommer eller förvärras. Rådgivningen, dagvården och skolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet.

Barnskyddslagen tryggar barnets rättigheter

Barnskyddet stadgas i barnskyddslagen.

Bestämmelser om barnets rättigheter ingår i Finlands grundlag. Finland är bunden till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter. I dessa konventioner fastställs att barnets bästa ska prioriteras inom all myndighetsverksamhet.

Barnskyddets ansvarsområden och befogenheter

Klicka på bilden för att göra den större.
Printversionen fås här.

Kommunerna ansvarar för att ordna barnskyddstjänster

Kommunerna ansvarar för att ordna barnskyddstjänster. Tjänsterna kan produceras av kommunen eller köpas in. Om kommunen köper tjänsterna från en utomstående tjänsteleverantör ska kommunen övervaka leverantörens verksamhet.

Kommunen ska utarbeta en plan för att främja barns och ungdomars välfärd och för att ordna och utveckla barnskyddet.

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har publicerat en kvalitetsrekommendation för barnskyddet. Rekommendationen riktas i första hand till kommunerna som stöd för att producera, utvärdera, utveckla och leda barnskyddstjänsterna.

RFV, Valvira, THL och organisationerna inom barnskyddet

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd för privata aktörer som producerar barnskyddstjänster dygnet runt. De riksomfattande tillstånden ansöks från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. RFV och Valvira övervakar tjänster som ordnas av kommunerna.

Institutet för hälsa och välfärd THL stöder kommunerna i att verkställa barnskyddslagen, bland annat genom att upprätthålla Handboken för barnskyddet. THL producerar forsknings-, statistiska och registerdata. Med sitt arbete stöder THL bland annat kommunerna i att verkställa barnskyddslagen och främjar utvecklingsverksamhet.

Flera organisationer både producerar och utvecklar tjänster.

Barnskyddets skeden

Förebyggande barnskydd

Det förebyggande barnskyddet främjar och tryggar barns och ungdomars uppväxt, utveckling och välfärd samt stöder föräldraskapet.

Förebyggande barnskydd är det särskilda stöd som ges i kommunens basservice, t.ex. mödravårds- och barnrådgivningsbyrån samt den övriga sjuk- och hälsovården, dagvården, familjecenter, undervisningen och ungdomsarbetet. I dessa fall krävs det inte att barnen och familjerna har en klientrelation med barnskyddet, utan arbetet utförs som en del av servicen för barn, ungdomar och familjer.

I det förebyggande barnskyddet ingår också ta barn i beaktande inom service som riktas till vuxna. Då man till exempel inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna bedömer att en förälders kapacitet att ta hand om barnen har försvagats, utreder man barnets behov av vård och stöd.

Barnskyddsanmälan och utredning av barnskyddsbehov

Ett barnskyddsärende blir anhängigt hos kommunens socialväsende med till exempel ansökan eller anmälan. Brådskande barnskyddsbehov bedöms genast. I övriga fall bedömer socialarbetaren inom sju vardagar om en utredning av barnskyddsbehov bör göras.

Klientrelationen med barnskyddet inleds då man vid socialväsendet vidtagit brådskande barnskyddsåtgärder eller ett beslut fattats om utredande av barnskyddsbehov.

Barnet som inleder klientrelationen med barnskyddet tilldelas en egen socialarbetare. Kommunen är skyldig att erbjuda barnet och familjen de socialvårdstjänster som barnets ansvariga socialarbetare i klientplanen bedömer vara nödvändiga med tanke på barnets hälsa och utveckling.

Öppenvård

Om uppväxtförhållandena eller barnet självt äventyrar barnets hälsa eller utveckling ska stödåtgärder inom öppenvården inledas omgående. Som stöd för öppenvården kan man t.ex. erbjuda terapi, en stödperson, familjearbete, kamratstödsverksamhet eller rekreationsverksamhet.

Brådskande placering

Om barnet befinner sig i omedelbar fara eller annars är i behov av brådskande placering och vård utom hemmet, kan barnet placeras i brådskande ordning.

Omhändertagande

Om uppväxtförhållandena eller barnet självt allvarligt äventyrar barnets hälsa eller utveckling, och om den öppna vårdens stödåtgärder inte är lämpliga, möjliga eller tillräckliga, ska barnet omhändertas. Omhändertagande kan dock genomföras endast om vård utom hemmet bedöms vara förenlig med barnets bästa.

Innan barnet placeras utom hemmet bör det utredas om någon av barnets närastående har möjlighet att låta barnet bo hos sig eller på något annat sätt delta i att stöda barnet.

Vård utom hemmet

Med vård av barn utom hemmet avses att vården och fostran av ett omhändertaget barn, ett i brådskande ordning placerat barn eller ett barn som placerats med stöd av ett interimistiskt förordnande av förvaltningsdomstolen ordnas utanför hemmet.

Vården utom hemmet kan ordnas som familjevård hos en fosterfamilj eller som anstaltvård på ett barnhem, skolhem eller annan barnskyddsanstalt.

Eftervård

Efter att barnet vårdats utom hemmet eller efter en sex månader lång placering som genomförts som stödåtgärd för öppenvården har barn eller unga personer rätt till eftervårdens stödåtgärder ända till 25 års ålder. Eftervård kan även erbjudas övriga ungdomar som haft en klientrelation med barnskyddet.

I stödåtgärderna ingår t.ex. att ordna boende för studier eller stöd av en socialhandledare.

Mer information

Marjo Malja, sosiaalineuvos 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163581  


Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU 0295163482