Främjande av hälsa i kommunerna

Social- och hälsovårdsministeriet styr, övervakar och samordnar åtgärderna för att förbättra befolkningens välfärd, sociala delaktighet, hälsa och funktionsförmåga.

Kommunernas grundläggande uppgift är att främja hälsa och välfärd. Regleringar om hälsofrämjandet finns i hälso- och sjukvårdslagen och kommunallagen.

Kommunernas och samkommunernas uppgifter

Kommunerna och samkommunerna ska skapa permanenta strukturer för främjandet av hälsa och välfärd. Sådana här strukturer är bland annat områdenas arbetsgrupper och koordinatorer för välfärd. Strukturerna bereder bland annat välfärdsberättelsen som används som grund för planering och beslutsfattande.

Kommunerna och samkommunerna ska bland annat

  • bedöma och beakta konsekvenserna av besluten och avgörandena för befolkningens hälsa och sociala välfärd
  • följa upp invånarnas hälsa och välfärd samt faktorer som påverkar dessa enligt befolkningsgrupp
  • följa upp och bedöma de åtgärder som har genomförts i de kommunala tjänsterna och årligen rapportera om dessa till fullmäktige
  • bereda en mer omfattande hälsokonsekvensbedömning för varje fullmäktigeperiod
  • ställa upp hälso- och välfärdsmål, fastställa åtgärder som stöder dessa och allokera dessa enligt kommunspecifika välfärds- och hälsoindikatorer
  • utse de ansvariga parterna för främjandet av hälsa och välfärd

Främjandet av hälsa och välfärd genomförs i samarbete

  • mellan kommunens olika verksamhetsområden
  • med de offentliga och privata aktörer samt aktörer i tredje sektorn som är verksamma i kommunen
  • som en verksamhet mellan kommunerna
  • regionalt med andra organisationer som främjar hälsa och välfärd

I planerna för ordnande av hälso- och sjukvård avtalas organiseringen av främjandet av hälsa och välfärd i kommunerna i form av samarbete mellan kommunerna och inom sjukvårdsdistrikten.

Kvalitetsrekommendationen för främjande av hälsa som har publicerats av social- och hälsovårdsministeriet (SHM 2007:16) är avsedd som ett arbetsredskap för såväl hälso- och sjukvården som övriga förvaltningsområden samt för beslutsfattare och anställda i kommunerna.

THL stöder kommunerna och samkommunerna

I fråga om främjandet av hälsa och välfärd stöder Institutet för hälsa och välfärd (THL) kommunerna och sjukvårdsdistrikten. THL producerar information om befolkningens hälsa och välfärd, god praxis inom hälsofrämjandet samt metoderna och arbetsverktygen.

THL styr kommunerna att utnyttja informationskällor i främjandet av hälsan och välfärden och beslutsprocessen i anslutning till detta. Informationskällor är bland annat nationella dokument som TEAviisari, Välfärdskompasset, SOTKAnet och skolhälsovårdsenkäter.

Hälsokonsekvensbedömningen är ett verktyg för planeringen, uppföljningen, bedömningen och rapporteringen av kommunens välfärdspolitik.

Mer information

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163326