Närståendevård

Omaishoito - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen och den allmänna styrningen och utvecklingen av lagstiftningen gällande närståendevård.

Med närståendevård avses den vård av äldre, personer med funktionsnedsättning eller sjuka personer som ordnas med hjälp av en anhörig eller annan närstående till den person som vårdas.

Stöd för närståendevård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården. Detta är en behovsprövad socialtjänst som välfärdsområdet ordnar inom gränserna för de anslag som reserverats för detta ändamål.

Förutsättningarna för att bevilja stöd för närståendevård samt dess innehåll fastställs i lagen om stöd för närståendevård.

Beslut och avtal om närståendevård

Välfärdsområdet beslutar om stödet för närståendevård och de tjänster som hänför sig till detta.  Välfärdsområdet och närståendevårdaren ingår ett avtal om stödet för närståendevård. Som bilaga till avtalet gör välfärdsområdet, den vårdbehövande och närståendevårdaren tillsammans upp en vård- och serviceplan för den vårdbehövande.

För den som får stöd för närståendevård omfattar stödet

  • närståendevård
  • de social- och hälsovårdstjänster som definieras i vård- och serviceplanen 
  • de tjänster som ska tillhandahållas under närståendevårdarens ledighet

Den som är närståendevårdare får

  • vårdarvode
  • ledighetledighet
  • pensions- och olycksfallsförsäkring
  • social- och hälsovårdstjänster som stöder vårdarbetet

Arvoden och förmåner till närståendevårdare

Storleken på vårdarvodet som betalas till närståendevårdaren bestäms enligt hur bindande och krävande vården är.  Vårdarvodet är skattepliktig inkomst. Vårdarvodena för stödet för närståendevård finns på sidan anvisningar och rekommendationer.

En närståendevårdare har rätt till minst två dygn ledig tid per kalendermånad. Närståendevårdare har rätt till minst tre dygn ledig tid per månad, om han eller hon under månaden är bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Förutom den lagstadgade ledigheten kan välfärdsområdet bevilja närståendevårdaren ytterligare lediga dagar och rekreationsledigheter för högts ett dygn.

Närståendevården är i regel avgiftsfri för den som vårdas, men välfärdsområdet kan också ta ut en avgift.

Det utfärdas separata bestämmelser om den klientavgift som tas ut för de tjänster som ges under den tid som närståendevårdaren håller sin lagstadgade ledighet. För övriga tjänster som stöder närståendevården kan välfärdsområdet ta ut samma avgifter som även i övrigt tas ut för social- och hälsovårdstjänster.

Ledighet enligt socialvårdslagen för en person som vårdar en anhörig eller närstående

Välfärdsområdet kan med stöd av socialvårdslagen vid behov ordna rekreationsledigheter för högst ett dygn för den anhöriga eller närstående till den person som behöver stöd. För att beviljas ledigt förutsätts det att personen är bunden till vården dagligen, att det finns ett behov av vård och att den vård och omsorg som den anhöriga eller närstående ger är antecknad i vård- och serviceplanen för den som vårdas.

Anvisningar för att ordna närståendevård

Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat anvisningar om stödet för närståendevård och samlat rättspraxis som berör stödet i Handboken om funktionshinderservice.

Kommuninfo innehåller anvisningar om tillämpningen av de lagändringar som gäller närståendevården. 

Regionförvaltningsverket övervakar rättsskyddet för klienterna inom näståendevården.

 

Mer information

Sanna Ahonen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163092   E-postadress: [email protected]


Kaarina Tuokko, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163340   E-postadress: