Tillgänglighetsdirektivet

dekorativ bild

Det är viktigt att främja tillgängligheten för att alla ska ha lika möjligheter att delta i samhället. Detta mål stöds också av Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv.

EU:s tillgänglighetsdirektiv kräver att myndigheterna och den privata sektorn gör vissa produkter och tjänster tillgängliga. Direktivet ska genomföras nationellt i varje EU-land senast den 28 juni 2022. Detta innebär också ändringar i lagstiftningen i Finland. 

 • Tillgänglighetsdirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv (2019/882) om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUR-Lex)

Enligt direktivet ska tillgänglighetskraven ska vara i kraft den 28 juni 2022. Bestämmelserna tillämpas docks först från och med den 28 juni 2025. De produkter och tjänster som släpps ut på marknaden efter den 28 juni 2025 ska i huvudsak vara tillgängliga.

Alla gynnas av tillgängliga produkter och tjänster

Syftet med tillgänglighetsdirektivet är bl.a. att 

 • öka tillgången på och främja fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster
 • göra produkter och tjänster mer tillgängliga och på så sätt göra samhället mer inkluderande och underlätta ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning

Man kan också tala om digital tillgänglighet. Med digital tillgänglighet avses att webbplatserna och mobilapplikationerna planeras så att användarna, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, kan använda dem på ett bättre sätt.

Direktivet gäller flera produkter och tjänster

Tillgänglighetskraven förpliktar organisationer inom den offentliga förvaltningen samt den privata sektorn, dvs. alla som producerar eller tillhandahåller en produkt eller tjänst som hör till direktivets tillämpningsområde.

Direktivet gäller till exempel följande produkter:

 • Datorer och deras operativsystem
 • Självbetjäningsterminaler, såsom betalningsterminaler, bankomater och biljettförsäljningsautomater
 • Smarttelefoner
 • Utrustning som används för tillgång till audiovisuella medietjänster, såsom digitalboxar och digital-tv
 • Apparater för läsning av elektroniska böcker

Direktivet gäller till exempel följande tjänster:

 • Datakommunikations- och kommunikationstjänster
 • Trafikrelaterade tjänster, såsom webbplatser och mobilapplikationer, elektroniska biljetter och köp av dem, reseinformation i realtid
 • Banktjänster för konsumenter
 • Elektroniska böcker och programvara för användning av dem
 • E-handel

Även i följande frågor ska tillgänglighetsdirektivet beaktas:

 • Samtal till nödnumret (112)
 • Den byggda miljön
 • Offentlig upphandling

Genomförandet av direktivet i Finland

I enlighet med statsrådets riktlinjer ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för samordningen av genomförandet av direktivet och de övriga ministerierna deltar i beredningen i enlighet med sitt eget ansvarsområde.

En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet beredde ett förslag till hur direktivet ska införlivas i den finska lagstiftningen. Under beredningen hördes intressentgrupper i så stor utsträckning som möjligt. 

I regeringens proposition föreslås en ny lag om tillgänglighetskraven för vissa produkter och förändringar i lagen om digitala tjänster, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, lagen om trafikservice, marknadskontrollagen och lagen om nödcentralsverksamhet. Avsikten är att genom förordning utfärda närmare bestämmelser om tillgänglighetskraven. För Ålands del fortsätter ansvaret i enlighet med den fördelning av behörighet som anges i självstyrelselagen. Åland bereder ändringar i landskapslagarna till den del det behövs.

Frågor och svar om tillgänglighetsdirektivet och arbetsgruppens förslag

Mer information

Emilia Sormunen, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163418