Tjänster för veteraner och krigsinvalider

Iäkäs mies

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklingen och beredningen av lagstiftningen om tjänster och förmåner för veteraner.  

De krigsinvalider och män och kvinnor som deltog i fronten i Finlands krig 1939–1945 har rätt att få vissa specialtjänster och förmåner av statens medel.

Specialtjänsterna innefattar

  • rehabilitering för frontveteraner och tjänster som stöder boende hemma
  • mun- och tandvård
  • rehabilitering och tjänster för krigsinvalider

Eftersom veteranerna hör till den äldre befolkningen har de också rätt att få alla de tjänster som ingår i den offentliga social- och hälsovården.   

De traditionella veteranförmånerna är avsedda för personer med frontsoldat-, fronttjänst- eller fronttecken.  

Tjänster för frontveteraner som stöd för boende hemma

På basis av en bedömning av det individuella servicebehovet erbjuds veteraner många olika tjänster såsom rehabilitering, öppen service, stödtjänster, tjänster som stöder boende hemma samt små tjänster i anknytning till skötseln av hemmet och gården, skötsel av ärenden eller rekreation. 

För de tjänster som stöder boende hemma fördelas anslagen till välfärdsområdena av Statskontoret på förhand på basis av välfärdsområdets bedömning av behovet.   

Frontveteraner får planenlig rehabilitering årligen

Målet för rehabiliteringen för frontveteraner är att veteranerna ska få planenlig rehabilitering årligen. 

Rehabiliteringen kan ges på rehabiliteringsanstalt eller som dagrehabilitering, rehabilitering i hemmet eller annan öppen rehabilitering. Den årliga rehabiliteringsperioden på anstalt är i regel 10 dygn per år. Rehabiliteringen kan också delas upp i flera perioder. Besöken inom den öppna rehabiliteringen uppgår vanligtvis till 20 besök per kalenderår. 

Ansökan om rehabilitering ska riktas till välfärdsområdet. Välfärdsområdet kan ordna rehabiliteringen självt eller köpa tjänsterna av en privat tjänsteproducent. 

Mun- och tandvård och ersättningar för veteraner

Veteranerna får tandkontroll och kliniska arbeten för proteser avgiftsfritt inom den offentliga mun- och tandvården.

FPA ersätter tjänster inom den privata tandvården enligt de taxor som FPA har fastställt. Utöver annan tandvård får veteranerna ersättning för

  • kliniska och tekniska arbeten för proteser  
  • helprotesbehandling som ges av specialtandtekniker när tandläkaren har gjort undersökning och gett ordination om vård

FPA betalar ersättning för tandvårdskostnader till frontveteraner som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken. Ersättning betalas också till minröjare med intyg från Krigsarkivet.

Mer information om ersättningarna för veteraners och minröjares mun- och tandvård:

Avgiftsfria tjänster för krigsinvalider 

Krigsinvalider har rätt att avgiftsfritt få

  • rehabilitering
  • hjälpmedel
  • tjänster som stöder boende hemma
  • öppenvård och vård på anstalt 
  • stöd för närståendevård

Tjänsterna grundar sig på välfärdsområdets plan om krigsinvaliders behov av service. Statskontoret ersätter välfärdsområdena för tjänsterna eller ger en betalningsförbindelse för tjänsten direkt till krigsinvaliden.  

Krigsinvalider får ersättning för öppen service och anstaltsvård om invaliditetsgraden är minst 10 procent. 

 

Mer information

Anne Kanto-Ronkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163153   E-postadress: