Motion förbättrar hälsan och välfärden

När det gäller många sjukdomar ger förebyggandet, vården och rehabiliteringen bättre resultat när människan har en fysiskt aktiv livsstil. Fördelarna av motion hänför sig i synnerhet till förebyggandet och behandlingen av fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i stöd- och rörelseorgan, depression och vissa cancerformer och minnessjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriets mål är att öka användningen av rådgivning om levnadsvanor inom social- och hälsovården. Att uppmuntra människa att motionera är en  viktig del av rådgivningen. 

Social- och hälsovårdsministeriet främjar befolkningens fysiska aktivitet, välfärd och hälsa genom olika program och förvaltningsövergripande samarbete. Centrala program är programmet för genomförandet av Statsrådets principbeslut om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030 och Finlands program för hållbar tillväxt. Det idrottspolitiska samarbetsorgan som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet har till uppgift att samordna det förvaltningsövergripande samarbetet.  

Enligt statsminister Petteri Orpos regering är främjandet av motion centralt för att öka befolkningens välfärd och hälsa. Ett av regeringens förslag gäller inledandet av projektet Mer motion i Finland! För projektet har regeringen tillsatt ministerarbetsgruppen för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga.

Social- och hälsovårdsministeriet utvecklar rådgivningen om levnadsvanor och strävar efter att en central del av den ska gälla att uppmuntra människan att motionera. Syftet med rådgivningen är att ge individuellt stöd eller att stödja vissa befolkningsgrupper i att förändra sina levnadsvanor permanent för att förbättra sin hälsa och välfärd. Välfärdsområdenas uppgift är att samordna rådgivningen om levnadsvanor. Som stöd för detta har man utarbetat en checklista för rådgivningen om levnadsvanor.  

Mer information

Mari Miettinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163644   E-postadress: