Mun- och tandvård

Mun- och tandhälsaSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftning om mun- och tandvård och för de allmänna riktlinjerna för tjänsterna inom mun- och tandvården som en del av hälso- och sjukvården.

Bestämmelser om tjänster inom mun- och tandvård finns bland annat i hälso- och sjukvårdslagen. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om förebyggande mun- och tandvård för barn och unga. 

Välfärdsområdet ordnar mun- och tandvårdstjänster

Välfärdsområdet ska ordna mun- och tandvårdstjänster för sina invånare. Till tjänsterna hör att

  • följa upp befolkningens munhälsa
  • ge hälsorådgivning och utföra hälsoundersökningar
  • undersöka, förebygga och behandla mun- och tandsjukdomar vid rätt tidpunkt 
  • i ett tidigt stadium identifiera kundens behov av stöd och undersökningar och hänvisa kunden till övriga social- och hälsovårdstjänster

Välfärdsområdet ordnar mun- och tandvårdstjänster både inom den specialiserade sjukvården och inom primärvården. Även specialtandläkartjänster tillhandahålls inom primärvården. Inom den mun- och tandvård som ordnas av välfärdsområdet samarbetar man med den övriga övriga hälso- och sjukvården och socialvården. Inom främjandet av befolkningens hälsa och välfärd samarbetar man dessutom med kommunen. 

Välfärdsområdena kan ordna mun- och tandvårdstjänsterna själva, köpa tjänsterna av ett annat välfärdsområde eller köpa dem av privata tjänsteproducenter som köptjänster eller genom att använda servicesedlar eller hyrd arbetskraft.

Mun- och tandvård bygger på likvärdighet

Grunderna för att få vård inom mun- och tandvården är lika för alla. På så sätt garanterar man att alla har samma rättigheter och möjligheter att få vård. 

Kunden måste få vård inom tre månader. Väntetiden kan överskridas med tre månader om kundens hälsa inte äventyras. 

Välfärdsområdet ska ge brådskande mun- och tandvård oberoende av var kunden är bosatt. 

Den jour som ordnas dygnet runt inom mun- och tandvården finns vid fem universitetssjukhus, och den övriga jouren på kvällar och veckoslut ordnas i anslutning till hälso- och sjukvårdens jour. 

I vissa välfärdsområden kan väntetiderna för att få vård bli längre på grund av det stora behovet av vård, vårdskulden och bristen på arbetskraft inom mun- och tandvården. Man har lyckats minska vårdköer på många olika sätt, bland annat genom att öka resurserna, förnya förfarandena och köpa tjänster av den privata sektorn. Genom social- och hälsovårdsministeriets program för att förbättra tillgången till personal inom social- och hälsovården och säkerställa att personalen räcker till försöker man också lösa bristen på arbetskraft inom mun- och tandvården.

Information om avgifterna inom mun- och tandvården: 

De offentliga mun- och tandvårdstjänsterna kompletteras av privata tjänster. Privat tandvård ersätts av Fpa genom sjukförsäkringen. 

Övriga myndigheters verksamhet inom mun- och tandvård

Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerar årligen information om mun- och tandvårdsverksamheten vid hälsovårdscentralerna.

THL publicerar två gånger om året information om intagning för vård gällande mun- och tandvården vid hälsovårdscentralerna regionvis.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken utövar tillsyn över mun- och tandvårdsverksamheten.

Mer information

Merja-Liisa Auero, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163304