Veteraner och krigsinvalider

Iäkäs miesStaten sköter om specialtjänster och förmåner för veteraner och krigsinvalider. De traditionella veteranförmånerna är avsedda för personer med frontsoldat-, fronttjänst- eller fronttecken. Som en del av den äldre befolkningen är de även berättigade till alla kommunala social- och hälsovårdstjänster.  

I början av år 2017 är ännu cirka 17 000 veteraner från krigsåren 1939–45 vid liv. Cirka 1 800 personer av veteranerna är krigsinvalider. I slutet av år 2020 uppskattas antalet veteraner enligt Folkpensionsanstaltens prognos för fronttillägg vara 6 536, av vilka 3 322 är män och 3 213 kvinnor. Krigsinvaliderna är ca 900 personer till antalet. Deras medelålder har redan stigit till 92 år och antalet minskar snabbt, årligen uppskattningsvis redan med 20 procent.

Inom veteranpolitiken satsas mest stöd på utveckling av behövliga tjänster för frontveteraner och på makars och änkors ställning. Målsättningen är att göra det möjligt för veteranerna att klara sig själva i sina egna hem, så länge det är mänskligt möjligt. På basis av en bedömning av det individuella servicebehovet erbjuds de olika tjänster, såsom mångsidiga rehabiliterings-, öppenvårds- och stödtjänster samt små tjänster som gäller renovering och iståndsättning av hemmet och gården, uträttande av ärenden och rekreation.

Delegationen för frontveteranfrågor

Delegationen för frontveteranfrågor utvecklar frontveteranernas levnadsförhållanden.

Mer information

Anne Kanto-Ronkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163153