Främjande av hälsa i kommunerna och välfärdsområdena

Social- och hälsovårdsministeriet styr, övervakar och samordnar åtgärderna för att förbättra befolkningens välfärd, sociala delaktighet, hälsa och funktionsförmåga.

Främjandet av hälsa och välfärd är en av kommunernas och välfärdsområdenas grundläggande uppgifter. Främjandet av hälsa regleras genom kommunallagen, lagen om välfärdsområden, lagen om ordnande av social- och hälsovård och flera speciallagar. 

Kommunernas och välfärdsområdenas uppgifter

Det är kommunerna och välfärdsområdena som i första hand ansvarar för främjandet av välfärd och hälsa i sin egen verksamhet. 

Deras uppgifter är att 

  • utse de ansvariga parterna för främjandet av hälsa och välfärd
  • sätta upp mål och definiera åtgärder vid den strategiska planeringen 
  • bedöma och beakta de konsekvenser som beslut och avgöranden har för hälsan och välfärden i olika befolkningsgrupper  
  • följa upp invånarnas hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa enligt region och befolkningsgrupp
  • bereda en välfärdsberättelse och välfärdsplan för varje fullmäktigeperiod
  • följa upp och utvärdera de åtgärder som har genomförts och årligen rapportera om dessa till fullmäktige
  • främja civilsamhällesorganisationernas verksamhetsförutsättningar och påverkningsmöjligheter

Välfärden och hälsan främjas genom samarbete. Främjandet av hälsa och välfärd genomförs i samarbete 

  • mellan välfärdsområdet och kommunen, bl.a. expertstöd 
  • med andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga samfund som är verksamma i området
  • Välfärdsområdet ordnar årliga förhandlingar i området om målen, genomförandet och uppföljningen

För att sköta dessa uppgifter ska kommunerna och välfärdsområdena ha permanenta organ som främjar välfärd och hälsa. Uppgifterna sköts till exempel av välfärdsarbetsgrupper i kommunerna och välfärdsområdena och av välfärdssamordnare eller andra personer i kommunerna med ansvar för detta.  

Stöd för kommuner och välfärdsområden


Institutet för hälsa och välfärd (THL) stöder kommunerna och välfärdsområdena vid främjandet av hälsa och välfärd. THL producerar information om befolkningens hälsa och välfärd, god praxis inom hälsofrämjandet och om metoder och arbetsverktyg.
Samarbetet mellan välfärdsområden och kommuner fokuserar på främjandet av hälsa och välfärd. 

Välfärdsberättelsen är ett verktyg för kommunernas och välfärdsområdenas välfärdspolitiska planering, uppföljning, utvärdering och rapportering.

THL styr kommunerna och välfärdsområdena vad gäller utnyttjandet av informationskällor vid främjandet av hälsan och välfärden och i beslutsfattandet på området. Informationskällorna består bland annat av nationella informationstjänster såsom TEAviisari, SOTKAnet och skolhälsovårdsenkäter.

Genom utvärderingen av verksamhetsmodellerna för främjande av hälsa och välfärd får beslutsfattarna och experterna i kommunerna och välfärdsområdena information om verksamhetsmodellernas (HYTE) effekter när det gäller att stödja beslutsfattandet och rikta resurser.

Genom Kommunförbundets projekt för att stödja kontaktytorna vid förändringar producerar man anvisningar och arbetsverktyg som stöd för kommunernas och välfärdsområdenas planering av allmänna samarbetsstrukturer och kontaktytor och sprider kommunernas och välfärdsområdenas goda praxis. Projektet finansieras av Kommunförbundet, social- och hälsovårdsministeriet och Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab. Projektet avslutades vid utgången av 2023.  

Mer information

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163326   E-postadress: