Mun- och tandhälsa

Mun- och tandhälsaSocial- och hälsovårdsministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen om mun- och tandhälsa och om de allmänna riktlinjerna för tjänster munhälsovård som en del av sjuk- och hälsovården. Tjänsterna för mun- och tandvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen

Den förebyggande mun- och tandvården för barn och unga regleras med statsrådets förordning.

Kommunen orgainserar mun- och tandvårdstjänster

Kommunen ska ordna mun- och tandvård för kommuninvånarna. Till tjänsterna hör att

  • främja och följa munhälsan hos befolkningen
  • ge hälsorådgivning och utföra hälsoundersökningar
  • undersöka, förebygga och behandla munsjukdomar och att vid behov hänvisa patienten till ytterligare undersökningar och fortsatt vård
  • i ett tidigt stadium identifiera patientens behov av stöd och undersökningar.

Inom den av kommunen ordnade mun- och tandvården görs samarbete med den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården och kommunens socialvård.

Kommunerna kan ordna mun- och tandvårdstjänsterna själva vid kommunernas hälsocentral, tillhöra en samkommun eller köpa tjänsterna av andra serviceproducenter. En del städer använder också servicesedeln.

Mun- och tandvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården ordnas vid sjukvårdsdistriktens enheter samt delvis även vid hälsovårdscentraler eller som köpta tjänster.

Mun- och tandvård bygger på likvärdighet

För att trygga den likvärdiga tillgången till tjänster har man tagit fram enhetliga grunder för intagning för vård inom mun- och tandvården.

Vården ska ordnas inom tre månader. Denna frist kan överskridas med tre månader, om patientens hälsa inte äventyras.

Kommunen ska ordna brådskande mun- och tandvård oberoende av patientens boningsort. Jour dygnet runt ordnas vid fem universitetssjukhus, övrig kvälls- och veckoslutsjour ordnas i samband med övrig jour inom hälsovården.

På grund av den stora efterfrågan på vård och bristen på tandläkare har det förekommit dröjsmål i anslutning till intagningen för vård vid en del hälsovårdscentraler. För att avlägsna tandläkarbristen har utbildningen av tandläkare utökats betydligt under de senaste åren. Många åtgärder har vidtagits för att avlägsna köerna till vården, såsom att öka resurserna, förnya vårdförfarandena och effektivisera arbetsfördelningen.

Information om avgifter för kommunala mun- och tandvårdstjänster:

Privata tjänster som kompletterar de kommunala tjänsterna för mun- och tandvård. Privata tandvårdstjänster ersätts från sjukförsäkringen av FPA.

Övriga myndigheters verksamhet inom mun- och tandvård

Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerar årligen information om mun- och tandvårdsverksamheten vid hälsovårdscentralerna.

THL publicerar två gånger om året information om intagning för vård gällande mun- och tandvården vid hälsovårdscentralerna regionvis.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken utövar tillsyn över mun- och tandvårdsverksamheten.

Centrala publikationer inom mun- och tandvård

SHM har gett ut en broschyr om god praxis inom mun- och tandvård. Broschyren finns att få på webben på svenska, finska, albaniska, arabiska, engelska, persiska, somaliska, ryska och estniska.

Mer information

Merja-Liisa Auero, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163304