FI SV

Främjande av hälsa i kommunernaLääkärit käytävällä

Social- och hälsovårdsministeriet styr, övervakar och samordnar åtgärderna för att förbättra befolkningens välfärd, sociala delaktighet, hälsa och funktionsförmåga.

Kommunernas grundläggande uppgift är att främja hälsa och välfärd. Regleringar om hälsofrämjandet finns i hälso- och sjukvårdslagen och kommunallagen.

Hälso- och sjukvårdslagen stöder kommunerna och samkommunerna

Kommunerna och samkommunerna ska skapa permanenta strukturer för främjandet av hälsa och välfärd. Sådana här strukturer är bland annat områdenas arbetsgrupper och koordinatorer för välfärd. Strukturerna bereder bland annat välfärdsberättelsen som används som grund för planering och beslutsfattande.

Kommunerna och samkommunerna ska bland annat

  • bedöma och beakta konsekvenserna av besluten och avgörandena för befolkningens hälsa och sociala välfärd
  • följa upp invånarnas hälsa och välfärd samt faktorer som påverkar dessa enligt befolkningsgrupp
  • följa upp och bedöma de åtgärder som har genomförts i de kommunala tjänsterna och årligen rapportera om dessa till fullmäktige
  • bereda en mer omfattande hälsokonsekvensbedömning för varje fullmäktigeperiod
  • ställa upp hälso- och välfärdsmål, fastställa åtgärder som stöder dessa och allokera dessa enligt kommunspecifika välfärds- och hälsoindikatorer
  • utse de ansvariga parterna för främjandet av hälsa och välfärd

Främjandet av hälsa och välfärd genomförs i samarbete

  • mellan kommunens olika verksamhetsområden
  • med de offentliga och privata aktörer samt aktörer i tredje sektorn som är verksamma i kommunen
  • som en verksamhet mellan kommunerna
  • regionalt med andra organisationer som främjar hälsa och välfärd

I kommunen är hälsovårdsväsendet experten inom hälsofrämjandet och den som lyfter fram hälsoaspekterna.

I planerna för ordnande av hälso- och sjukvård avtalas organiseringen av främjandet av hälsa och välfärd i kommunerna i form av samarbete mellan kommunerna och inom sjukvårdsdistrikten.

I fråga om främjandet av hälsa och välfärd stöder Institutet för hälsa och välfärd (THL) kommunerna och sjukvårdsdistrikten. THL producerar information om befolkningens hälsa och välfärd, god praxis inom hälsofrämjandet samt metoderna och arbetsverktygen.

I THL:s publikation beskrivs ledningen av hälso- och välfärdsfrämjandet samt verkställighetsstrukturerna i kommunen och regionerna.

THL:s publikation styr kommunerna att utnyttja informationskällor i främjandet av hälsan och välfärden och beslutsprocessen i anslutning till detta. Informationskällor är bland annat nationella dokument som TEAviisari, Välfärdskompasset, SOTKAnet och skolhälsovårdsenkäter.

Hälsokonsekvensbedömningen är ett verktyg för planeringen, uppföljningen, bedömningen och rapporteringen av kommunens välfärdspolitik.

TEAviisari är en webbtjänst som upprätthålls av THL och skildrar verksamheten inom främjande av hälsa och välfärd inom kommunens olika förvaltningsområden.