Mun- och tandvård

Mun- och tandhälsaSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftning om mun- och tandvård och för de allmänna riktlinjerna för tjänsterna inom mun- och tandvården som en del av hälso- och sjukvården.

Bestämmelser om tjänster inom mun- och tandvård finns bland annat i hälso- och sjukvårdslagen. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om förebyggande mun- och tandvård för barn och unga. 

Välfärdsområdet ordnar mun- och tandvårdstjänster

Välfärdsområdet ska ordna mun- och tandvårdstjänster för sina invånare. Till tjänsterna hör att

  • följa upp befolkningens munhälsa
  • ge hälsorådgivning och utföra hälsoundersökningar
  • undersöka, förebygga och behandla mun- och tandsjukdomar vid rätt tidpunkt 
  • i ett tidigt stadium identifiera kundens behov av stöd och undersökningar och hänvisa kunden till övriga social- och hälsovårdstjänster

Välfärdsområdet ordnar mun- och tandvårdstjänster både inom den specialiserade sjukvården och inom primärvården. Även specialtandläkartjänster tillhandahålls inom primärvården. Inom den mun- och tandvård som ordnas av välfärdsområdet samarbetar man med den övriga övriga hälso- och sjukvården och socialvården. Inom främjandet av befolkningens hälsa och välfärd samarbetar man dessutom med kommunen. 

Välfärdsområdena kan ordna mun- och tandvårdstjänsterna själva, köpa tjänsterna av ett annat välfärdsområde eller köpa dem av privata tjänsteproducenter som köptjänster eller genom att använda servicesedlar eller hyrd arbetskraft.

Mun- och tandvård bygger på likvärdighet

Grunderna för att få vård inom mun- och tandvården är lika för alla. På så sätt garanterar man att alla har samma rättigheter och möjligheter att få vård. 

Icke-brådskande vård ska ges inom 4  månader. 

Välfärdsområdet ska ge brådskande mun- och tandvård oberoende av var kunden är bosatt. 

Den jour som ordnas dygnet runt inom mun- och tandvården finns vid fem universitetssjukhus, och den övriga jouren på kvällar och veckoslut ordnas i anslutning till hälso- och sjukvårdens jour. 

I vissa välfärdsområden kan väntetiderna för att få vård bli längre på grund av det stora behovet av vård, vårdskulden och bristen på arbetskraft inom mun- och tandvården. Man har lyckats minska vårdköer på många olika sätt, bland annat genom att öka resurserna, förnya förfarandena och köpa tjänster av den privata sektorn. Genom social- och hälsovårdsministeriets program för att förbättra tillgången till personal inom social- och hälsovården och säkerställa att personalen räcker till försöker man också lösa bristen på arbetskraft inom mun- och tandvården.

Information om avgifterna inom mun- och tandvården: 

De offentliga mun- och tandvårdstjänsterna kompletteras av privata tjänster. Privat tandvård ersätts av Fpa genom sjukförsäkringen. 

Övriga myndigheters verksamhet inom mun- och tandvård

Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerar årligen information om mun- och tandvårdsverksamheten vid hälsovårdscentralerna.

THL publicerar två gånger om året information om intagning för vård gällande mun- och tandvården vid hälsovårdscentralerna regionvis.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken utövar tillsyn över mun- och tandvårdsverksamheten.

Mer information

Merja-Liisa Auero, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163304   E-postadress: