Tillgänglighetsdirektivet

dekorativ bild

Det är viktigt att främja tillgängligheten för att alla ska ha lika möjligheter att delta i samhället. Detta mål stöds också av Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv.

EU:s tillgänglighetsdirektiv kräver att myndigheterna och den privata sektorn gör vissa produkter och tjänster tillgängliga. Direktivet skulle genomföras nationellt i varje EU-land senast den 28 juni 2022. Detta innebär också ändringar i lagstiftningen i Finland.

Tillgänglighetskraven tillämpas från och med den 28 juni 2025. De produkter och tjänster som släpps ut på marknaden efter det ska överensstämma med kraven. Direktivet tillåter dock övergångsperioder exempelvis i fråga om nödmeddelanden, självbetjäningsterminaler, serviceavtal som ingåtts före den 28 juni 2025 och produkter avsedda för tillhandahållande av tjänster.

Alla gynnas av tillgängliga produkter och tjänster

Syftet med tillgänglighetsdirektivet är bland annat att

 • öka tillgången på och främja fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster
 • göra produkter och tjänster mer tillgängliga och på så sätt göra samhället mer inkluderande och underlätta ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.

Man kan också tala om digital tillgänglighet. Med digital tillgänglighet avses att webbplatserna och mobilapplikationerna planeras så att användarna, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, kan använda dem på ett bättre sätt.

Direktivet gäller flera produkter och tjänster

Tillgänglighetskraven förpliktar organisationer inom den offentliga förvaltningen samt den privata sektorn, det vill säga alla som producerar eller tillhandahåller konsumenterna en produkt eller tjänst som hör till direktivets tillämpningsområde.

Direktivet gäller till exempel följande produkter:

 • datorer och deras operativsystem
 • självbetjäningsterminaler, såsom betalningsterminaler, bankomater och biljettförsäljningsautomater
 • smarttelefoner
 • utrustning som används för tillgång till audiovisuella medietjänster, såsom digitalboxar och digital-tv
 • apparater för läsning av elektroniska böcker.

Direktivet gäller till exempel följande tjänster:

 • datakommunikations- och kommunikationstjänster
 • trafikrelaterade tjänster, såsom webbplatser och mobilapplikationer, elektroniska biljetter och köp av dem, reseinformation i realtid
 • banktjänster för konsumenter
 • elektroniska böcker och programvara för användning av dem
 • e-handel.

Även i följande frågor ska tillgänglighetsdirektivet beaktas:

 • samtal till nödnumret (112)
 • den byggda miljön
 • offentlig upphandling.

Genomförandet av direktivet i Finland

I enlighet med statsrådets riktlinjer ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för samordningen av genomförandet av direktivet, och de övriga ministerierna deltar i beredningen i enlighet med sitt eget ansvarsområde.

En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet har berett ett förslag till hur direktivet ska införlivas i den finska lagstiftningen. Under beredningen hördes intressentgrupper i så stor utsträckning som möjligt. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (RP 41/2022 rd).

Direktivet har genomförts nationellt genom den nya lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter. Dessutom har ändringar som krävs för genomförande av direktivet gjorts i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, lagen om transportservice, lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och lagen om nödcentralsverksamhet. Lagarna trädde i kraft den 1 februari 2023 men tillämpas huvudsakligen från och med den 28 juni 2025. Ändringarna i lagen om nödcentralsverksamhet träder i kraft den 28 juni 2025.

Avsikten är att genom förordning utfärda närmare bestämmelser om tillgänglighetskraven. När det gäller Åland fördelas ansvaret vid genomförandet av lagstiftningen i enlighet med den fördelning av behörighet som anges i självstyrelselagen. Åland bereder ändringar i landskapslagarna till den del det behövs.

Frågor och svar om tillgänglighetsdirektivet och arbetsgruppens förslag

Mer information