Rådgivningsbyråer

Social- och hälsovårdsministeriet styr och övervakar mödra- och barnrådgivningsverksamheten.

Rådgivningstjänster tillhandahålls för gravida kvinnor, familjer som väntar barn samt för barn under skolåldern och deras familjer.

Mödra- och barnrådgivningsverksamheten föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen.

En riksomfattande enhetlig kvalitets- och servicenivå för rådgivningsverksamheten säkerställs genom förordning.

Rådgivningsverksamheten omfattar

  • uppföljning och främjande av en hälsosam tillväxt och utveckling hos fostret samt hos kvinnor under graviditeten och efter förlossningen
  • uppföljning och främjande av en hälsosam uppväxt och utveckling samt välbefinnande bland barn
  • uppföljning av barnets tand- och munhälsa
  • stöd för föräldraskapet och familjens övriga välbefinnande
  • främjande av barnets hem- och övriga uppväxt- och utvecklingsmiljö samt hälsosamma levnadsvanor hos familjen
  • tidig identifiering av behovet av särskilt stöd för och undersökning av barn och familjer samt stöd för barn och familjer samt hänvisning till undersökningar och vård.

Kommunerna ordnar rådgivningstjänsterna

Kommunerna organiserar tjänsterna inom sina områden. Varje kommun gör upp ett handlingsprogram för rådgivningsverksamheten i samarbete med socialförvaltningen. Kommunerna utser en ansvarig person för rådgivningsverksamheten. Rådgivningsbyråerna samarbetar med aktörerna inom bland annat småbarnsfostran, barnskyddet och den övriga socialförvaltningen samt specialsjukvården.

För att stödja föräldraskapet ordnar mödra- och barnrådgivningarna fyra omfattande hälsoundersökningar där hela familjens hälsa och välbefinnande samt faktorer som inverkar på dem bedöms.

Myndigheternas ansvar i rådgivningsverksamheten

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för utvecklingen och uppföljningen av rådgivningsverksamheten samt styrningen av kommunerna. På THL:s webbplats finns mer detaljerad information om rådgivningsbyråernas verksamhet och hälsoundersökningar.

THL publicerar anvisningar, ordnar utbildningar och sammanställer uppföljande information om rådgivningsverksamheten.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar rådgivningsverksamheten.

Handböcker och rekommendationer för rådgivningsarbetet

SHM har redigerat en publikation för att stödja verkställandet av förordningen i kommunerna.

Handboken om barnrådgivning innehåller riktlinjer för utvecklingen av barnrådgivningen som en del av kommunens basservice.

Mer information

Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU 0295163169  


Ritva Halila, överläkare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU 0295163420