Välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överfördes från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

Det finns 21 välfärdsområden, och de har i huvudsak delats upp enligt landskapsindelningen.  Landskapet Nyland har fyra välfärdsområden. Helsingfors stad har även i fortsättningen ansvar för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet. HUS-sammanslutningen ansvarar i sitt område för de särskilt föreskrivna uppgifterna inom den krävande specialiserade sjukvården.  

Välfärdsområdena infördes vid reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, som var en av de mest betydande förvaltningsreformerna i Finlands historia. Reformen behövdes för att trygga jämlika tjänster, minska skillnaderna i välfärd och hälsa och dämpa kostnadsökningen.

Välfärdsområdena är självstyrande områden. Välfärdsområdenas finansiering grundar sig på den statliga finansieringen, och tillsvidare har välfärdsområdena ingen beskattningsrätt. I finansieringen beaktas skillnaderna i välfärdsområdenas behov av service.  

Välfärdsområdets uppgifter

 • Till välfärdsområdets ansvar hör bland annat
 • Primärvård
 • Specialiserad sjukvård
 • Socialvård
 • Tjänster för barn, unga och familjer
 • Service för den arbetsföra befolkningen
 • Mentalvårds- och missbrukartjänster
 • Tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • Elevvård
 • Räddningsväsendet
 • Prehospital akutsjukvård

I samarbetet mellan välfärdsområdena och kommunerna ligger tyngdpunkten på främjandet av hälsa och välfärd i syfte att minska behovet av social- och hälsovårdstjänster. Privata aktörer, organisationer och föreningar kompletterar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna. Kommunerna ansvarar även i fortsättningen för dagvård, undervisning, idrott och kultur.

Välfärdsområdesval och beslutsfattande

Välfärdsområdesfullmäktige i varje välfärdsområde ansvarar för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. Ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige väljs vid välfärdsområdets välfärdsområdesval. Följande välfärdsområdesval hålls år 2025. 

Varje välfärdsområde har också tre påverkansorgan, nämligen ungdomsfullmäktige, ett äldreråd och ett råd för personer med funktionsnedsättning. Även invånarna i området kan påverka genom att väcka initiativ.

Ordlistor om välfärdsområdena

Mer information om välfärdsområdenas tjänster finns på ditt eget välfärdsområdes webbplats.

Mer information

Kari Hakari, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO Telefon:0295163642   E-postadress: