Veteranförmåner

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklingen och beredningen av lagstiftningen om veteranförmåner och om anslagsberedningen.

Krigsveteranerna, dvs. de män och kvinnor som tjänstgjorde i Finlands krig, har rätt till vissa särskilda förmåner som bekostas med statliga medel.

Veteranförmånerna har som mål att stöda möjligheterna att reda sig hemma och att skaffa nödvändiga tjänster till hemmet.

Bestämmelser om förmåner för frontsoldater och veteraner finns i lag.

Fronttillägg och veterantillägg

Fronttillägg och extra fronttillägg betalas till män och kvinnor som är bosatta i Finland och som har tilldelats

  • frontmannatecken
  • fronttjänsttecken för kvinnor
  • fronttecken eller
  • veterantecken.

Ovan nämnda tecken tilldelas inte längre.

Extra fronttillägg betalas till sådana pensionstagare som bor i Finland och får fronttillägg och folkpension.

Veterantillägg kan beviljas veteraner som får extra fronttillägg samt förhöjt eller högsta vårdbidrag för pensionstagare. Veterantillägget är avsett för veteraner med betydligt nedsatt funktionsförmåga.

Fronttillägg, extra fronttillägg och veterantillägg betalas av FPA.

Ersättningar till krigsinvalider och anhöriga

Till krigsinvalider och deras makor, änkor eller övriga anhöriga betalar Statskontoret ut ersättningar enligt militärskadelagen, som garanterar krigsinvaliden och dennas maka utkomstskydd, rehabilitering och hälsovårdstjänster.

Till gravt handikappade finländska krigsinvalider som bor stadigvarande i Sverige betalas ersättning för kostnader till följd av kommunal hemservice och andra sociala tjänster som underlättar boendet i hemmet. Också svenska medborgare som deltog som frivilliga i Finlands krig har rätt till förmånen. Ersättningen kan sökas hos Statskontoret.

Frontunderstöd för utländska frivilliga frontsoldater

Frontunderstöd kan beviljas utländska frilliga frontsoldater som

  • tjänstgjorde som frivilliga i Finlands krig
  • bor stadigvarande och under svåra ekonomiska förhållanden i Ryssland eller Estland eller någon annanstans inom före detta Sovjetunionens territorium.

Frontunderstödet är en engångsersättning som kan sökas hos Statskontoret.

Att söka ändring i beslut om förmåner för frontsoldater och veteraner

FPA anger i sina beslut hur beslutet i fråga kan överklagas. Den som är missnöjd kan överklaga ett beslut hos besvärsnämnden för social trygghet. Statskontoret ger närmare information om sina egna förmåner. Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte begäran om ändringssökande, påminnelser eller besvär.

Mer information

Emmi Äärynen, regeringssekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY Telefon:0295163515   E-postadress:


Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY Telefon:0295163546   E-postadress: