Motion främjar hälsa och välfärd

SHM och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har tillsatt en styrgrupp för hälsofrämjande motion.

Dess viktigaste uppgift har varit att utarbeta nya riktlinjer och en plan för genomförande för att öka befolkningens fysiska aktivitet.

UKM styr och utveckla motions- och idrottspolitiken, som bedrivs i syfte att främja befolkningens välbefinnande. Ministeriet stöder också byggandet av idrotts- och motionsplatser samt kommunernas och idrottsorganisationernas verksamhet.

Beslutsfattandet om hälsofrämjande motion har fördelats på flera olika förvaltningsområden.

Riksomfattande gemensamma riktlinjer för motion som främjar hälsa och välfärd

Samhället och dess organisationer samt beslutsfattare ska uppmuntra, stöda och styra individer och samfund till en aktiv och hälsosam livsstil.

En inaktiv livsstil ökar många folksjukdomar, problem och kostnader som beror på åldrande, försvagar produktiviteten och konkurrenskraften i arbetslivet, och anknyter också till skillnader i hälsa och välmående bland befolkningsgrupperna. Fyra riktlinjer har valts för utvecklandet av motion som främjar hälsa och välfärd:

 1. Mindre sittande i vardagslivet.
 2. Mera motion i vardagslivet.
 3. Motion ska ha en central roll i främjandet av hälsa och välfärd och i förebyggandet av sjukdomar, samt i vård och i rehabilitering.
 4. Stärkandet av motionens ställning i det finländska samhället.

Nationella rekommendationer för att minska skadeverkningar av stillasittande

Social- och hälsovårdsministeriets nationella rekommendationer för att minska skadeverkningar av stillasittande publicerades på sommaren 2015.

Rekommendationerna ges praktiska råd för att minska sittandet till människor i olika åldrar, daghem, skolor, arbetsplatser och hemvård av äldre och servicehus. Personalen inom utbildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn är i nyckelställning när det gäller att uppmuntra människor till aktiva val.Förutom att förändra sin vardag behövs förändringar i hela samhället för att minska skadeverkningarna av stillasittande.

Rekommendationer till kommunerna om hälsofrämjande motion

Kommunerna har till uppgift att skapa förutsättningar för kommuninvånarnas dagliga motion. Hälsofrämjande motion är en välfärdsfaktor för hela kommunen som de olika områdena förverkligar i samarbete. Rekommendationerna är avsedda som ett arbetsredskap för kommunledningen.