Veteraner och krigsinvalider

Iäkäs miesStaten sköter om specialtjänster och förmåner för veteraner och krigsinvalider. De traditionella veteranförmånerna är avsedda för personer med frontsoldat-, fronttjänst- eller fronttecken. Som en del av den äldre befolkningen är de även berättigade till alla kommunala social- och hälsovårdstjänster.  

I början av år 2017 är ännu cirka 17 000 veteraner från krigsåren 1939–45 vid liv. Cirka 1 800 personer av veteranerna är krigsinvalider. I slutet av år 2020 uppskattas antalet veteraner enligt Folkpensionsanstaltens prognos för fronttillägg vara 6 536, av vilka 3 322 är män och 3 213 kvinnor. Krigsinvaliderna är ca 900 personer till antalet. Deras medelålder har redan stigit till 92 år och antalet minskar snabbt, årligen uppskattningsvis redan med 20 procent.

Inom veteranpolitiken satsas mest stöd på utveckling av behövliga tjänster för frontveteraner och på makars och änkors ställning. Målsättningen är att göra det möjligt för veteranerna att klara sig själva i sina egna hem, så länge det är mänskligt möjligt. På basis av en bedömning av det individuella servicebehovet erbjuds de olika tjänster, såsom mångsidiga rehabiliterings-, öppenvårds- och stödtjänster samt små tjänster som gäller renovering och iståndsättning av hemmet och gården, uträttande av ärenden och rekreation.

Målet för regeringsperioden 2015–2019 är att reformera tjänsterna för veteraner så att de motsvarar deras servicebehov.

I samband med 100-årsjubileet för Finlands självständighet 2017 kommer de tjänster som stöder veteranernas möjligheter att bo kvar hemma att stärkas betydligt. Målet är att veteranerna enligt sina behov ska få avgiftsfria öppenvårdstjänster i hemmet utöver de traditionella rehabiliteringstjänsterna.

Statskontoret delar ut kommun- eller samkommunspecifika anslag till kommuner enligt det antal veteraner som bor i kommunen och ger kommunerna detaljerade anvisningar för ordnandet av tjänster. Kommuner och samkommuner ansvarar för användningen av anslaget.

Bland tjänsterna för krigsinvalider ska särskilt tjänster för lindrigt skadade, kommunala tjänster och anstaltvård utvecklas. Under jubileumsåret för vår självständighet får alla krigsinvalider, även invalider med liten skada och en invaliditetsgrad på 10 procent, kommunala öppenvårdstjänster.

Tryggandet av sjuk- och brödrahemmens framtid har utretts i Statskontorets utvecklingsprojekt. I slutrapporten konstaterades det att det skulle vara ändamålsenligt att utveckla specialanstalters befintliga kapacitet och att utnyttja den på ett nytt sätt. På så sätt säkerställs att kunnandet vid sjuk- och brödrahem samt rehabiliteringsutrymmen och kapaciteten också i fortsättningen används på ett sätt som tjänar samhället så bra som möjligt.

Målsättningen med utvecklingen av tjänster och förmåner för veteraner är

  • en tillräcklig nivå på rehabiliteringsanslag
  • mångsidig rehabilitering så att öppen rehabilitering och rehabilitering hemma har första prioritet
  • skräddarsydda rehabiliteringstjänster enligt individuella behov
  • utveckling av veterantillägget.

Kommunerna uppmuntras att utnyttja den heltäckande verksamhetsmodellen för att klara sig hemma som togs i bruk år 2012.  Det är viktigt att intensifiera kontakten mellan veteranförmåner och den kommunala social- och hälsovården.

Delegationen för frontveteranfrågor

Delegationen för frontveteranfrågor utvecklar frontveteranernas levnadsförhållanden.