FI SV

Skolhälsovården

SkolhälsovårdenSocial- och hälsovårdsministeriet styr och övervakar skolhälsovården.

Skolhälsovården är avsedd för elever i grundskolan. Om skolhälsovården föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen.

En riksomfattande enhetlig kvalitets- och servicenivå säkerställs genom förordning.

Skolhälsovården omfattar

 • främjande och uppföljning av hälsa och säkerhet i skolmiljön samt välbefinnande i skolgemenskapen
 • uppföljning och främjande av elevernas utveckling, hälsa och välbefinnande enligt årsklass 
 • stödjande av fostran bland elevernas föräldrar och vårdnadshavare
 • mun- och tandvård för eleverna
 • tidig identifiering av elevers behov av särskilda stödåtgärder eller undersökningar och stöd för detta, stöd för egenvård av långvarigt sjuka barn samt hänvisning till fortsatta undersökningar och vård
 • nödvändiga specialundersökningar för att diagnostisera elevers hälsotillstånd

I den social- och hälsovårdspolitiska strategin och regeringsprogrammet betonas följande:

 • elevvården utvecklas i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet
 • de ungas hälsa och välbefinnande främjas och deras marginalisering förebyggs
 • de regionala skillnaderna inom skolhälsovården minskas genom att säkerställa verkställandet av förordningen
 • föräldraskap stöds

Kommunerna ansvarar för organiseringen av skolhälsovården

Kommunerna ansvarar för tillhandahållandet av skolhälsovården för eleverna i grundskolorna inom kommunens område. I varje kommun uppgörs ett handlingsprogram för skolhälsovården i samarbete med undervisningsväsendet och socialförvaltningen, och en ansvarig person utses för skolhälsovården. Kommunerna samarbetar med försörjarna samt den övriga elevvårds- och undervisningspersonalen.

Skolhälsovårdens tjänster är i regel tillgängliga under skoldagen i skolan eller dess omedelbara närhet. Skolhälsovården är avgiftsfri för eleverna.

Under grundskoletiden ordnas tre omfattande hälsoundersökningar som kartlägger hela familjens hälsa och välbefinnande. Syftet är att identifiera behovet av stöd i ett ännu tidigare skede och stärka stödet till föräldrarna.

Myndigheternas ansvar i skolhälsovården

Skolhälsovården är en del av elevvården, med vilken avses omsorg om elevens inlärning samt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande samt satsningar på verksamhet som främjar förutsättningarna för detta. Tillsammans med SHM ansvarar undervisnings- och kulturministeriet för lagstiftningen om elevvården.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för utvecklingen och uppföljningen av skolhälsovården samt styrningen av kommunerna. THL administrerar också utvecklingsnätverket för skolhälsovården.

Den årliga enkäten Hälsa i skolan samlar in informationen om ungdomarnas levnadsförhållanden, skolförhållanden, hälsa, hälsovanor samt elev- och studerandevården.

THL sammanställer uppföljande information om skolhälsovården och elevvården.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar skolhälsovården med hjälp av det nationella tillsynsprogrammet 2015-2018.

Handböcker och publikationer om skolhälsovården

SHM har redigerat en publikation för att stödja verkställandet av förordningen i kommunerna.

Kvalitetsrekommendationen för skolhälsovården kompletterar förordningen.

Hälsointyget för ungdom används vid undersökningar inom skol- och studerandehälsovården.

Klagan

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte anmärkningar, klagomål eller besvär.

Om du är missnöjd med hur du har betjänats, vårdats, behandlats eller bemötts kan du

 • framställa en anmärkning till den som ansvarar för skolhälsovården;innan du framställer en anmärkning kan du dock med fördel ge direkt respons och försöka reda ut frågan tillsammans med dem som har betjänat dig
 • anföra klagan hos tillsynsmyndigheten, dvs. regionförvaltningsverket i ditt eget område eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Om du tycker att du har bemötts orätt eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta patientombudsmannen i din egen kommun eller samkommun.

Ersättning för en patientskada kan sökas hos Patientförsäkringscentralen.

Mer information