Främjande av hälsa i kommunerna och välfärdsområdena

Social- och hälsovårdsministeriet styr, övervakar och samordnar åtgärderna för att förbättra befolkningens välfärd, sociala delaktighet, hälsa och funktionsförmåga.

Främjandet av hälsa och välfärd är en av kommunernas och välfärdsområdenas grundläggande uppgifter. Främjandet av hälsa regleras genom kommunallagen, lagen om välfärdsområden, lagen om ordnande av social- och hälsovård och flera speciallagar. 

Kommunernas och välfärdsområdenas uppgifter

Det är kommunerna och välfärdsområdena som i första hand ansvarar för främjandet av välfärd och hälsa i sin egen verksamhet. 

Deras uppgifter är att 

  • utse de ansvariga parterna för främjandet av hälsa och välfärd
  • sätta upp mål och definiera åtgärder vid den strategiska planeringen 
  • bedöma och beakta de konsekvenser som beslut och avgöranden har för hälsan och välfärden i olika befolkningsgrupper  
  • •    följa upp invånarnas hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa enligt region och befolkningsgrupp
  • bereda en välfärdsberättelse och välfärdsplan för varje fullmäktigeperiod
  • följa upp och utvärdera de åtgärder som har genomförts och årligen rapportera om dessa till fullmäktige
  • främja civilsamhällesorganisationernas verksamhetsförutsättningar och påverkningsmöjligheter

Välfärden och hälsan främjas genom samarbete. Främjandet av hälsa och välfärd genomförs i samarbete 

  • mellan välfärdsområdet och kommunen, bl.a. expertstöd 
  • med andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga samfund som är verksamma i området
  • Välfärdsområdet ordnar årliga förhandlingar i området om målen, genomförandet och uppföljningen

För att sköta dessa uppgifter ska kommunerna och välfärdsområdena ha permanenta organ som främjar välfärd och hälsa. Uppgifterna sköts till exempel av välfärdsarbetsgrupper i kommunerna och välfärdsområdena och av välfärdssamordnare eller andra personer i kommunerna med ansvar för detta.  

THL stöder kommunerna och välfärdsområdena

I fråga om främjandet av hälsa och välfärd stöder Institutet för hälsa och välfärd (THL) kommunerna och välfärdsområdena. THL producerar information om befolkningens hälsa och välfärd, god praxis inom hälsofrämjandet och om metoderna och arbetsverktygen.

THL styr kommunerna och välfärdsområdena vad gäller utnyttjandet av informationskällor i främjandet av hälsan och välfärden och i beslutsfattandet på området. Informationskällor är bland annat nationella dokument som TEAviisari, SOTKAnet och skolhälsovårdsenkäter.

Välfärdsberättelsen är ett verktyg för planeringen, uppföljningen, bedömningen och rapporteringen av kommunens och välfärdsområdets välfärdspolitik.

Målen för reformen av social- och hälsovården är bland annat att minska skillnaderna i hälsa och välfärd och att dämpa kostnadsökningen. I samarbetet mellan välfärdsområdena och kommunerna ligger tyngdpunkten på främjandet av hälsa och välfärd i syfte att minska behovet av social- och hälsovårdstjänster. 

Mer information

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163326