Närståendevård

Omaishoito - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen och den allmänna styrningen av lagstiftningen gällande närståendevård.

Med närståendevård avses vård av en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas med hjälp av en anhörig eller annan närstående till personen som vårdas.

Stödet för närståendevård är en helhet som utgörs av de tjänster som erbjuds den vårdbehövande, samt vårdarvode, ledighet och tjänster som stöder närståendevården som tilldelas vårdaren.
Detta är en behovsprövad socialtjänst som kommunen ordnar inom gränserna för de anslag som reserverats för detta ändamål.

Förutsättningarna för att bevilja stöd för närståendevård samt dess innehåll fastställs i lagen om stöd för närståendevård.

Beslut och avtal om närståendevård

Kommunen beslutar om stöd för närståendevård och tjänster som hänför sig till denna. Kommunen och närståendevårdaren ingår avtal om stöd för närståendevård. Som bilaga till avtalet gör kommunen, den vårdbehövande och närståendevårdaren tillsammans upp en vård- och serviceplan för den vårdbehövande.

För den vårdbehövande omfattar stödet för närståendevård:

  • närståendevård
  • social- och hälsovårdstjänster som definieras i vård- och serviceplanen
  • tjänster som ska tillhandahållas under närståendevårdarens ledighet

För närståendevårdaren omfattar stödet för närståendevård:

  • vårdarvode
  • ledighet
  • pensions- och olycksfallsförsäkring
  • socialservice
     

Arvoden och förmåner till närståendevårdare

Storleken på vårdarvodet som betalas till närståendevårdaren bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Vårdarvodet är skattepliktig inkomst.

Närståendevårdare har rätt till minst tre dygn ledig tid per månad, om han eller hon under månaden är bunden vid vården dygnet runt eller dagligen. Förutom den lagstadgade ledigheten kan kommunen bevilja närståendevårdaren ytterligare lediga dagar och rekreationsledighet som är kortare än ett dygn. Kommunen kan enligt egen övervägning även bevilja lediga dagar och rekreationsledighet för närståendevårdare som inte är berättigade till lagstadgad ledighet.

Närståendevården är i regel avgiftsfri för den vårdbehövande, men kommunen kan också ta ut en avgift av den vårdbehövande.

Anvisningar för att ordna närståendevård

Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat anvisningar om stödet för närståendevård och samlat rättspraxis som berör stödet i Handboken för handikappservice.

Regionförvaltningsverket övervakar att närståendevårdens klienters rättsskydd förverkligas

Mer information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163405