Patientförsäkring

Utövare av hälso- och sjukvårdsverksamhet ska teckna en patientförsäkring i händelse av patientskador.

Vem ska teckna patientförsäkringen?

Alla som bedriver hälso- eller sjukvårdsverksamhet ska teckna en patientförsäkring. Som hälso- och sjukvårdsverksamhet betraktas:

 • sjukhusvård
 • läkar- och tandläkarmottagning
 • hälsovård
 • sjuktransport
 • provtagning
 • rehabilitering
 • fysikalisk behandling.

Självständiga yrkesutövare och företag tar patientförsäkringen från försäkringsbolaget. Den offentliga sjukvården kan ta patientförsäkringen antingen från Patientförsäkringscentralen eller från försäkringsbolaget.

Hur fastställs patientförsäkringspremierna?

Försäkringsbolaget fastställer försäkringspremien utifrån sina egna premiegrunder.

Försäkringspremierna för den offentliga sektorn fastställs av Patientförsäkringspoolen, som verkar i anslutning till Patientförsäkringscentralen.

Vad ersätter patientförsäkringen?

Patientförsäkringen ersätter personskada som åsamkats en patient i samband med hälso- och sjukvård, om skadan orsakats av en

 • vård och behandlingsskada
 • infektionsskada
 • olycksfallsskada
 • skada på grund av fel i utrustning
 • skada i behandlingslokal eller på behandlingsutrustning
 • skada till följd av distribution av läkemedel
 • oskälig skada.

Patientförsäkringen ersätter inte påföljder som hör till riskerna med de undersöknings- och behandlingsåtgärder som utförts eller då ändamålsenlig behandling inte har lett till önskvärt resultat. Ersättning utbetalas inte heller för ringa skada.

Patientförsäkringen ersätter extra nödvändiga kostnader och andra förluster som orsakats av en patientskada.

Patientförsäkringen är sekundär i förhållande till de flesta lagstadgade försäkringar och förmåner. Den ersätter den andel av kostnaderna och förlusterna till följd av patientskada som de övriga lagstadgade förmånerna och försäkringarna inte täcker.

Hur söker man ersättning för patientskada?

Skadeanmälan lämnas till Patientförsäkringscentralen, som tar hand om såväl skaderegleringen som utbetalningen av ersättning. Skadeanmälningsblanketter fås av

 • vårdpersonalen
 • patientombudsmännen och
 • Patientförsäkringscentralen.

Mer information om ersättning av patientskador

Patientförsäkringscentralen har ansvar för ersättning av patientskador. Alla försäkringsbolag som bedriver patientförsäkringsverksamhet är medlemmar i centralen.