Mödra- och barnrådgivning

Mödra- och barnrådgivningstjänster tillhandahålls för gravida kvinnor, familjer som väntar barn och för barn under skolåldern och deras familjer.

Mödra- och barnrådgivningsverksamheten baserar sig på hälso- och sjukvårdslagen.

Bestämmelser om mödra- och barnrådgivningsverksamheten finns i hälso- och sjukvårdslagen.

En riksomfattande enhetlig kvalitets- och servicenivå för rådgivningsverksamheten säkerställs genom förordning.

Rådgivningsverksamheten omfattar

  • uppföljning och främjande av en hälsosam tillväxt och utveckling hos fostret samt hos kvinnor under graviditeten och efter förlossningen
  • uppföljning och främjande av en hälsosam uppväxt och utveckling samt välbefinnande bland barn
  • uppföljning av barnets tand- och munhälsa
  • stöd för föräldraskapet och familjens övriga välbefinnande
  • främjande av barnets hem- och övriga uppväxt- och utvecklingsmiljö samt hälsosamma levnadsvanor hos familjen
  • tidig identifiering av behovet av särskilt stöd för och undersökning av barn och familjer samt stöd för barn och familjer samt hänvisning till undersökningar och vård.

Rådgivningsarbetet är en viktig del av den förebyggande verksamheten inom primärhälsovården och främjandet av hälsan. Välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av mödra- och barnrådgivningstjänsterna. Varje välfärdsområde ska ha en regional plan för tjänsterna, som ingår i den regionala välfärdsplanen för barn och unga. Rådgivningsbyråerna samarbetar med de aktörer som ansvarar bland annat för småbarnsfostran, barnskydd och övrig socialförvaltning samt specialiserad sjukvård. 

Mödra- och barnrådgivningstjänsterna baserar sig på grundliga periodiska hälsoundersökningar och på hälsorådgivning, där både individens och familjens behov beaktas. För att stödja föräldraskapet görs det fyra omfattande hälsoundersökningar där hela familjens hälsa och  välbefinnande och de faktorer som påverkar dem bedöms. 

Myndigheternas ansvar i rådgivningsverksamheten

Social- och hälsovårdsministeriet styr och utövar tillsyn över mödra- och barnrådgivningsverksamheten.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för utvecklingen och uppföljningen av rådgivningsverksamheten. På THL:s webbplats finns mer detaljerad information om rådgivningsbyråernas verksamhet och hälsoundersökningar.

THL publicerar anvisningar, ordnar utbildningar och sammanställer information om uppföljningen av rådgivningsverksamheten.

Tillstånds och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken utövar tillsyn över rådgivningsverksamheten.

Handböcker och rekommendationer för rådgivningsarbetet

De nationella rekommendationerna om rådgivningsarbetet finns i UDI-databasen. Den innehåller den nyaste evidensbaserade informationen och de nationella anvisningarna och rekommendationerna för yrkesutbildade personer inom mödra- och barnrådgivningsverksamheten.

Databasen erbjuder ett omfattande informationspaket för hälsovårdare, barnmorskor och läkare som bland annat gör att hälsoundersökningarna görs på ett enhetligt sätt samtidigt som de individuella behoven beaktas. Informationspaketet är öppet för alla och avgiftsfritt så att också beslutsfattare, studerande, utbildningsanordnare och övriga medborgare kan använda det.   

Syftet med handboken om jämställdhet i rådgivningsbyråns klientarbete är att stödja hälsovårdarna på rådgivningarna och andra anställda inom social- och hälsovården så att de kan förverkliga jämställdhet i sitt arbete med barnfamiljer.

Mer information

Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU Telefon:0295163169   E-postadress: