FI SV EN

Sekundär användning av social- och hälsouppgifter

Webbsidan uppdateras så fort som möjligt.

Regeringen föreslår en lagändring som syftar till att klient- och personuppgifter som har registrerats inom social- och hälsovården i framtiden ska kunna användas så smidigt och säkert som möjligt för de olika ändamål som är tillåtna enligt lagen.

Lagändringen innebär att klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården samt andra personuppgifter med anknytning till hälsa och välfärd i större omfattning än för närvarande ska kunna användas också för andra ändamål än det primära användningsändamål för vilket de ursprungligen fördes in i registret (s.k. sekundär användning). För närvarande kan uppgifterna användas enligt i lag föreskrivna villkor för vetenskaplig forskning, statistikföring, myndighetsstyrning och myndighetstillsyn samt myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter. Lagändringen gör att de kan användas också för undervisning, informationsledning och utvecklings- och innovationsverksamhet.

I och med lagändringen ska tillstånd att använda personuppgifter beviljas av en enda tillståndsmyndighet, när uppgifter från flera olika registeransvariga behöver samköras eller det behövs uppgifter från den privata social- och hälsovården.  Numera behandlar olika registeransvariga ansökningar om tillstånd att använda registeruppgifter som gäller samma forsknings- och utvecklingsprojekt var och en för sig. Uppgifter lämnas ut från olika personregister på basis av bestämmelser i olika lagar.

Syftet med lagreformen är att

  • samla de utspridda bestämmelserna om sekundär användning av social- och hälsouppgifter i en lag
  • avveckla den överlappande administrativa bördan i samband med behandling av användningstillstånd
  • göra behandlingen av användningstillstånd samt samkörning av uppgifter från olika register smidigare och snabbare
  • öka användningen av social- och hälsovårdens värdefulla datalager i forsknings- och utvecklingsverksamhet
  • ännu bättre än tidigare trygga dataskyddet och informationssäkerheten samt skyddet för klienternas och patienternas personuppgifter och berättigade förväntningar.

Tillstånd beviljas av en separat enhet vid Institutet för hälsa och välfärd

Enligt lagförslaget ska tillståndsmyndigheten finnas i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd. Andra myndigheter som lagförslaget gäller är social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), regionförvaltningsverken, Arbetshälsoinstitutet, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) och offentliga tillhandahållare av social- och hälsovård samt i mer begränsad utsträckning Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Befolkningsregistercentralen och Statistikcentralen. Även uppgifter från den privata social- och hälsovården ska få användas med tillstånd av den tillståndsmyndighet som enligt förslaget ska finnas i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd.

Tillståndsmyndighetens verksamhet ska vara åtskild från Institutet för hälsa och välfärds övriga verksamhet. Dess verksamhet ska styras och utvecklas av en styrgrupp bestående av företrädare för ovannämnda organisationer.

För behandlingen av användningstillstånd och kommunikationen mellan tillståndsmyndigheten och den som ansöker om användningstillstånd ska det enligt förslaget skapas ett centraliserat system för tillståndshantering samt informationssäkra elektroniska miljöer och anslutningar för utlämnande av uppgifter. De registeransvariga och tillståndsmyndigheten ska ordna en rådgivningstjänst för dem som behöver uppgifterna.

Lagreformen förutsätter att det görs ändringar i lagen om Institutet för hälsa och välfärd. Samtidigt revideras de bestämmelser med stöd av vilka Institutet för hälsa och välfärd i syfte att fullgöra sina lagstadgade uppgifter samlar in information från producenter av social- och hälsotjänster.

Efter reformen överensstämmer den nationella lagstiftningen om saken med EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj 2016. Förordningen kommer att börja tillämpas två år efter att den trätt i kraft, dvs. den 25 maj 2018, i EU:s samtliga medlemsstater.  Med hjälp av lagstiftningsreformen blir bestämmelserna inom detta lagstiftningsområde överensstämmande med kraven i dataskyddsförordningen.

Regeringens proposition med förslag till lag om informationssäker användning av social- och hälsouppgifter var på remiss 15.8–30.9.2016, varefter beredningen av den fortsatte i en arbetsgrupp och fortfarande fortgår som tjänstemannaberedning. Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen torsdagen den 26 oktober.

Mer information

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163139  


Joni Komulainen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO 0295163453